Voorwaarden No Cure No Pay Incasso

Voorwaarden No Cure No Pay Incasso

Geen vaste kosten

Bij het indienen van een vordering of factuur betaalt u bij ons nimmer dossierkosten, opstartkosten, registratiekosten of provisie. Ook zit u niet vast aan een onverwacht abonnement of verplicht account. Bij Juridisch Incassokantoor Geldrop kunt u geheel gratis, onverplicht, veilig en vertrouwd uw eenmalige incasso-opdracht online indienen.

Reijkwijdte Incasso-Opdracht

Indien U als de Opdrachtgever JIG opdracht geeft een vordering te incasseren, machtigt u JIG om alle benodigde incasso-handelingen te verrichten die naar het oordeel van JIG noodzakelijk en/of nuttig zijn. Deze machtiging houdt onder meer in:

a. het zowel schriftelijk, elektronisch als telefonisch benaderen van debiteur;
b. het aan debiteur in rekening brengen van rente, (incasso)kosten en toepasselijke boetebedingen;
c. het ontvangen en beheren van gelden;
d. het treffen van een, gelet op de omstandigheden van het geval, redelijke betalingsregeling;
e. het beheer van ontvangen aflossingen gedurende de looptijd van overeenkomsten tot gespreide betaling;

Het (doen) starten van een procedure voor een rechterlijke instantie (gerechtelijke Incasso) gebeurt enkel met uw uitdrukkelijke instemming. U kunt zelf bepalen of u een gerechtelijk traject al dan niet start nadat de buitengerechtelijke incasso is beëindigd. Wij helpen u uiteraard graag bij het maken van uw uiteindelijke keuze. Deze moet wat ons betreft namelijk altijd verantwoord en opportuun zijn.

Uw Debiteur betaalt ons

Ons honorarium bedraagt de geïncasseerde incassokosten en rente welke wij uw debiteur voor ons optreden in rekening brengen. Uw vordering of factuurbedrag wordt richting uw debiteur verhoogd om ons honorarium alsook onze kosten te dekken. In 87% van onze dossiers slaagt de buitengerechtelijke incasso direct en betaalt uw debiteur onze kosten. Dit percentage loopt op tot 93% indien wij betalingsregelingen hierbij optellen.

Betaalt uw debiteur niets, dan kosten wij niets. Betaalt uw debiteur volledig, dan kosten wij ook niets.

In het geval van “Cure and No Pay” betaalt Uw debiteur het volledige bedrag, met inbegrip van rente en incassokosten. In deze situatie ontvangt u uw factuurbedrag of vordering volledig terug.

Voorwaarden No Cure No Pay Incasso

Betaalsituaties

Hoewel wij 100% No Cure No Pay werken, is het helaas in uitzonderlijke gevallen noodzakelijk om kosten door te berekenen. Dat is in ieder geval bij eenzijdige stopzetting van de buitengerechtelijke incasso. Dat is bij ieder incassobureau het geval, doch helaas is niet ieder incassobureau hier duidelijk over. Wij willen dat voorkomen. Of u achteraf dient te betalen, hangt veelal van uzelf als opdrachtgever af alsook van de betaalsituatie. Neem even de moeite om deze door te lezen, zodat u weet wat u mag verwachten.

Binnen onze incassotrajecten kunnen zich vier betaalsituaties voordoen. Dit bepaalt in hoeverre onze dienstverlening verder in het incasso-proces gratis blijft. Wij onderscheiden de navolgende betaalsituaties:

(1) Cure and No Pay
Uw debiteur betaalt het volledige bedrag, met inbegrip van verschuldigde rente en incassokosten. In deze situatie ontvangt u uw factuurbedrag volledig terug. De door ons bij debiteur geïncasseerde incassokosten en rente vormen het honorarium van JIG.

U betaalt in deze betaalsituatie helemaal niets aan onze interventie en ontvangt uw factuurbedrag altijd 100% terug. Deze betaalsituatie noemen wij Cure and No Pay. Voor u is de incasso volledig gratis aangezien de kosten voldaan zijn door uw debiteur.

