Staffel Incassokosten (BIK)

Staffel Incassokosten (BIK)

Regelgevend kader

De Staffel Incassokosten is van toepassing op zowel de rechtsgebieden kanton als civiel. Ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit worden de buitengerechtelijke incassokosten vanaf 1 juli 2012 berekend volgens een staffel en zijn ze aan een maximum gebonden. Het doel van de wet is om vooral consumenten tegen onredelijk hoge incassokosten te beschermen.

Percentage van verschuldigd bedrag

De vergoeding voor incassokosten in civiele vonnissen wordt sinds 1 juli 2012 berekend als percentage van het bedrag dat de schuldenaar aan de schuldeiser is verschuldigd. Hoe hoger de vordering, hoe lager het percentage:

  • Het minimumbedrag BIK is € 40
  • Het maximumbedrag BIK is € 6.775

Procedures

De normering is van toepassing op procedures waarin de schuldenaar op of ná 1 juli 2012 in verzuim is geraakt en de gevorderde hoofdsom is gegrond op:

– verbintenis uit overeenkomst tot betaling van geldsom of

– verbintenis tot vergoeding van schade, vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of

– verbintenis tot betaling van geldsom omgezet in verbintenis tot vervangende schadevergoeding i.d.z.v. artikel 6:87 BW.

Toepasbaarheid

Wanneer de schuldenaar een consument is, zijn partijen voor het vaststellen van de vergoeding voor incassokosten voor geldvorderingen uit overeenkomst gebonden aan deze rekenwijze.

Wanneer de schuldenaar geen consument is, maar handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan bij overeenkomst van de wettelijke normering van de incassokosten worden afgeweken. Zijn er over de incassokosten geen afspraken gemaakt, dan is de wettelijke regeling over de incassokosten van toepassing.

Staffel Consumenten

Incassokosten voor consumenten per 1 juli 2012:

–> 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,- van de vordering, met een minimum van € 40,-;

–> 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,- van de vordering;

–> 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,- van de vordering;

–> 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,- van de vordering;

–> 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-.