Gerechtelijke Incasso

Gerechtelijke Incasso

En gerechtelijke procedure starten

Gerechtelijke incasso (procederen) zien wij als ultimum remedium. Een laatste redmiddel dat pas ingezet moet worden wanneer buitengerechtelijke rechtsmiddelen niet het gewenste resultaat bereikt hebben. Dat zal zijn indien standpunten van partijen zodanig uit elkaar liggen dat er geen minnelijke oplossing geconstrueerd kan worden.

Een deurwaarder wordt door ons kantoor ingeschakeld om een procedure ter starten. In dat geval wordt een dagvaarding aan uw klant betekent. Daarmee wordt uw klant uitgenodigd om voor de rechter te verschijnen.

De dagvaardingsprocedure is daarmee gestart.

Wanneer procederen?

Hoewel onze incassojuristen er alle aan doen in de minnelijke fase resultaat te boeken, is een procedure soms onvermijdelijk om uw geld te vorderen. Indien uw klant niet betaalt na onze tussenkomst, onbereikbaar is/blijft of verklaard heeft niet te zullen gaan voldoen, bieden wij u de mogelijkheid om uw vordering/factuur aan de rechter voor te leggen.

Voor gerechtelijke Incasso vragen wij eerst uw uitdrukkelijke instemming indien uw vordering lager is dan 10.000,-. U wordt dus altijd vooraf geconsulteerd en voorzien van een heldere kosten-indicatie. Op deze wijze kunt u na afloop van de minnelijke incasso zelf afwegen of meteen gerechtelijke procedure wenst te starten.

Bij vorderingen vanaf € 10.000,- geeft u ons automatisch opdracht namens u te procederen indien nodig. U kunt de opdracht na de buitengerechtelijke fase nog wel stopzetten, maar dan betaalt u de toepasselijke incassokosten tot een maximum ad. € 850,-. Het komt overigens zelden voor dat bij zulke hoge vorderingen door opdrachtgevers eigenhandig wordt afgezien van gerechtelijke incasso. Wegschrijven van zodanig verlies is normaliter geen optie.

Gerechtelijke Incasso

Procedurele kosten

Ongeacht uw keus voor een bepaald incassobureau zijn er altijd kosten van derden gemoeid met het opstarten van Gerechtelijke Incasso’s. Bij een incassozaak betaalt degene die het proces start (eiser) griffierecht. Vrij vertaald is dit een soort toegangsticket tot de rechter. De partij die zich verdedigt betaalt geen griffierechten.

Ook de kosten van het inschakelen van een deurwaarder en het uitbrengen van een dagvaarding komen in eerste instantie voor rekening van de eisende partij.

Vorderingen tot € 25.000,- worden behandeld door de kantonrechter. Bij hogere vorderingen wordt er geprocedeerd bij de rechtbank. In dergelijke gevallen is het inschakelen van een incasso-advocaat meestaal verplicht. Wij regelen dat voor u.

Griffierecht

Griffierechten zijn de kosten die u moet betalen aan de rechtbank bij de start van uw procedure. De hoogte ervan varieert. De hoogte van het griffierecht hangt samen met een aantal factoren: de zaak zelf, uw inkomen en of u een particulier of organisatie (rechtspersoon) bent.


Griffierecht kanton (vorderingen tot € 25.000)

Griffierecht rechtbank (vorderingen vanaf € 25.000)

Deurwaarder

Als u een dagvaarding aanbrengt dient u griffiegeld te betalen. Daarnaast betaalt u voor de betekening van de dagvaarding door de deurwaarder. Ook andere handelingen van de deurwaarder, zoals beslaglegging, kosten u (in eerste instantie) geld. Deze tarieven zijn wettelijk vastgesteld.

Advocaat soms verplicht

Of u een advocaat moet inschakelen, hangt af van de situatie. Dit verschilt per rechtszaak en per rechterlijke instantie. Wanneer uw vordering hoger is dan € 25.000,-, is het wettelijk verplicht een advocaat bij de zaak te betrekken. Is er sprake van consumentenkrediet, dan geldt dat een advocaat pas nodig is als de kredietsom hoger is dan € 40.000. 

Proces-advocaat

Wij schakelen waar nodig een proces-advocaat in. Een advocaat dient altijd de stukken in te dienen en de zittingen bij te wonen. Er wordt in dat geval gewerkt op basis van een overeengekomen uurtarief. Wij zullen de rechter altijd verzoeken om uw debiteur te veroordelen voor deze kosten.

Opportuniteitstoets

Onze ervaren juristen geven u advies op het gebied van de juridische haalbaarheid van uw zaak. Wij noemen dat opportuniteitstoets. Bij gebrek aan opportuniteit adviseren wij u geen gerechtelijke fase in te gaan. Wij starten geen zinloze expedities.

Kosten van derden

Kosten van derden om een gerechtelijke procedure te starten (rechter, deurwaarder) dienen aan ons te worden voldaan. Hier hebben wij geen financieel belang bij en uiteraard zullen wij de rechter verzoeken uw debiteur ook in deze kosten te veroordelen.

Dagvaarding

Het starten van een gerechtelijke procedure begint met het opstellen en uitbrengen van een dagvaarding. Vaak zorgt het uitbrengen van de dagvaarding ervoor dat uw debiteur alsnog tot betaling overgaat. In het andere geval zal de procedure bij de rechtbank worden aangebracht.

Verweer of niet?

Wanneer uw debiteur geen verweer tegen uw vordering voert, zal hij door de rechter bij verstek tot betaling worden veroordeeld. De rechter wijst op korte termijn vonnis. Wanneer de debiteur verweer tegen uw vordering voert, kost een gerechtelijke procedure meer tijd. Zo worden termijnen gegund om schriftelijk te reageren en wordt in beginsel een comparitie (een zitting) gepland.

Tijdens de comparitie wordt naast de feitelijke achtergrond van de zaak aandacht besteed aan een eventuele minnelijke oplossing, een schikking. Waar nodig zorgen wij in samenwerking met de deurwaarder voor een sterk antwoord op het mogelijke verweer van uw debiteur.

Betekening Vonnis

Nadat de rechter een vonnis heeft gewezen zal het vonnis door een deurwaarder aan de debiteur worden betekend en zal de deurwaarder worden verzocht, bij het uitblijven van betaling, executie-maatregelen te treffen. U kunt hierbij denken aan het leggen van beslag op inkomsten, bankrekeningen, (on)roerende zaken etc. De door ons betrokken advocaten zullen u ook in dit proces bijstaan en het contact met de deurwaarder voor u onderhouden.