Vraag en Antwoord

Vraag en Antwoord

Veel gestelde vragen

1. Wat moet ik zelf gedaan hebben voordat ik een vordering ter incasso naar Juridisch Incassokantoor Geldrop kan sturen?
Dat hangt af met wie uw wederpartij is. Is uw wanbetaler ook een onderneming (B2B-relatie), dan hoeft er – op basis van het gelijkheidsprincipe – niet eerst een formele ingebrekestelling of herinnering verstuurd te worden. Na het verstrijken van de toepasselijke betaaltermijn kunt u richting een andere ondernemer direct tot buitengerechtelijke incasso besluiten. In dat geval worden er direct incassokosten doorberekend. Het is echter gebruikelijk dat een ondernemer eerst (een) schriftelijke betalingsherinnering(en) uitstuurt alvorens een incassobureau in te schakelen. Ondernemers willen doorgaans niet hun klanten afschrikken alsook niet onredelijk hard zijn. Klik hier voor voorbeeldbrieven.

U mag als ondernemer echter aan consumenten (particulieren) pas incassokosten (en rente) doorberekenen nadat: – een factuurtermijn door de consument/particulier is overschreden; – én de consument/particulier voor de openstaande rekening eerst een aanmaning ofwel ingebrekestelling heeft ontvangen (die aan de formele vereisten voldoet); – én de consument niet binnen 14 dagen na de dag van het ontvangen van de aanmaning/ingebrekestelling heeft betaald.

Let op! De ondernemer moet bewijzen dat de aanmaning aan alle voorwaarden voldoet en dat de consument de aanmaning heeft ontvangen. Wij raden dan ook altijd aan uw ingebrekestelling aangetekend per post te versturen, al dan niet in combinatie met een verzending per e-mail.

2. Kan ik ook buitenlandse vorderingen laten incasseren?
Nee, wij behandelen sinds 2019 enkel binnenlandse vorderingen. Waarom? Omdat wij enkel zaken willen draaien met aanzienlijk potentieel rendement, met zo laag mogelijke kosten voor u alsook korte en/of beheersbare looptijden. Dat blijkt bij internationale incasso praktisch onmogelijk te zijn.

3. Kunnen particulieren ook een vordering indienen?
Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook particulieren incasso’s indienen bij Juridisch Incassokantoor Geldrop. Klik op link voor deze voorwaarden.

4. Wat is het minimum bedrag dat ik kan laten incasseren?
Wij hanteren noch miminum- noch maximumbedragen voor het incasseren van zakelijke vorderingen. U kunt als ondernemer of bedrijf voor ieder bedrag bij ons terecht. Dus ook als u voornamelijk lage vorderingen heeft. Vorderingen onder de € 250,- no cure no pay-dienstverlening. Indien wij in deze zaken niets incasseren, geldt een vast incasso-tarief ad. € 50,- excl. BTW. Zakelijke vorderingen vanaf € 250,- vallen wel onder onder onze no cure no pay-dienstverlening. Hier dragen wij het risico van het mislukken van buitengerechtelijke incasso. Het dient voorts te gaan om binnenlandse vorderingen. Belangrijk is dat al uw opeisbare vorderingen tegelijkertijd ter incasso aanbiedt. Het is wettelijk niet toegestaan opeisbare vorderingen te splitsen. Voor particuliere incasso geldt een drempelbedrag ad. € 2.500,-.

Is Uw Vordering € 250,- of hoger? Dan geldt:

- Gratis indienen
- 100% No Cure No Pay
- Geen verborgen kosten
- Eenmalige opdracht
- Debiteur betaalt kosten bij geslaagde incasso
- Factuurbedrag 100% terug bij geslaagde incasso
- Geen kosten bij mislukte incasso
- U beslist zelf over vervolgstappen

5. Wanneer zijn mijn algemene voorwaarden van toepassing?
Uw algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw rechtsverhouding als u deze voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst aan uw contractpartner ter hand hebt gesteld. Voor online overeenkomsten geldt dat deze op deugdelijke wijze online raadpleegbaar moeten zijn, bijvoorbeeld via een verwijzing op de website. De algemene voorwaarden maken dan deel uit van de overeenkomst. Uw contractspartner moet door u in de gelegenheid zijn gesteld om deze algemene voorwaarden in te zien voordat hij de overeenkomst met u sluit. Gedoeld wordt op het kenbaarheidsvereiste.
Belangrijk is dat u dit ook in een gerechtelijke procedure kunt aantonen. Verwijs daarom in de offerte naar de door u gehanteerde algemene voorwaarden en voeg ze bij of druk ze af op de achterzijde van uw offerte. Wordt er een contract getekend zet daar dan in dat uw contractpartner een exemplaar van uw algemene voorwaarden heeft onvangen, daarvan heeft kennis genomen en tevens daarmee akkoord is.

6. Waarom zijn algemene voorwaarden zo belangrijk?
In uw algemene voorwaarden regelt u zaken die niet zozeer betrekking hebben op de kern van de overeenkomst, zoals product en prijs, maar meer de randvoorwaarden daarom heen, zoals aansprakelijkheid, de duur van de overeenkomst, reclametermijnen, rechtsforumkeuze, eigendomsvoorbehoud of de bepaling van de hoogte van incassokosten en vertragingsrente. U kunt uw algemene voorwaarden het beste beschouwen als een soort verzekering. Als alles goed gaat hoeft u er geen gebruik van te maken, maar als zich een bijzondere situatie voordoet kunt u er heel handig gebruik van maken.