(2) Cure and Pay
De hoofdsom (uw factuurbedrag) wordt na onze tussenkomst betaald door uw debiteur, maar niet de buitengerechtelijke kosten en rente. Wij noemen deze betaalsituatie Cure and Pay. Ondanks volledige betaling van uw factuur (incasso-rendement) blijft een gedeelte van de incasso-vordering onbetaald.

In dergelijke gevallen zijn wij genoodzaakt onze kosten aan u door te belasten over het behaalde rendement. De declaratie van JIG is in dat geval gelijk aan de toepasselijke incassokosten en rente. JIG biedt u de gelegenheid een afzonderlijke incasso te starten om uw kosten over het behaalde rendement op uw debiteur te verhalen. Wij regelen dat graag voor u. Lukt dat onverhoopt niet, dan rest een gerechtelijke procedure om de rendementskosten te verhalen. U beslist daar zelf over.

(3) No Cure, No Pay
In het geval er buiten uw toedoen (helemaal) geen verhaal mogelijk is, om wat voor reden dan ook, dan kan er vanzelfsprekend ook niets aan u worden doorbelast. Wij dragen hier het risico van het niet-slagen van onze interventie. Aan u zal geen declaratie worden verstuurd. Het betreft hier een 100% No Cure No Pay-situatie. De No Cure No Pay-formule geldt echter niet in de situaties waarin u als Opdrachtgever de incasso-opdracht eenzijdig beëindigt. In dergelijke gevallen kunnen wij onze kosten namelijk door uw toedoen niet langer verhalen op uw debiteur.

(4) Gedeeltelijke betaling
Wanneer de debiteur in de buitengerechtelijke fase slechts een deel van de vordering betaalt (bijv. 50%), dan is JIG slechts gerechtigd over het daadwerkelijk betaalde/geïncasseerde deel haar tarief te rekenen. Dit tarief is gelijk aan de toepasselijke incassokosten en rente over het geïncasseerde deel van de vordering.

Geen abonnement

Bij ons geeft u telkens opdracht voor eenmalige incasso. U zit dus niet onverwacht en onbedoeld aan een abonnement vast. Uw incasso kunt u online dienen en dit is met enkele clicks geregeld. Wij proberen bedrijven en ondernemers waar mogelijk te ontzorgen.

No Cure No Pay Spelregels

Als wij niets incasseren, hoeft u ons ook niets te betalen. Klinkt aantrekkelijk, maar dit laatste veronderstelt dat wij door u als Opdrachtgever daadwerkelijk in staat worden gesteld om uw vordering effectief te kunnen incasseren. Waar dient u of uw incasso aan te voldoen alvorens sprake is van No Cure No Pay incasso?

Voor u gelden de volgende voorwaarden:

1. Het dient te gaan om een gegronde vordering.
2. U stelt ons in staat stelt de vordering of factuur in de buitengerechtelijke fase te incasseren.
3. U dient uw incasso via het aanmeldformulier op onze website in.
4. Het dient te gaan om (een) binnenlandse vordering(en).
5. Het dient te gaan om (een) niet-betwiste vordering(en).
6. Het dient te gaan om een zakelijke vordering (B2B of B2C).
7. Het dient te gaan om een vordering (factuur of optelsom facturen) ten bedrage van € 250,- of meer.

Vorderingen onder het drempelbedrag ad. € 250,- vallen buiten de No Cure No Pay-dienstverlening. Dat betekent dat bij het mislukken van de buitengerechtelijke incasso wij onze kosten naar u verleggen. Daarvoor geldt een vast tarief ad. € 50,- excl. BTW. In wij volledig incasseren (uw debiteur betaalt de volledige vordering) heeft u vanzelfsprekend geen kosten.

