Vordering Hoog

Vordering Hoog

Gedoeld wordt op binnenlandse zakelijke vorderingen vanaf € 10.000,- waartegen geen verweer gevoerd wordt. Uw vordering beslaat de hoofdsom van de door u ingebrachte vordering (factuur of optelsom facturen, verschuldigd schuldbedrag debiteur).

Reikwijdte Opdracht

Indien U opdracht geeft een vordering te incasseren, machtigt u JIG om een aantal incasso-handelingen te verrichten. Deze machtiging houdt in:

a. het zowel schriftelijk, elektronisch als telefonisch benaderen van debiteur;
b. het aan debiteur in rekening brengen van rente, (incasso)kosten en toepasselijke boetebedingen;
c. het ontvangen en beheren van gelden;
d. het treffen van een, gelet op de omstandigheden van het geval, redelijke betalingsregeling;
e. het beheer van ontvangen aflossingen gedurende de looptijd van overeenkomsten tot gespreide betaling;
f. het (doen) starten van een gerechtelijke incasso bij vordering(en) van € 10.000,- of hoger.

Vordering Hoog

Gerechtelijke Incasso

Of een gerechtelijke incasso een verplicht verlengstuk van onze incasso-dienstverlening is, hangt af van de hoogte van de vordering. De vordering beslaat de hoofdsom van de door u ingebrachte vordering (factuur of optelsom facturen, verschuldigd schuldbedrag debiteur).

Vordering vanaf € 10.000,-

Bij vorderingen hoger dan € 10.000,- zijn wij na afloop van de buitengerechtelijke incasso gerechtigd een gerechtelijke procedure namens u op te starten. Groot voordeel hiervan is dat wij deze zaken met voorrang kunnen inplannen bij onze deurwaarder alsook de noodzakelijke (juridische) werkzaamheden kunnen verrichten. Immers, tijd is geld.

Voor de meeste ondernemers is (tussentijds) stopzetten van hoge vorderingen helemaal geen reële optie. Zodanig “verlies nemen” is veelal niet wenselijk of mogelijk. Normaliter worden eerst alle juridische rechtsmiddelen aangegrepen zolang invordering haalbaar lijkt. Dat houdt veelal procederen (tot en met executie) in. Intrekken van de incasso wordt vaak gezien als opgeven. Uw debiteur komt dan met de wanbetaling weg. Procederen is veelal een principiële aangelegenheid. U heeft immers conform afspraak gepresteerd en uw debiteur niet.

Stopzetten van de lopende incasso is echter wel mogelijk. Indien u de incasso-opdracht onverhoopt wilt stopzetten na afloop van de minnelijke incasso (tussentijds stopzetten) bent u de toepasselijke incassokosten en rente verschuldigd. Hierbij geldt een maximumvergoeding van € 850,- (excl. btw), ongeacht de hoogte van uw vordering. Na stopzetting melden wij uw zaak af bij de deurwaarder en sluiten wij het dossier.

U kunt hier onze Algemene Voorwaarden downloaden in PDF format.

In dit verband verwijzen wij ter ondersteuning ook graag naar onze basisregels incasso.

Incasso Indienen

Hieronder kunt u direct uw incasso online indienen. Vult daartoe onderstaand opdrachtformulier in. Ziet u geen opdrachtformulier? Laad deze pagina dan opnieuw in uw browser.

Juridisch Incassokantoor Geldrop