Pre-Incasso

Pre-Incasso

Voor sommige bedrijven gaat het direct inzetten van een incassotraject nog net een stap te ver. Bij Juridisch Incassokantoor Geldrop heeft u als Opdrachtgever de mogelijkheid een pre-incasso te starten in plaats van direct een formeel incasso-traject waarbij onze kosten verlegd worden naar uw klant. U kiest er dan voor anders in te steken omwille van klantbehoud.

Laatste Waarschuwing

In sommige gevallen willen Opdrachtgevers hun vaste klanten “prikkelen” zonder direct kosten daaraan te verbinden voor hun klanten. Zeg maar een laatste formele waarschuwing uitsturen alvorens er kosten voor debiteur komen als gevolg van de wanbetaling. Vaak gebeurt dit bij vaste of belangrijke klanten dien men niet kwijt wil raken.

Pre-incasso is een procedure waarin wordt getracht een openstaande factuur te innen bij een debiteur, voordat er daadwerkelijk wordt overgegaan tot het starten van een incassoprocedure bij een incassobureau met de daarbij behorende rente en administratiekosten.

Dit is vooral een handig middel voor het midden- en kleinbedrijf, omdat men hier vaak te maken heeft met vaste klanten of klanten met grote impact op de financiële bedrijfsvoering. Met het direct starten van een formele incasso-procedure zouden klanten kunnen worden weggejaagd hetgeen meer kwaad dan goed doet.

Pre-Incasso

Per brief, per e-mail of per sms wordt uitdrukkelijk vermeld dat het de laatste keer is dat het openstaande bedrag door de debiteur kan worden betaald voor er daadwerkelijk een incassoprocedure wordt gestart. Ook wordt er duidelijk gemaakt dat niet betalen zal leiden tot een daadwerkelijke incassoprocedure. Deze incasso-benadering houdt meestentijds een formele ingebrekestelling in waaraan een uiterste betaaltermijn van 5 dan wel 15 dagen (particulier) gekoppeld is. Indien er door opdrachtgever voorafgaand aan inschakeling van JIG reeds een goede ingebrekestelling verstuurd is, verkort JIG de betaaltermijn naar maximaal vijf dagen.

Bij Pre-Incasso schakelt u ons in om een laatste schriftelijke waarschuwing naar debiteur te verzenden alvorens er incassokosten en rente gevorderd wordt. Uw debiteur krijgt nog een laatste gelegenheid uw vordering zonder bijkomende kosten te voldoen.

Voordelen

Voordeel van een pre-incasso brief is het dwingende karakter aangezien wij de brief namens u versturen. Ander voordeel is dat er nog geen financiële effecten voor uw klant zijn. Zeker voor vaste klanten levert een dergelijke escape veelal positief effect op. Uw klant begrijpt de noodzaak, merkt dat hij serieus genomen wordt waardoor de kans groot is dat hij ook in de toekomst uw klant blijft. Tot slot wordt een pre-incasso door rechters gezien als een uiterst redelijk “pressiemiddel” hetgeen u onmiskenbaar voordeel oplevert in een eventueel latere procedure. U heeft immers er alles aan gedaan een kostbare incassoprocedure te voorkomen. Ander voordeel van pre-incasso is dat een (dure) gerechtelijke procedure met eventuele afbreukrisico’s definitief wordt afgewend en er bij geslaagde incasso gemiddeld 90% van de vordering direct terugvloeit naar Opdrachtgever. Ander bijkomend voordeel is dat u zelf de kosten betaalt en daarmee belangrijke klanten mogelijkerwijs hierdoor kunt behouden.

Tarief Pre-Incasso

Onze Zakelijke Pre-incasso valt buiten de reguliere No Cure No Pay-dienstverlening. Indien uw klant betaalt op basis van onze ingebrekestelling (pre-incasso) eindigt de dienstverlening per direct en hanteert JIG een vaste incassoprovisie van 15% van het factuurbedrag, met een minimumbedrag ad, € 45,- excl. BTW, welke door Opdrachtgever dient te worden voldaan. Bij pre-incasso komen de incassokosten dus voor rekening van Opdrachtgever.

Wordt er niet op basis van ingebrekestelling (pre-incasso) door debiteur voldaan, dan is JIG automatisch gerechtigd een buitengerechtelijke incassoprocedure op te starten namens Opdrachtgever. Er wordt in dat geval een regulier incassotraject gestart waarbij de kosten worden verlegd naar uw debiteur: de factuur of vordering wordt verhoogd met de toepasselijke incassokosten en rente welke kosten in deze fase op uw debiteur verhaald worden.