Incasso MZH

Sector MZH

Bent U als professional werkzaam in de Sector Medisch, Zorg en Hulpverlening (Sector MZH)? Werkt u ongecontracteerd, dan stuurt u de facturen vrijwel altijd rechtstreeks naar uw patiënt, cliënt of handelspartner. Niet iedere wederpartij betaalt echter conform afspraak. Soms wordt er niet tijdig betaald, soms helemaal niet. Wordt er ondanks uw inspanningen niet betaald door uw wederpartij? Dan wordt het wellicht tijd om een incassobureau in te schakelen.

Binnen de sector Medisch, Zorg en Hulpverlening treden wij op namens uiteenlopende professionals, waaronder GZ-psychologen, Klinisch psychologen , Klinisch neuropsychologen, Psychotherapeuten, Fysiotherapeuten, Haptonomen, Chirurgen, Huisartsen, Tandartsen en Farmaceuten

Deze opsomming is niet uitputtend bedoeld. Professionals kunnen deel uitmaken van een branche of zelfstandig/solistisch werkzaam zijn (vrijgevestigd).

Incassogeschil

Een zeer aanwezig risico binnen de Sector Medisch, Zorg en Hulpverlening is het debiteurenrisico. U heeft diensten geleverd, maar betaling door wederpartij blijft uit.

Als professional helpt u graag uw patiënt of anderen vooruit, maar u bent geen bank. Daar komt bij dat veel professionals zelfstandig werkzaam zijn en hierdoor niet kunnen terug kunnen vallen op financieel sterkere verzekeraars/zorg-instanties. Iedere wanbetaling heeft min of meer impact op de bedrijfsvoering. Denk aan het niet kunnen investeren in uw website, volgen van (verplichte) cursussen of het betalen van huur van uw bedrijfspand. Dat mag niet zo zijn!

In voorkomende gevallen wordt betaling door de klant opgeschort dan wel vindt er door de klant op eigen initiatief en zonder overleg verrekening plaats met andere facturen. Veelal ontbreekt daarvoor een deugdelijke rechtsgrond. In andere gevallen worden deze rechtsmiddelen buitenproportioneel ingezet. Hoogste tijd voor een formele incasso-benadering!

Waarom Inschakelen?

Simpel. Uw wanbetaler noopt u hiertoe! Er zijn afspraken gemaakt. U heeft conform afspraak of overeenkomst gepresteerd en uw wederpartij niet. Als professional dient u uw inkomende facturen ook tijdig te betalen.

Denk aan verplichtingen als het huren van materieel of onderhoud daarvan, betalen van personeel dan wel kosten van huisvesting en brancheverplichtingen of verplichte bijscholing. Bovendien kunnen wanbetalingen ten koste gaan van investeringen of nieuwe projecten.

Daarnaast wilt u uw handen vrij houden om met uw core business bezig te zijn. U besteedt liever uw tijd aan uw onderneming of steekt uw energie in het helpen van mensen. Laat het tijdrovende proces van invordering dan ook over aan een partij gespecialiseerd in incasso. U doet waar u plezier aan beleeft, wij zorgen onderwijl voor volledige ontzorging op incasso-gebied.

No Cure No Pay

Belangrijk voor u om te weten, is dat JIG op basis van de befaamde No Cure No Pay-formule haar incasso-dossiers afwikkelt. U betaalt ons kantoor enkel als uw klant betaalt, dan wel over het gedeelte dat uw klant betaalt.

Voorwaarde is wel dat u ons als incasso-partner in staat stelt te incasseren. Meer weten? Check dan onze basisregels en betaalsituaties. Voor het opstellen van ingebrekestellingen gelden afwijkende afspraken en condities. Neem daartoe contact op met ons kantoor.

Ingebrekestelling Vereist

Indien u als professional werkt met particulieren (patiënten/cliënten ), dan is een ingebrekestelling (WIK-brief) altijd wettelijk verplicht. Zonder ingebrekestelling (WIK-brief ofwel 14-dagenbrief) mogen er geen incassokosten en rente bij de onbetaald gebleven factuur opgeteld worden als onderdeel van de vordering. U dient dit als professional schuldeiser zelf te regelen alvorens u een incassobureau inschakelt. Op onze website treft u gratis voorbeeldbrieven aan.

Wilt u liever dat JIG ingebrekestellingen verstuurd naar uw patiënten? Neem dan contact met ons kantoor op voor het maken van opmaat-afspraken voor efficiënte en vertrouwde benadering van uw particuliere wederpartij. Is wel schuldenaar een bedrijf? Dan is een ingebrekestelling niet wettelijk verplicht.

Full Service

Wij doorlopen het incasso-proces samen met u van A tot Z. Van inleidende incassobrief of ingebrekestelling tot en met executie door de deurwaarder of beslaglegging door een advocaat. Op deze wijze heeft u 1 aanspreekpunt die het gehele proces van invordering bewaakt en controleert. Externe Experts worden gemonitord en nagestuurd. Kosten-controle (bijv. van deurwaarder of advocaten) en budget-analyse (haalbaarheids- en opportuniteitstoets) vindt plaats zodat uw dossier u niet ontgroeit.

In de minnelijke fase werken wij met een Vast Stappenplan waarbinnen reguliere werkzaamheden uitgevoerd worden door ons team. Daarbij halen wij een succesratio van wel 94%.

Gerechtelijke Incasso

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald door uw wederpartij en heeft deze niet gereageerd op onze sommatie dan wel aanvullende contactpogingen? In dat geval ontvangt u van ons een mail. Daarin geven wij aan dat de incasso niet gelukt is en dat u kunt procederen. Dit is een vrije keuze.

Wilt u niet procederen? Dan wordt het incasso-dossier kosteloos door ons gesloten indien er geen juridisch verweer afgewikkeld is.

Wilt u wel procederen? Uw dossier wordt dan door ons doorgeleid naar een deurwaarder of advocaat om uw wanbetalende klant te dagvaarden. Wij blijven het centrale aanspreekpunt en coördineren en bewaken de voortgang van uw dossier. De gerechtelijke incasso vangt aan.