Voorwaarden No Cure No Pay Incasso

Voorwaarde 1 uitgelegd:
Uw vordering dient gegrond te zijn. Dat wil zeggen, vordering dient terecht ter incasso te zijn ingediend. Hiervan is geen sprake indien:
– de vordering op het moment dat u de incasso hebt ingediend al is voldaan, reeds verjaard is of nog niet opeisbaar is (bijvoorbeeld omdat de geldende betalingstermijn nog niet is verstreken);
– er op het moment dat u de incasso hebt ingediend al sprake is van een faillissement, surseance van betaling of WSNP aan de zijde van de debiteur;
– het een vordering betreft waarvan het u op het moment dat u de incasso hebt ingediend al bekend is dat de vordering inhoudelijk/juridisch wordt betwist door de debiteur;
– de vordering reeds in een eerder stadium door een derde partij getracht is te incasseren.

Voorwaarde 2 uitgelegd:
U stelt ons in staat om ons werk te doen zodat wij uw vordering/factuur kunnen incasseren. Hiervan is geen sprake indien u:
– de incasso-opdracht (tussentijds) eenzijdig beëindigt;
– zelf contact onderhoudt met de debiteur ten aanzien van de ter incasso ingediende vordering (indien de debiteur contact met u opneemt, dient u debiteur naar ons door te verwijzen)
– de vordering buiten JIG om probeert te incasseren;
– de vordering ook aan een derde ter incasso aanbiedt;
– ons door u ontvangen betalingen niet meldt binnen 3 dagen onder vermelding van het bedrag en de
betaaldatum;
– niet of niet inhoudelijk reageert op een informatieverzoek of een schriftelijk verzoek (daaronder ook e-mail verstaan) tot instructies dan wel niet reageert op het schriftelijke verzoek (waaronder ook mail wordt verstaan) van JIG om binnen een termijn van maximaal 14 dagen te beslissen over al dan niet voortzetting van de zaak.

Indien u de buitengerechtelijke incasso zonder onze instemming eenzijdig stopzet dan wel bij toepasselijkheid van bovenvermelde situaties rekenen wij u de toepasselijke incassokosten en rente door. Dat doen wij omdat wij in deze gevallen onze kosten door uw toedoen niet meer in de buitengerechtelijke fase kunnen verhalen op uw debiteur.

Voorwaarde 3 uitgelegd:
U dient uw incasso via het aanmeldformulier op onze website in. Wij nemen enkel aanvragen in behandeling welke online ingediend zijn via het daartoe bestemde aanmeldformulier op onze website. Slechts door op deze wijze incasso-aanvragen in te dienen zijn Opdrachtgevers verzekerd dat incasso-zaken op juiste wijze en onder de juiste condities/voorwaarden opgestart worden.

Voorwaarde 4 uitgelegd:
Het dient te gaan om (een) binnenlandse vordering(en). Juridisch Incassokantoor Geldrop behandelt enkel binnenlandse vorderingen.

Voorwaarde 5 uitgelegd:
Het dient te gaan om (een) niet-betwiste vordering(en). Indien Juridisch Incassokantoor Geldrop moet reageren op een betwisting van de vordering door debiteur, geldt een standaard uurtarief ad. € 125,- excl. BTW.

Wanneer geldt No Cure No Pay standaard niet?
No cure no pay geldt standaard niet voor incasso van:
– Vorderingen onder het drempelbedrag ad. € 250,-. Daarvoor geldt een vast incasso-tarief ad. € 50,- excl. BTW.
– Vorderingen die inhoudelijk/juridisch worden betwist.
– Buitenlandse vorderingen.
– Bij (tussentijdse) beëindiging van de buitengerechtelijke incasso-opdracht door u als Opdrachtgever.
– Faillissementsaanvragen.
– Gerechtelijke procedures (procedurele kosten en kosten inzet deurwaarder).
– Rechtsmaatregelen in Executiefase.
– Bemiddeling.

Heeft u een vraag of wilt u direct een vordering indienen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Bel 040 – 7800 963 of dien een Terugbelverzoek in.