Staffel Incassokosten


Incassokosten

Als u een factuur niet (tijdig) betaalt, heeft uw schuldeiser een opeisbare vordering op u. Indien schuldeiser wel conform overeenkomst of afspraak heeft gepresteerd zal uw verzuim doorgaans leiden tot invordering.

De schuldeiser kan een incassobureau inschakelen om de openstaande rekening bij u te innen. De kosten die een incassobureau hiervoor maakt, moet u doorgaans betalen omdat u het verzuim en/of de kosten van inschakeling incassobureau veroorzaakt hebt.

Particuliere Incasso (B2C)

Een incassobureau stuurt u 1 of meer aanmaningen. Op deze aanmaningen staat niet het door u verschuldigde factuurbedrag vermeld of uw openstaande schuld.

Dit bedrag wordt verhoogd met buitengerechtelijke kosten, bestaande uit incassokosten en verschuldigd rente. De hoogte hiervan hangt af van de hoogte van de rekening en betreft een percentage. Hoe hoog de incassokosten mogen zijn, staat als de schuldenaar een particulier (b2c) is in de wet. Er geldt een staffel.

Let wel: particulieren dienen eerst een ingebrekestelling te hebben ontvangen waarin een redelijke termijn (minimaal 14 dagen na ontvangst van de brief) tot nakoming in gesteld. Nakoming moet kosteloos kunnen plaatsvinden.

Pas na afloop van deze termijn ontstaat er verzuim bij particulieren (consumenten) en kunnen er incassokosten en rente bovenop het aan schuldeiser toekomende factuurbedrag gerekend worden.

Voor meer informatie adviseren wij u onze gratis blog over de ingebrekestelling (veertiendagenbrief) te raadplegen.

Staffel Incassokosten

Zakelijke Invordering (B2B)

In zakelijke context is een ingebrekestelling niet verplicht.

In zakelijke verhouding (b2b) mogen partijen afwijkende percentages incassokosten en rente met elkaar afspreken. Dit gebeurt meestentijds door acceptatie van de algemene voorwaarden door de klant of opdrachtgever. Het betreft hier derhalve contractuele incassokosten (meestal 15% over het gehele bedrag) en contractuele handelsrente.

Indien er niets tussen partijen is afgesproken, wordt teruggegrepen op het wettelijke regime zoals dat geldt als er met consumenten/particulieren gehandeld wordt. De wettelijke staffel is dan toepasselijk.

Samenvoegen

Heeft u meer openstaande rekeningen/facturen bij dezelfde schuldeiser en zijn deze allemaal tegelijkertijd opeisbaar? Dan worden de incassokosten berekend over het totaal van de rekeningen (totaal openstaand factuurbedrag).

Een incassobureau dient derhalve alle bestaande opeisbare vorderingen welke ter incasso bij het incassobureau door de schuldeiser zijn ingediend samen te voegen. Opsplitsing en afzonderlijk incassokosten (per factuur) rekenen is niet toegestaan omdat dit onredelijk bezwarend is.

Andere kosten?

Naast de incassokosten betalen schuldenaren ook rente. Ook dit bedrag vindt u terug op de brief van het incassobureau en/of de ingebrekestelling. Rente kan wettelijke rente dan wel contractuele rente zijn, afhankelijk wie u bent of de partij waarmee u handelt en wat uiteindelijk al dan niet afgesproken is.

Een schuldeiser of incassobureau mag verder geen andere kosten in rekening brengen. Dus zij mogen niet naast de incassokosten ook nog aanmaningskosten, herinneringskosten of administratiekosten in rekening brengen. Helaas zien wij dat dit in de praktijk best nog wel vaak voorkomt. Het mag dus niet.

Ook kan het incassobureau btw berekenen over de incassokosten. Dit mag alleen als de schuldeiser zelf niet btw-plichtig is (denk aan particulieren en stichtingen). In dat geval moet de schuldenaar btw over de incassokosten betalen om daarmee te voorkomen dat door het incassobureau doorbelaste btw een kostenpost van de schuldeiser vormt.

Staffel incassokosten

Er geldt een minimumbedrag van € 40 voor incassokosten in b2c-verhouding. De schuldeiser mag dit bedrag altijd vragen bij verzuim.

Is uw rekening € 170? Dan mag de schuldeiser of het incassobureau € 40 als ondergrens vragen. Ook al zijn de incassokosten in dat geval hoger dan 15%.


Daarenboven geldt de wettelijke staffel:


Hoofdsom tot en met
Toepasselijk percentage
Maximum
€ 2.500
15% over de hoofdsom
€ 375 (min. € 40)
€ 5.000
€ 375 + 10% over (hoofdsom - € 2.500)
€ 625
€ 10.000
€ 625 + 5% over (hoofdsom - € 5.000)
€ 875
€ 200.000
€ 875 + 1% over (hoofdsom - € 10.000)
€ 2.775Welke Incassokosten gelden in uw dossier?