Particuliere Incassso

Particuliere Incasso

Particuliere vorderingen

Bent u Particulier en heeft u iemand die niet betaalt? Bij Juridisch Incassokantoor Geldrop kunt u geheel gratis, veilig en vertrouwd uw eenmalige incasso-opdracht indienen. Lees deze pagina door om te bezien in welke gevallen en onder welke condities Particuliere Incasso mogelijk is. Onze Particuliere Incasso wijkt op een aantal punten af van onze Zakelijke Incasso. Op deze pagina treft u de verschillen aan. Voorzover niet strijdig met de inhoud van deze pagina wordt voor extra informatie verwezen naar onze zakelijke incasso-regels.

Voorwaarden Particuliere Incasso

Onder bepaalde voorwaarden kunt U als particulier een vordering ter incasso bij ons indienen. Deze zijn:

– Uw vordering op uw wederpartij bedraagt € 1.000,- of meer.

– Uw vordering is schriftelijk vastgelegd middels overeenkomst of regeling.

– Uw vordering betreft een leenovereenkomst (overeenkomst van geldlening), koopovereenkomst of huurovereenkomst.

– Uw vordering is opeisbaar.

– Uw vordering wordt NIET betwist door wederpartij.

– Het betreft een binnenlandse vordering.

No Cure No Pay Incasso

Juridisch Incassokantoor Geldrop werkt ook in het kader van particuliere incasso No Cure No Pay. Slagen wij er buiten uw toedoen niet in om uw factuur te incasseren, dan kost ons optreden als incassobureau u helemaal niets.

Indien u bij ons een particuliere incasso indient, hebben wij de intentie en opdracht om uw vordering geïncasseerd te krijgen, in welke fase dan ook. Wij procederen of treffen executie-maatregelen contra uw debiteur indien nodig en gewenst. Anders dan bij zakelijke incasso beslist niet Opdrachtgever, maar Juridisch Incassokantoor Geldrop over de wenselijkheid van juridische vervolgstappen, waaronder begrepen Gerechtelijke Incasso.

Indien u als particulier opdrachtgever na afloop van de buitenrechtelijke incasso liever geen gerechtelijke procedure wenst en de opdracht tussentijds wilt beëindigen, mag dat bij ons altijd. In dat geval verleggen wij onze kosten naar u als Opdrachtgever. De kosten zijn gelijk aan de toepasselijke incassokosten.

Vast Tarief over behaald rendement

Bij Particuliere Incasso rekenen wij als vast tarief 15 % kosten over het behaalde rendement. Dit bedrag is exclusief BTW.

In veel gevallen worden de incassokosten gedeeltelijk of volledig voldaan door uw debiteur. Dat hangt af van de concrete afspraken met uw debiteur.

Wij zijn bij particuliere incasso gerechtigd hierover zonder uw instemming afspraken te maken met uw debiteur. Zo kan de afspraak zijn de incassokosten niet of niet volledig door te berekenen bij uw debiteur, of tegen een lager tarief. In dat geval draagt u zelf een aanzienlijk deel van de toepasselijke incassokosten over het behaalde rendement. Anderzijds wordt hiermee een minnelijk resultaat bereikt en wordt een dure en langdurige gerechtigde procedure voorkomen.

Alles is erop gericht om een zo hoog mogelijk rendement in de minnelijke fase te behalen, dit ter voorkoming van onnodige (kosten)risico’s of dreigend faillissement van uw debiteur.

Geïncasseerde rente tot € 1.500,- komt als honorarium aan JIG toe. Alles daarboven geïncasseerd komt aan Opdrachtgever toe. Bij geslaagde incasso’s boven de € 25.000,- is in het geldende incassotarief tevens opgenomen eenmalige dekking van juridische kosten dan wel kosten van bemiddeling tot een bedrag van € 1.500,-

Vast Stappenplan

Hoewel iedere zaak uniek is, durven wij u een vast stappenplan te presenteren op basis waarvan wij in de buitengerechtelijke fase incasseren. Gebleken is dat in 87% van de gevallen direct betaald wordt conform aanwijzingen in onze incasso-brief, dan wel via de constructie van gespreide betaling.

Aanmeldformulier Particuliere Incasso