7. Ik wil beslag leggen maar mijn debiteur is (bijna) failliet. Is dat mogelijk?
Als een debiteur daadwerkelijk failliet is verklaard door de Rechtbank is het niet langer mogelijk om beslag te leggen. Ook als een faillissement aanstaande is heeft het leggen van beslag weinig of geen zin meer. Er is immers vaak sprake van een grote schuldenlast bij de debiteur en er is vaak weinig tot geen vermogen meer waarop beslag kan worden gelegd. Bovendien vervalt een beslag zodra het faillissement wordt uitgesproken.

8. Hanteert Juridisch Incassokantoor Geldrop dossier-, bureau- of andere behandelkosten bij het indienen van een vordering?
Nee, er worden u geen dossier-, bureau- of andere behandelkosten in rekening gebracht bij het indienen van een vordering, ongeacht het aantal vorderingen dat u bij ons indient en ongeacht de hoogte daarvan. Ook zit u bij ons niet-vast aan een verplicht duur abonnement. Indien u een nieuwe incasso-opdracht voor ons hebt, kunt deze telkens opnieuw online indienen.

9. Wat is het verschil tussen wettelijke rente en wettelijke handelsrente?
Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser krachtens de wet kan vorderen van een schuldenaar die nalatig is gebleven bij de voldoening van een geldsom.

Sinds 1 december 2002 wordt er onderscheid gemaakt tussen de wettelijke rente die van toepassing is op transacties tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties (handelstransacties) en de ‘gewone’ wettelijke rente, die geldt voor alle transacties die geen handelstransacties zijn (niet-handelstransacties).

10. En, wat is het verschil tussen wettelijke rente en contractuele rente?
Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan vorderen van een debiteur die nalatig is in het tijdig betalen van een vordering. Contractspartijen kunnen echter ook in een contract of in algemene voorwaarden vastleggen dat bij een te late betaling een vooraf vastgesteld rentepercentage, bijvoorbeeld 1% per maand, verschuldigd wordt. Als zij dat hebben gedaan dan is er sprake van contractuele rente en niet van wettelijke rente. In de praktijk zal de contractuele rente vaak hoger zijn dan de wettelijke rente.

11. Wat moet ik doen als een debiteur mij tijdens het incassotraject wil betalen?
Als een debiteur u tijdens het incassotraject wil betalen, kan dat betekenen dat hij de kosten van incasso probeert te ontlopen. Daarom adviseren wij niet zomaar betalingen aan te nemen en de debiteur naar ons door te verwijzen. Hiermee blijft de druk op de debiteur maximaal en weet hij dat hij niet zomaar onder de incassokosten uit kan komen. De praktijk heeft bewezen dat deze methode het beste werkt om de debiteur volledig, d.w.z. inclusief de kosten, te laten betalen.

12. Wat is het verschil tussen minnelijke en gerechtelijke incasso?
Minnelijke incassowerkzaamheden (ofwel buitengerechtelijke incasso) zijn alle werkzaamheden die zonder tussenkomst van een rechter plaatsvinden, zoals het versturen van aanmaningen, het opstellen van betalingsregelingen en het telefonisch aanmanen van debiteuren. Bij gerechtelijke incasso komt een rechter te pas. Hierbij wordt de debiteur gedagvaard om te verschijnen voor de rechtbank en gaat vervolgens de procedure lopen, die uiteindelijk uitmondt in een gerechtelijk vonnis.

13. Kan Juridisch Incassokantoor Geldrop eventueel ook het gerechtelijke traject regelen?
Wij kunnen, als dat nodig is, een gerechtelijke procedure starten, als het niet gelukt is om de vordering buitengerechtelijk te incasseren. Wij werken daartoe samen met de uiteenlopende gerechtsdeurwaarders en advocatenkantoren. Om de opportuniteit van een gerechtelijk traject te kunnen vaststellen kan met uw instemming een recherchekantoor ingeschakeld worden. Bijvoorbeeld ten behoeve van het achterhalen van adres-of identiteitsgegevens dan wel vermogensbestanddelen

14. Wat gebeurt er als mijn factuur niet binnen buitengerechtelijke incasso geïncasseerd kan worden?
In dat geval brengen wij u in het geheel geen kosten in rekening, ongeacht de tijd die wij aan de zaak hebben moeten besteden. Wij hanteren hier de 100% No Cure No Pay-formule. Het dient dan wel te gaan om binnenlandse, opeisbare vorderingen waartegen geen juridisch verweer gevoerd wordt door uw debiteur. In het geval van juridisch verweer wordt ene standaard uurtarief van € 125,- excl. BTW gerekend.

15. Wat moet ik doen als mijn debiteur contact met mij opneemt en niet met Juridisch Incassokantoor Geldrop?
Op dat moment dient u aan de debiteur aan te geven dat de vordering aan ons kantoor is overgedragen en dat hij daarom ook met ons contact dient op te nemen. Soms proberen debiteuren onder de incassokosten uit te komen door rechtstreeks contact met u op te nemen en/of snel het factuurbedrag rechtstreeks aan u te voldoen.