Klant Wil Niet Betalen

Klant Wil Niet Betalen?

Indien uw klant verklaart dat hij uw factuur of vordering (ondanks herinneringen) niet gaat betalen wordt het wellicht tijd om een incassobureau in te schakelen.Wat kunt u doen om de situatie in uw voordeel te doen keren?

U dient een opeisbare vordering te hebben. Een factuur is doorgaans opeisbaar indien de toepasselijke betaaltermijn is overschreden. Deze vloeit voort uit schriftelijk afspraken (overeenkomst). Dit kan factuurtermijn zijn dan wel een contractuele betaaltermijn (bijv. huurpenningen). Daarenboven geldt als uitgangspunt geldt daarbij dat uw klant in verzuim moet zijn.

Wanneer Klant in Verzuim?

Een particuliere klant is pas in verzuim indien de wettelijke termijn van een ingebrekestelling (14-dagenbrief) is overschreden. Zolang de termijn uit een formele ingebrekestelling niet is geschonden, is uw klant niet in verzuim en is het niet toegestaan incassokosten en rente aan uw klant te rekenen.

Indien u toch een incassobureau inschakelt, dan zal deze eerst een herstel-ingebrekestelling dienen te versturen. Enkel de verschuldigde hoofdsom kan worden gevorderd.

Wordt er op basis hiervan alsnog betaald door uw klant, dan worden de incassokosten en rente door het incassobureau verlegd naar u als opdrachtgever. Wordt er door uw klant niet betaald? In dat geval start alsnog de formele incasso waarbij de kosten van invordering voor rekening van uw klant komen.

Er zijn uitzonderingen op de hoofdregel. Artikel 6:83 BW somt drie gevallen op, waarin het verzuim intreedt zonder ingebrekestelling. Wij lichten er 1 uit: de mededeling van schuldenaar (sub. c).

 

Artikel 83
Het verzuim treedt zonder ingebrekestelling in:

a. wanneer een voor de voldoening bepaalde termijn verstrijkt zonder dat de verbintenis is nagekomen, tenzij blijkt dat de termijn een andere strekking heeft.

b. wanneer de verbintenis voortvloeit uit onrechtmatige daad of strekt tot schadevergoeding als bedoeld in artikel 74 lid 1 en de verbintenis niet terstond wordt nagekomen;

c. wanneer de schuldeiser uit een mededeling van de schuldenaar moet afleiden dat deze in de nakoming van de verbintenis zal tekortschieten.

Mededeling Klant

Indien Uw klant richting u ondubbelzinnig verklaart dat hij niet wil betalen, kunt u direct en zonder ingebrekestelling een incassotraject starten waarbij de kosten van invordering verlegd worden naar uw klant. Uw klant is namelijk door deze weigerachtige verklaring van rechtswege in verzuim. U dient daartoe echter bij voorkeur schriftelijk bewijs te hebben waaruit blijkt dat de verklaring aan u gericht is.

Als incassopartner raden wij echter aan om altijd een ingebrekestelling naar uw particuliere klant te versturen, ongeacht wat deze richting u verklaart.

In zakelijke verhoudingen (b2b) treedt verzuim reeds op bij overschrijding van de geldende betalingstermijn. Over het algemeen worden wel eerst herinneringen verstuurd in het kader van klantvriendelijkheid.

Indien uw inspanningen niet leiden tot betaling, kunt u besluiten tot inschakelen van een incassobureau, advocaat dan wel deurwaarder om uw vordering alsnog juridisch af te dwingen en uw klant tot betaling te dwingen. Let op. Ten aanzien van betaaltermijnen geldt soms een wettelijke dan wel contractuele basis. Zorg dat je de toepasselijke termijnen kent en juist toepast. Lees daartoe het artikel van JIG over betaaltermijnen.

 
 

Gerechtelijke Procedure

Wilt Uw klant niet betalen ondanks tussenkomst van een incassobureau? In dat geval kunt kiezen om te gaan procederen. Wanneer u kiest voor een gerechtelijke incasso wordt de gerechtelijke incasso ingeleid met een dagvaarding.

Een gerechtelijke incasso is een dagvaardingsprocedure. Vorderingen tot € 25.000,- worden behandeld door de kantonrechter, daarboven door de rechtbank. Bovendien bij een procedure bij een rechtbank (v.a. € 25.000,-) juridische bijstand van een advocaat wettelijk verplicht.

 

Klant Wil Niet Betalen? Start Direct Uw Incasso