Wanneer naar Rechter?

Wanneer naar Rechter?

Van Incassobrief naar Dagvaarding

In welke gevallen is het onvermijdelijk en/of opportuun om de minnelijke fase te beëindigen om alsnog de gang naar de rechter te bewandelen?

1. Bij Mislukken Buitengerechtelijke Incasso

In de buitengerechtelijke fase probeert een incassobureau uw klant in opdracht van U alsnog te bewegen om de openstaande vordering alsnog te voldoen. Meestal gebeurt dat middels een incasso-brief. daarbij is de factuursom verhoogd met incassokosten en toepasselijke rente.

Het kan echter voorkomen dat uw klant ook na inschakelen van een incassobureau of advocaat weigert uw openstaande factuur volledig te betalen. In dat geval is het mogelijk om naar de rechtbank te stappen en aldaar volledige betaling juridisch af te dwingen. De zaak wordt in dat geval ter beoordeling aan de rechter voorgelegd.

De rechter kan uw klant veroordelen tot het betalen van de vordering alsook procedurele kosten. Indien u verliest moet u zelf als eisende partij de kosten van de procedure betalen. Er zijn derhalve altijd procesrisico’s en moet moet een juiste afweging maken tussen haalbaarheid (opportuniteit) en de verhouding tussen te verwachten kosten en beoogd rendement.

2. Bij betwiste vordering

Bij een betwiste vordering is uw klant het niet eens met uw factuur, of een gedeelte van uw vordering. De juistheid wordt aangevochten. Veelal gebeurt dat omdat uw klant meent dat goederen of diensten niet goed geleverd zijn of dat u schade heeft veroorzaakt. Vaak wordt of een beroep gedaan op een opschortingsrecht. Volgens uw klant bent u bepaalde afspraken niet nagekomen, waardoor uw klant niet van plan is om de openstaande factuur te betalen onder het mom van “hij niet, dan ik ook niet”. Of uw klant gelijk heeft of niet: feit blijft dat er discussie is over de factuur. Uw vordering wordt betwist.

In dat geval kunt u besluiten om naar de rechter stappen om het dispuut te laten beoordelen. De rechter (kantonrechter of rechtbank) bekijkt dan de argumenten van beide partijen, nodigt partijen soms uit om voor hem te verschijnen en aldaar hun verhaal te doen (comparitie van partijen) en beslist vervolgens welke partij in het gelijk wordt gesteld.

3. Bij betalingsonwil

U kunt naar de rechter gaan om een shock-effect te bewerkstelligen en betalingsonwil te doorbreken. Dat kan bijvoorbeeld indien uw klant niet de indruk geeft te zullen gaan voldoen terwijl er voldoende financiële middelen voor debiteur zijn om dat wel te doen. Debiteur lijkt er een spel van te maken. Indien debiteur een reputatie hoog te houden heeft, zal hij snel inbinden zodra er gedreigd wordt met een faillissementsaanvraag. Er wordt dan een soort dwangmiddel gemaakt van de faillissementsprocedure.

Waar op letten?

Zorg dat u voorafgaand aan uw beslissing om te gaan procederen goed geïnformeerd en voorbereid bent. Informatie over uw wederpartij via openbare bronnen is welkom. Struin eens het Internet af.

En kijk eens in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of het bedrijf van uw wederpartij (nog altijd) ingeschreven staat. Zo niet, probeer dan te achterhalen wat de reden van uitschrijving is. Zo is betalingsproblematiek een veel voorkomende reden. Soms er er reeds sprake van een dringend faillissement. Dit kan de opportuniteit van uw zaak raken. Immers, van een kale kip kunt u niet plukken. Veel wijzigen in naam en organisatiestructuur alsook frequente in- en uitschrijvingen wijst in de richting van een lastige of problematische debiteur.

Voorts is het van belang te kijken naar juridische risico’s alsook het geldelijke belang van uw vordering. Hoe lager het geldelijke belang, hoe minder vanzelfsprekend een gerechtelijke incasso. Bij lage vorderingen spelen voornamelijk principiële redenen een rol bij de beslissing om toch te gaan procederen. Geld is dan bijzaak.

Indien uw debiteur verweer voert of naar alle waarschijnlijkheid gaat voeren, moet u afwegen of u bereid bent (extra) kosten te maken om uw gelijk te halen ten overstaan van de rechter.

In veel gevallen kunt u deze kosten verhalen op uw debiteur, maar dan moet u wel juridisch ‘winnen’ alsook moet er verhaal mogelijk zijn bij uw debiteur. Bovendien duurt in dat geval de procedure een stuk langer en wordt het dus veelal een proces van de lange adem. U moet zich dus afvragen of u al die tijd en energie in uw zaak wilt steken. Ook hier geldt vanzelfsprekend: hoe hoger de vordering, des te sneller het loont om door te pakken en risico’s te nemen.