Wanneer naar Rechter?

Wanneer naar Rechter?

Van Incassobrief naar Dagvaarding

In welke gevallen is het onvermijdelijk en/of opportuun om de minnelijke fase te beëindigen om alsnog de gang naar de rechter te bewandelen?

Wij onderscheiden drie situaties.

1. Bij Mislukken Buitengerechtelijke Incasso
In de buitengerechtelijke fase probeert een incassobureau uw klant in opdracht van U alsnog te bewegen om de openstaande vordering alsnog te voldoen. Meestal gebeurt dat middels een incasso-brief. Daarbij is de factuursom verhoogd met incassokosten en toepasselijke rente.

Het kan echter voorkomen dat uw klant ook na inschakelen van een incassobureau of advocaat weigert uw openstaande factuur volledig te betalen. In dat geval is het mogelijk om naar de rechtbank te stappen en aldaar volledige betaling juridisch af te dwingen.

De zaak wordt in dat geval ter beoordeling aan de rechter voorgelegd. De rechter kan uw klant veroordelen tot het betalen van de vordering alsook procedurele kosten.

Indien u verliest moet u zelf als eisende partij de kosten van de procedure betalen. Er zijn derhalve altijd procesrisico’s.

U moet altijd een afweging maken tussen tussen te verwachten kosten enerzijds en beoogd rendement anderzijds.

Wanneer naar Rechter

2. Bij betwiste vordering
Bij een betwiste vordering is uw klant het niet eens met uw factuur of uw vordering.

De juistheid wordt aangevochten. Veelal gebeurt dat omdat uw klant meent dat goederen of diensten niet goed geleverd zijn of dat u schade heeft veroorzaakt.

Vaak wordt of een beroep gedaan op een opschortingsrecht. Volgens uw klant bent u bepaalde afspraken niet nagekomen. Uw klant betaalt niet onder het mom van “hij niet, dan ik ook niet”.

Of uw klant gelijk heeft of niet: feit blijft dat er discussie is over de factuur. Uw vordering wordt betwist. In dat geval kunt u besluiten om naar de rechter stappen om het dispuut te laten beoordelen.

De rechter bekijkt dan de argumenten van beide partijen, nodigt partijen soms uit om voor hem te verschijnen en beslist vervolgens welke partij in het gelijk wordt gesteld.

3. Bij betalingsonwil
U kunt naar de rechter gaan om een shock-effect te bewerkstelligen en betalingsonwil te doorbreken.

Dat kan bijvoorbeeld indien uw klant niet de indruk geeft te zullen gaan voldoen terwijl er voldoende financiële middelen voor uw klant zijn om dat wel te doen.

Indien uw klant een reputatie hoog te houden heeft, zal hij snel inbinden zodra er gedreigd wordt met een faillissementsaanvraag. Er wordt dan een soort dwangmiddel gemaakt van de faillissementsprocedure.

Gerechtelijke Incasso

Gerechtelijke incasso (procederen) zien wij als ultimum remedium, een laatste redmiddel dat pas ingezet moet worden wanneer minder ingrijpende rechtsmiddelen niet het gewenste resultaat bereikt hebben.

Indien standpunten van partijen zodanig uit elkaar liggen dat er geen minnelijke oplossing geconstrueerd kan worden, rest een gerechtelijke incasso om betaling alsnog juridisch af te dwingen.

Een deurwaarder wordt door ons incassobureau ingeschakeld om een procedure ter starten en een dagvaarding aan uw klant te betekenen. Daarmee wordt uw klant uitgenodigd om voor de rechter te verschijnen.

Voor Gerechtelijke Incasso vragen wij eerst uw uitdrukkelijke instemming indien uw vordering lager is dan 10.000,-.

U wordt dus altijd vooraf geconsulteerd en voorzien van een heldere kosten-indicatie. Op deze wijze kunt u na afloop van de minnelijke incasso zelf afwegen of meteen gerechtelijke procedure wenst te starten.

Bij vorderingen vanaf € 10.000,- geeft u ons automatisch opdracht namens u te procederen indien nodig.

Het komt overigens zelden voor dat bij zulke hoge vorderingen door opdrachtgevers eigenhandig wordt afgezien van gerechtelijke incasso indien blijkt dat buitengerechtelijke incasso niet het gewenste resultaat heeft bewerkstelligd.

Waar op letten?

Zorg dat u voorafgaand aan uw beslissing om te gaan procederen goed geïnformeerd en voorbereid bent. Informatie over uw wederpartij via openbare bronnen is welkom. Struin eens het Internet af.

En kijk eens in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of het bedrijf van uw wederpartij (nog altijd) ingeschreven staat. Zo niet, probeer dan te achterhalen wat de reden van uitschrijving is.

Zo is betalingsproblematiek een veel voorkomende reden. Soms er er reeds sprake van een dringend faillissement. Dit kan de opportuniteit van uw zaak raken. Immers, van een kale kip kunt u niet plukken.

Veel wijzigen in naam en organisatiestructuur alsook frequente in- en uitschrijvingen wijst in de richting van een lastige of problematische debiteur.

Voorts is het van belang te kijken naar juridische risico’s alsook het geldelijke belang van uw vordering. Hoe lager het geldelijke belang, hoe minder vanzelfsprekend een gerechtelijke incasso.

Bij lage vorderingen spelen voornamelijk principiële redenen een rol bij de beslissing om toch te gaan procederen. Geld is dan bijzaak.

Indien uw klant verweer voert of naar alle waarschijnlijkheid gaat voeren, moet u afwegen of u bereid bent (extra) kosten te maken om uw gelijk te halen ten overstaan van de rechter.

In veel gevallen kunt u deze kosten verhalen op uw klant, maar dan moet u wel juridisch ‘winnen’ alsook moet er verhaal mogelijk zijn bij uw klant.

Bovendien duurt in dat geval de procedure een stuk langer en wordt het dus veelal een proces van de lange adem.

U moet zich dus afvragen of u al die tijd en energie in uw zaak wilt steken. Ook hier geldt vanzelfsprekend: hoe hoger de vordering, des te sneller het loont om door te pakken en risico’s te nemen.