Vordering Indienen

 

Vordering Indienen

U kunt als bedrijf uw vordering bij Juridisch Incassokantoor Geldrop gratis online indienen.

Juridisch Incassokantoor Geldrop werkt in de buitengerechtelijke fase op basis van No Cure No Pay-concept. Daarbij hanteren wij duidelijke en transparante basisregels en heldere betaalsituaties. Als opdrachtgever weet u direct waar u aan toe bent indien zich een bepaalde situatie in uw dossier voordoet.

Het maakt niet uit waar u als bedrijf in Nederland gevestigd bent of waar uw klant in Nederland woont of gevestigd is. Wij bieden NL-dekking voor onze incasso-werkzaamheden.

Wij helpen bedrijven en ondernemers met het innen van binnenlandse zakelijke vorderingen. Dit betreft b2b-vorderingen (verhouding bedrijf tot bedrijf) en b2c-vorderingen (verhouding bedrijf tot particulier).

Particulieren kunnen geen incasso's bij ons indienen. Buitenlandse incasso' s worden niet door ons afgewikkeld omdat dit niet past bij onze dienstverlening gebaseerd op No Cure No Pay.

Versleuteld Indienen

U kunt als bedrijf uw vordering gratis en veilig indienen met het daartoe bestemde online opdrachtformulier. Druk op de blauwe knop om uw factuur dan wel vordering online ter incasso in te dienen.

Uw gegevens worden versleuteld verzonden naar de online omgeving van ons kantoor. Uw privacy en veiligheid zijn hierdoor optimaal beschermd.

Met het indienen van uw vordering geeft u Juridisch Incassokantoor Geldrop de opdracht om uw openstaande facturen/facturen dan wel vordering buitengerechtelijk en eenmalig te incasseren.

U zit niet vast aan een abonnement.


Heeft u meerdere facturen open staan tegen dezelfde klant? Dan bent u wettelijk verplicht deze tegelijkertijd ter incasso aan te bieden. Cumulatie van incassokosten is wettelijk verboden omdat dit de (rechts)positie van schuldenaren onevenredig benadeelt.

Na Indienen van Uw Vordering

Wat gebeurt er na het indienen van uw vordering? Na goedkeuring van uw aanvraag starten wij uw incasso. U ontvangt van ons een bevestigingsmail met dossier-kenmerk. Als eerste wordt er een brief door onze juristen opgesteld (sommatie) welke naar uw klant wordt verzonden. Dat gebeurt per mail en/of (aangetekende) post. Hiermee treedt het reguliere Stappenplan in werking.

Wij informeren U vervolgens op de voortgang van de lopende incasso. Bij relevante ontwikkelingen of vragen nemen wij contact met u op. Na afloop van de in de sommatie gestelde termijn treden wij in contact met u om te bezien wat eventuele wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen zijn. Op deze pagina treft u meer informatie aan over wat u kunt verwachten na indienen van uw incasso.

Buitengerechtelijke Incasso

Voor buitengerechtelijke incasso dient u een opeisbare vordering (of factuur) te hebben. Een factuur is doorgaans opeisbaar indien de toepasselijke betaaltermijn is overschreden. Wacht deze termijn dus af alvorens u een incassobureau inschakelt.

Een factuurtermijn moet vooraf overeengekomen zijn, vaak gebeurt dit via algemene voorwaarden en offertes. Achteraf een termijn op de factuur zetten is niet bindend voor wederpartij, tenzij deze termijn minimaal de wettelijke termijn respecteert.

Daarenboven geldt als uitgangspunt dat uw klant in verzuim moet zijn. Bij particulieren is dat pas na afloop van de in een ingebrekestelling vermelde minimale termijn.

Bij zakelijke klanten treedt het verzuim reeds in na overschrijding van de overeengekomen factuurtermijn. Aanbevolen (in het kader van klantvriendelijkheid) wordt wel eerst een of meerdere schriftelijke herinneringen te sturen alvorens u definitief besluit tot het inschakelen van een incassobureau.

Gerechtelijke Incasso

Dit traject van invordering is bij Juridisch Incassokantoor Geldrop niet verplicht.

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald door uw klant en heeft uw klant niet gereageerd op onze sommatie(s) dan wel aanvullende contactpogingen? In dat geval voorzien wij u van vrijblijvend advies waarbij wordt aangegeven of wij een gerechtelijke incasso al dan niet opportuun achten. Een kosten-baten analyse wordt daarbij door onze juristen gemaakt.

Wilt u procederen? Uw dossier wordt doorgeleid naar een deurwaarder of advocaat uit ons zakelijk netwerk van Legal Partners. De gerechtelijke incasso vangt aan middels dagvaarden van uw klant.

Een deurwaarder of advocaat inschakelen alsook voeren van procedures kost altijd geld. Getracht wordt deze kosten achteraf te verhalen op uw wanbetalende klant. Wij blijven het centrale aanspreekpunt en coördineren alsook bewaken de voortgang uw dossier tijdens gerechtelijke incasso.

Wilt u liever niet procederen? Dan wordt het dossier kosteloos door ons gesloten indien er geen juridisch verweer in uw opdracht afgewikkeld is.