Over JIG

Kleinschalig Incassobureau

Korte Lijnen, Persoonlijk en Betrouwbaar

Wij helpen U graag vooruit!

Over JIG

JIG (Juridisch Incassokantoor Geldrop) is een ‘no nonsense’ Full Service Incassobureau.

Sedert 2012 is ons kantoor gevestigd in het centrum van Geldrop, in de buurt van het Sociaal Cultureel Centrum Hofdael.

Onze incasso-afdeling behartigt de belangen van zowel ZZP’ers als het MKB. Ons vaste team bestaat uit secretaresses, juristen en officemanagers.

Daarnaast werken wij nauw samen met gerechtsdeurwaarders, recherchekantoren en advocatenkantoren verspreid over het hele land. Wij behandelen uitsluitend Nederlandse vorderingen in B2B en B2C verband.

Online Incasso

Om onze No Cure No Pay-dienstverlening aan te kunnen bieden, kunt u bij JIG enkel online uw incasso indienen. Op deze wijze hoeft er door ons kantoor geen personeel vrijgemaakt te worden voor oriënterende intake-gesprekken.

Dergelijke gesprekken blijken doorgaans tijdrovend en zonder al te veel meerwaarde. Bovendien drijven intakegesprekken onze kosten al snel op.

Tot slot willen steeds meer ondernemers snel en eenvoudig hun vorderingen uitbesteden, zonder daar al te veel energie in te steken. Ondernemers willen zich logischerwijs beperken tot hun core-business.

Onze filosofie

Bij Juridisch Incassokantoor Geldrop kunt u als bedrijf of ondernemer snel, eenvoudig en veilig uw incassozaken uit handen geven. Wij willen dat onze dienstverlening transparant is. Vandaar dat u alle benodigde informatie over onze dienstverlening op onze uitgebreide website aantreft.

Een zoektocht naar uw rechten en plichten is niet nodig. Klik bijvoorbeeld op deze link voor onze incasso-basisregels en op deze link voor onze Algemene Voorwaarden.

Heeft u echter toch nog vragen? Geen probleem! Wij helpen u graag vooruit.

Menselijke Maat

Wij verliezen nimmer het menselijke aspect uit het oog en benaderen uw klant met het gepaste respect, zonder afbreuk te doen aan onze juridische effectiviteit.

Wordt een betalingsregeling door Uw debiteur voorgesteld en zijn er geen argumenten om deze af te wijzen, dan gaan wij daar voor.

Indien mogelijk prefereert wat ons betreft altijd een minnelijke oplossing. Redelijkheid en Billijkheid zijn voor ons belangrijke uitgangspunten.

Bovendien proberen wij te achterhalen waarom er in een bepaald geval niet betaald wordt. Daar doen wij moeite voor.

Is er sprake van betalingsproblematiek door ziekte of scheiding, is er sprake van een dreigend faillissement door onbetaalde vorderingen of ligt er een juridisch dispuut ten grondslag aan de wanbetaling? Vanuit dit vertrekpunt kan dan bezien worden of er een minnelijke oplossing geconstrueerd kan worden, en zo ja, op welke wijze.

Buitengerechtelijke Incasso

Buitengerechtelijke Incasso ofwel Minnelijke Incasso verloopt volgens No Cure No Pay Concept. Het dient dan wel te gaan om NL-vorderingen met een geldelijk belang vanaf € 250,-.

Vorderingen met een geldelijk belang onder € 250,- worden niet No Cure No Pay afgewikkeld. Indien minnelijke incasso niet tot (volledige) betaling heeft geleid, wordt door ons een vast bedrag aan kantoorkosten ad. € 50,- excl. aan U in rekening gebracht. Indien Uw debiteur betaalt, kosten wij wederom niets. Uw debiteur betaalt onze kosten bij volledige betaling.

Over JIG

Gerechtelijke Incasso

In het geval uw vordering of factuurbedrag hoger is dan € 10.000,- zijn wij automatisch gerechtigd een gerechtelijke incasso op te starten indien de buitengerechtelijke incasso niet geslaagd is.

Indien u onverhoopt toch eenzijdig de incasso wilt stopzetten, dan geldt bij vorderingen van € 10.000 en hoger dat u bij eenzijdige stopzetting de toepasselijke incassokosten en rente aan ons kantoor verschuldigd bent.

Voor gerechtelijke incasso’s bij vorderingen of factuurbedrag(en) onder de € 10.000,- behoeven wij altijd uw uitdrukkelijke instemming/toestemming alvorens wij gaan procederen.

Geen verborgen kosten

U betaalt bij ons geen dossierkosten, opstartkosten, abonnement of andere ‘verborgen’ kosten. Innen wij niets in de minnelijke fase, dan kosten wij ook niets.

Uitzondering hierop vormen zaken waarin uw debiteur juridisch verweer voert.

Bij geslaagde incasso keren wij 100% van uw factuurbedrag uit. U betaalt derhalve geen provisie. BTW-kosten kunt u (indien van toepassing) terug claimen bij de fiscus waardoor u 100% retour ontvangt.

Debiteur betaalt ons

Ons honorarium in standaard incassozaken bedraagt de incassokosten en rente welke wij uw debiteur voor ons optreden in rekening brengen.

Betaalt uw debiteur niets, dan kosten wij in het geval van No Cure no Pay niets. Betaalt uw debiteur volledig, dan kosten wij ook niets.

Vaste Werkwijze

Door het online opdrachtformulier voor 16.00 uur op werkdagen in te vullen beginnen wij direct met uw buitengerechtelijke incasso.

Na ontvangst van uw opdracht controleren wij uw aanvraag. Klopt alles juridisch en is alles compleet aangeleverd? In de meeste gevallen wordt er direct een dossier aangelegd en start uw buitengerechtelijke incasso. Een regulier stappenplan wordt actief.

Stap 1: Incasso-brief

Uw klant ontvangt van ons een schriftelijke herinnering. In deze incasso-brief wordt uw klant gesommeerd om binnen vijf werkdagen alsnog aan uw vordering/factuur te voldoen. In het overgrote deel van de gevallen (87 procent) blijkt dit voldoende en wordt er alsnog voldaan. Uw vordering/factuurbedrag is door ons richting uw klant verhoogd met incassokosten en rente.

Stap 2: Juridisch Verweer

In het geval uw klant uw vordering juridisch aanvecht treden wij in overleg met u om te bezien wat de wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen zijn. Juridische werkzaamheden worden bij ons verricht tegen een vast uurtarief. Onze ervaren incassojuristen staan u graag met raad en daad bij. Voert uw klant geen verweer, dan vervolgt de No Cure No Pay Incasso.

Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval van een inkomend verzoek tot gespreide betaling wordt onderzocht in hoeverre een betalingsregeling met uw klant wenselijk en haalbaar is. Uw klant moet een officieel verzoek tot gespreide betaling indienen en ons een realistisch aflossingsvoorstel doen. Wij zullen dit met u bespreken. Daarna wordt er door JIG een officiële betalingsovereenkomst opgesteld met uw klant. Wij blijven het proces vervolgens monitoren.

Stap 4: Gerechtelijke procedure

Indien er binnen de gestelde termijn definitief niet door uw klant betaald is of geen betalingsregeling tot stand is gekomen, eindigt de gratis incasso. Een gerechtelijk traject bij vorderingen tot € 10.000,- start enkel met uw uitdrukkelijke instemming. Daarenboven zijn wij gerechtigd names u te procederen. Bedoeld traject, dat bestaat uit dagvaarden, beslaglegging, executoriale verkoop wordt door de gerechtsdeurwaarder uitgevoerd.

100% No Cure No Pay