Wat is Incasso?

Wat is Incasso?

Gevolgen Wanbetaling

Grote kans dat u als zzp’er of MKB er al eens mee te maken heeft gehad. Een klant die ondanks herinnering niet betaalt. Dit terwijl u wel conform afspraken gepresteerd hebt. Vooral kleine bedrijven hebben last van wanbetalingen. Wanbetaling kan leiden tot druk op de cash-flow, zeker als er zelf investeringen gedaan zijn. Ook het verlies van (vaste) klanten kan het gevolg zijn van wanbetaling. Voor bedrijven is het belangrijk om op het juiste moment een incasso-traject in te zetten.

Definitie Incasso

Volgens de Dikke Van Dale betekent “incasso” het innen van geld. Wat meer juridisch ingestoken houdt “incasso” het namens een andere partij innen of in ontvangst nemen (van geld) zonder tussenkomst van een rechter in. In de meeste gevallen wordt hiertoe een incassobureau ingeschakeld.

Inzet Incassobureau

De wanbetalers worden door het incassobureau schriftelijk benaderd om alsnog snel te betalen. Vaak gebeurt dit onder het mom van vreemde ogen dwingen alsook de dreiging van hoog oplopende kosten bij inschakelen van een deurwaarder. Soms wordt een betalingsregeling geopteerd, bijv. in het geval van betalingsproblematiek. Redelijkheid en Billijkheid dienen altijd in incasso-dossiers bewaakt te worden.

Kosten van een incassobureau worden in deze fase altijd verlegd naar de wanbetaler. Dat is wettelijk bepaald. De inzet van een incassobureau werkt dus normaliter schuld-verhogend voor wanbetalers. Dit aspect kan voor bedrijven meewegen in de start van een pre-incasso.

Het moment waarop u een incassobureau kunt inschakelen kan verschillen. Vaak hangt dit af van de soort klant. Doet u zaken met particulieren dan wel met bedrijven? Bovendien is van belang wat u zelf reeds richting uw klant gedaan hebt als schuldeiser. Van belang is tot slot dat het om een opeisbare vordering gaat (verzuim). Vaak zal dit zijn indien termijnen geschonden zijn. Dat kan een factuurtermijn zijn dan wel een termijn uit een ingebrekestelling.

Klik hier voor meer info over wanneer u als bedrijf of ondernemer een incassobureau kunt inschakelen.

Pre-Incasso

Schuldverhoging kan worden voorkomen door eerst een pre-incasso te starten. Bij pre-incasso betaalt de kosten van het incassobureau.
Waarom kan dit interessant zijn? In sommige gevallen willen bedrijven hun klanten “prikkelen” zonder direct kosten daaraan te verbinden voor hun klanten. Zeg maar een laatste formele waarschuwing zonder bijkomende kosten. Dit gebeurt regelmatig bij vaste klanten of klanten met grote impact op de financiële bedrijfsvoering. Met het direct starten van een formele incasso-procedure zouden klanten kunnen worden weggejaagd hetgeen meer kwaad dan goed doet.

Wat is Incasso

Indeling incassotraject

Het incassotraject is op te delen in twee fasen. De eerste fase wordt ook wel buitengerechtelijke (minnelijke) incasso genoemd. Het uitgangspunt is dat in deze fase de vordering wordt geïncasseerd ter voorkoming van een procedure bij de rechter. In deze fase wordt de vordering verhoogd met toepasselijke incassokosten en rente. Is de vordering na de minnelijke fase nog niet betaald? Dan gaat het incassotraject over in gerechtelijke incasso.

Let op! In het geval van particuliere wanbetalers (consumenten) dient een formele ingebrekestelling vooraf te zijn verstuurd. Gebeurt dat niet, dan is een buitengerechtelijke incasso niet toegestaan.

Incassobrief

De incassobrief wordt (aangetekend) verstuurd naar uw klant, vanaf nu debiteur genoemd. In de incassobrief van het incassobureau staat vermeld om welke vordering het gaat, wie de schuldeiser is alsook het bedrag aan rente en buitengerechtelijke kosten wat door het ingeschakelde incassobureau in rekening worden gebracht. Dat kunnen wettelijke kosten zijn dan wel contractuele kosten. In het geval de wanbetaler een consument is, geldt altijd het wettelijke regime.

Weigert debiteur na de incassobrief te betalen? Dan wordt een gerechtelijke procedure opgestart.

Gerechtelijke Incasso

De tweede fase is de gerechtelijke fase. De debiteur heeft de vordering, ondanks meerdere berichtgevingen vanuit het incassobureau nog niet betaald. Een juridische procedure wordt als sluitstuk van incasso in gang gezet.

De gerechtelijke procedure wordt ingeleid met een dagvaarding. In de dagvaarding wordt de debiteur opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. Verschijnt debiteur niet? Dan wordt er verstek verleend door de rechter In juridische zin wint u dan als eisende partij de procedure. De debiteur wordt in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op de dagvaarding (conclusie van antwoord) als er verweer gevoerd dient te worden.

Aan het eind van een procedure/zitting doet de rechter uitspraak. Deze uitspraak wordt vastgelegd in een eindvonnis.

Executie

Betaalt de debiteur na de uitspraak van de rechter nog steeds niet, dan volgt dwangbetaling door beslaglegging of executie. Met een veroordelend vonnis van de rechter kan worden overgaan tot executie. Bij beslaglegging kan er beslag worden gelegd op loon, banksaldo of (on)roerende zaken.

Leidt ook de beslaglegging niet tot betaling, dan gaat de deurwaarder over tot executieverkoop. Dat betekent, dat de deurwaarder namens de schuldeiser de in beslag genomen zaken in het openbaar verkoopt. Dit alles heeft alleen zin als uw debiteur geld of andere bezittingen heeft, zoals bijvoorbeeld een auto, boot of (eigen) woning.

Incasso Indienen
Juridisch Incassokantoor Geldrop