Uitleg Algemene Voorwaarden

Uitleg Algemene Voorwaarden

Iedereen heeft er van gehoord: Algemene Voorwaarden. Maar wat zijn Algemene Voorwaarden (ook wel: leveringsvoorwaarden genaamd) eigenlijk en wat heb ik er als bedrijf of ondernemer aan?

Het Burgerlijk Wetboek (BW) definieert in artikel 6:231 sub a BW algemene voorwaarden als: “een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd”.

Algemene voorwaarden zijn dus bedoeld als aanvulling op de overeenkomsten die u sluit. De bedingen in uw algemene voorwaarden gelden zo standaard voor alle overeenkomsten waarop uw algemene voorwaarden van toepassing verklaard zijn.

Door gebruik te maken van algemene voorwaarden kunt u uw rechtspositie versterken en bepaalde risico’s beperken. Algemene voorwaarden creëren duidelijkheid en transparantie, zowel voor uzelf als voor uw klanten. Met algemene voorwaarden worden veel conflicten voorkomen.Mocht er onverhoopt toch een conflict met uw klant ontstaan, dan staat u met algemene voorwaarden over het algemeen een stuk sterker.

Wanneer van Toepassing?

Uw algemene voorwaarden zijn in principe altijd van toepassing. Als gebruiker van algemene voorwaarden heeft u echter een informatieplicht. Deze plicht houdt in dat u de wederpartij een redelijke mogelijkheid moet bieden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.

Uitgangspunt is dat dit moet door terhandstelling. Is het ter hand stellen niet mogelijk, dan moet naar de vindplaats van de algemene voorwaarden worden verwezen via een depotnummer bij de Kamer van Koophandel (KvK) of de griffie van de rechtbank; daarbij moet altijd worden aangegeven dat de algemene voorwaarden op verzoek zullen worden toegezonden.

Wordt de overeenkomst langs elektronische weg gesloten (online dienstverlening), dat mogen de voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld. oe dit moet, vermeldt de wet niet. Op onderstaande wijze voldoet u aan de wettelijke vereisten voor online dienstverlening.

1. Plaats een link naar een PDF-document met de algemene voorwaarden.
2. Wijs de klant er expliciet op dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn, bijvoorbeeld met de zin “Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing”.
3. Aanvinken dat de klant akkoord gaat, hoeft niet per se, maar geeft wel bewijs dat de klant van de voorwaarden af weet en ze geaccepteerd heeft.
4. Vermeld verder de voorwaarden op een plaats die direct te vanaf elke pagina en in ieder geval vanaf de homepage te raadplegen is.
5. Zorg dat de voorwaarden opgeslagen kunnen worden. Biedt de voorwaarden bijvoorbeeld in pdf vorm aan.

Veelgebruikte bedingen

Veelgebruikte bedingen in algemene voorwaarden zijn:

– Offerte (vrijblijvend, herroepbaar, voorwaardelijk)
– Uitvoering overeenkomst (termijnen, overmacht)
– Eigendomsvoorbehoud
– Transport (kosten, risico, verzekering)
– Betaling en Incasso (betalingstermijn, verzuim, rente, incassokosten, forumkeuze)
– Beëindiging & Opschorting overeenkomst (opzegging, verlenging, opschorting, verrekening)
– Intellectueel eigendom
– Aansprakelijkheid (beperking aansprakelijkheid, klachtplicht)
– Geschillenbeslechting (arbitrage)

Uitleg Algemene Voorwaarden JIG

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden zijn bedingen die toezien op betaling en aanverwante onderwerpen, zoals facturatie, rente en incassokosten. Verschillende van bovengenoemde onderwerpen vallen hieronder. Door uw betalingscondities in uw algemene voorwaarden te verwerken, kan uw overeenkomst of offerte eenvoudig worden gehouden. Ook ontstaat er hierdoor geen kans op innerlijke tegenstrijdigheid.

Het is juridisch gezien niet voldoende om uw betalingsvoorwaarden enkel in uw facturen te verwerken! De praktijk leert ons dat dit echter heel vaak geschiedt. Afspraken worden echter vooraf gemaakt, niet achteraf, zoals ten tijde van de facturatie. Leg uw afspraken dus bij voorkeur vooraf vast in uw algemene voorwaarden.

Er zijn twee soorten betalingsvoorwaarden: inkoopvoorwaarden en verkoopvoorwaarden. Inkoop ziet toe op leveranciers als contractuele wederpartij en verkoop ziet toe op klanten/afnemers/debiteuren als wederpartij.

Wederpartij van belang

Indien u als bedrijf of ondernemer te maken heeft met consumenten is ander (lees: strenger) recht van toepassing dan dat u te maken heeft met gelijkwaardige bedrijven in zakelijk verband (b2b). Consumenten worden wettelijk beter beschermd dan bedrijven. ZZP’ers worden op hun beurt beschermd tegen grotere bedrijven.

Uw voorwaarden dienen rekening te houden met de positie van de wederpartij en hierop afgestemd te worden dan wel mogen hiermee niet strijdig zijn. In dit verband zijn de grijze lijst en zwarte lijst van belang. Deze wetsbepalingen nomen bedingen welke (al dan niet vermoedelijk) onredelijk bezwarend zijn.