Basisregels Incasso


Uitgangspunten

Op basis van onze No Cure No Pay-formule vindt beloning aan ons kantoor enkel plaats als wij uw vordering of factuurbedrag succesvol incasseren. De toepasselijkheid van No Cure No Pay is gekoppeld aan een negatief incasso-resultaat. U hoeft dus niet(s) te betalen als wij niet(s) incasseren.

Dit laatste veronderstelt natuurlijk wel dat wij door u daadwerkelijk in staat worden gesteld om uw vordering of factuurbedrag te kunnen incasseren.

Daarom hebben wij een aantal Basisregels Incasso voor onze No Cure No Pay-dienstverlening geformuleerd. Zolang aan deze regels wordt voldaan, garanderen wij de toepasselijkheid van onze No Cure No Pay-benadering.

Reikwijdte Opdracht

Indien U opdracht geeft een vordering te incasseren, machtigt u JIG om een aantal incasso-handelingen te verrichten. Deze machtiging houdt in:

a. het zowel schriftelijk, elektronisch als telefonisch benaderen van debiteur;
b. het aan debiteur in rekening brengen van rente, (incasso)kosten en toepasselijke boetebedingen;
c. het ontvangen en beheren van gelden;
d. het treffen van een, gelet op de omstandigheden van het geval, redelijke betalingsregeling;
e. het beheer van ontvangen aflossingen gedurende de looptijd van overeenkomsten tot gespreide betaling;

Basisregels Incasso No Cure No Pay

Zeven Basisregels

Waar dient u of uw vordering aan te voldoen alvorens sprake is van No Cure No Pay Incasso? Voor u geldt het volgende:

1. Het dient te gaan om een gegronde vordering.
2. U stelt ons in staat de vordering te incasseren.
3. U dient uw opdracht via het aanmeldformulier in.
4. Het dient te gaan om een binnenlandse vordering.
5. Vordering wordt niet betwist.
6. Het betreft een zakelijke vordering (ZZP, MKB).
7. Vordering op debiteur is minimaal € 250,- (behoudens uitdrukkelijke afspraak met JIG).

Gegronde Vordering

Uw vordering dient gegrond te zijn. Dat wil zeggen, uw vordering dient terecht ter incasso te zijn ingediend.

Hiervan is geen sprake indien:
– de vordering op het moment dat u de incasso hebt ingediend al is voldaan, reeds verjaard is of nog niet opeisbaar is;
– er op het moment dat u de incasso hebt ingediend al sprake is van een faillissement, surseance van betaling of WSNP aan de zijde van de debiteur;
– het een vordering betreft waarvan het u op het moment dat u de incasso hebt ingediend al bekend is dat de vordering inhoudelijk/juridisch wordt betwist door de debiteur;
– de vordering reeds in een eerder stadium door een derde partij getracht is te incasseren.

U stelt ons in staat

U stelt ons in staat om ons werk te doen zodat wij uw vordering kunnen incasseren.

Hiervan is geen sprake indien u:
– zelf contact onderhoudt met uw klant/debiteur ten aanzien van de ter incasso ingediende vordering;
– de vordering buiten JIG om probeert te incasseren;
– de vordering ook aan een derde ter incasso of bemiddeling aanbiedt; – tegen dezelfde debiteur een ander incasso-traject of bemiddeling bij een derde-partij start
– ontvangen betalingen niet meldt binnen 3 dagen onder vermelding van het bedrag en de betaaldatum;
– niet reageert op een informatieverzoek of een schriftelijk verzoek (daaronder ook e-mail verstaan) tot instructies.
– de buitengerechtelijke incasso stopzet voordat deze formeel door ons kantoor beëindigd is.

Bij toepasselijkheid van bovenvermelde situaties, rekenen wij u de toepasselijke incassokosten en rente aan U door.


Start Online Uw Incasso

 
 

100% No Cure No Pay | Geen Verborgen Kosten | Snelle Uitbetaling | NL Dekking | Gevestigd in regio Eindhoven & Helmond | MKB en ZZP | > 12 jaar Ervaring | Duidelijke Taal | Klantvriendelijke Frontoffice | Juridische Ondersteuning | Incassokosten Berekenen | Gratis Voorbeeldbrieven