Vordering Laag

Vordering Laag

Gedoeld wordt op binnenlandse zakelijke vorderingen tot € 10.000,- waartegen geen verweer gevoerd wordt. Uw vordering beslaat de hoofdsom van de door u ingebrachte vordering (factuur of optelsom facturen, verschuldigd schuldbedrag debiteur).

Reikwijdte Opdracht

Indien U opdracht geeft een vordering te incasseren, machtigt u JIG om een aantal incasso-handelingen te verrichten. Deze machtiging houdt in:

a. het zowel schriftelijk, elektronisch als telefonisch benaderen van debiteur;
b. het aan debiteur in rekening brengen van rente, (incasso)kosten en toepasselijke boetebedingen;
c. het ontvangen en beheren van gelden;
d. het treffen van een, gelet op de omstandigheden van het geval, redelijke betalingsregeling;
e. het beheer van ontvangen aflossingen gedurende de looptijd van overeenkomsten tot gespreide betaling;
f. het (doen) starten van een gerechtelijke incasso bij vordering(en) van € 10.000,- of hoger.

Vordering Laag

Gerechtelijke Incasso

Of een gerechtelijke incasso een verplicht verlengstuk van onze incasso-dienstverlening is, hangt af van de hoogte van de vordering.

Vordering tot € 10.000,-

Bij vorderingen tot € 10.000,- (Categorie Laag) bepaalt u bij Juridisch Incassokantoor Geldrop na beëindiging van de buitengerechtelijke incasso zelf of u wilt procederen. Wij procederen enkel met uw uitdrukkelijke instemming/toestemming. Wij helpen u uiteraard graag bij het maken van uw uiteindelijke keuze. Deze moet wat ons betreft verantwoord en opportuun zijn.

Wilt u liever niet procederen? Dan kunt u de incasso-opdracht kosteloos laten stopzetten, ongeacht de reden. Hieronder valt ook eventueel faillissement van debiteur.

U kunt hier onze Algemene Voorwaarden downloaden in PDF format. In dit verband verwijzen wij ter ondersteuning ook graag naar onze basisregels incasso.

Incasso Indienen

Hieronder kunt u direct uw incasso online indienen. Vult daartoe onderstaand opdrachtformulier in. Ziet u geen opdrachtformulier? Laad deze pagina dan opnieuw in uw browser.

Juridisch Incassokantoor Geldrop