Privacy & Cookiebeleid

Toepasselijkheid

Ons privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen, binnen Juridisch Incassokantoor Geldrop.

Verwerking Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat de gegevens over een persoon herleid moeten kunnen worden tot een individuele persoon, oftewel aan de hand van de gegevens moet duidelijk zijn om welke persoon het gaat.

Juridisch Incassokantoor Geldrop is telkens de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bedoelde verordening vormt de juridische basis van dit protocol en beschermt de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen en met name hun recht op bescherming van persoonsgegevens.

Dit Privacy- en Cookiebeleid bevordert de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens binnen Juridisch Incassokantoor Geldrop. Het beschrijft de wijze waarop, op grond van de geldende privacyregelgeving, persoonsgegevens worden verwerkt binnen Juridisch Incassokantoor Geldrop. Dit beleid beslaat zowel de offline als online verwerking van persoonsgegevens.

Met ons Privacy- en Cookiebeleid wordt voldaan aan het beginsel van transparantie in de richting van betrokkenen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt en naar de buitenwereld, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Contactgegevens

T.a.v. Privacy-ambtenaar
Juridisch Incassokantoor Geldrop
Hofdael 1-a
5664 GK Geldrop

Privacyverklaring

Algemeen

Juridisch Incassokantoor Geldrop verwerkt persoonsgegevens in de eerste plaats in het kader van haar incasso-dienstverlening aan Opdrachtgevers.

Aanvullend verwerkt zij persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder het werven en selecteren van personeel, administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Voorts verwerkt zij persoonsgegevens voor communicatiedoeleinden en het beheren van deze website.

Juridisch Incassokantoor Geldrop gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft of waarover wij beschikken via onze Opdrachtgevers vertrouwelijk wordt behandeld. Dit doen wij door van tijd tot tijd na te gaan of onze dienstverlening aan de juiste eisen voldoet, zowel op het gebied van beveiliging van de data als op het gebied van compliancy met de vigerende regels omtrent gegevensbescherming.

Websitebezoek en aanmelding

In het algemeen is het mogelijk onze website(s) te bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

Wel verwerken wij gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze website(s) bezoekt, de pagina’s en onderdelen van de website(s) die u bezoekt (hoe lang, hoe vaak en in welke volgorde), welke informatie u bekijkt en welke informatie u up- of downloadt van de website(s) en via welke website u bij ons terecht bent gekomen. Deze gegevens zijn voor ons niet herleidbaar tot natuurlijke personen.

Wij verzamelen bovengenoemde gegevens zodat wij de inhoud van de website(s) optimaal af kunnen stemmen aan de wensen en behoeftes van de gebruikers van onze website. De door ons verzamelde niet-identificeerbare informatie kunnen wij bewaren voor toekomstig gebruik en mogelijk ook doorgeven aan derden.

Gebruik van cookies bij websitebezoek

Juridisch Incassokantoor Geldrop maakt gebruik van cookies. Doet doen wij op een manier te doen welke het meest privacy-bevorderend is voor onze website-bezoekers. Onderaan deze pagina is een overzichtweergegeven van de cookies welke worden uitgedeeld bij websitebezoek.

Juridisch Incassokantoor Geldrop maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kunnen wij de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

1 Functionele cookies
Dit zijn cookies die nodig zijn om een website goed te laten functioneren of die ervoor zorgen dat u de website makkelijker kunt gebruiken. Met functionele cookies worden geen persoonsgegevens verzameld. Om deze cookies te plaatsen is geen toestemming nodig. Ze worden daarom direct ingeladen als je de website bezoek.

2 Analytische cookies
Dit zijn cookies die worden geplaatst om het gedrag van de bezoeker op deze website te meten en zo te kunnen analyseren. We gebruiken deze informatie om de website zo optimaal mogelijk te maken. Analytische cookies worden uitgedeeld door Google Analytics. Bij analytische cookies is het soms wel maar soms ook niet nodig om vooraf toestemming te vragen om die te plaatsen. Dat hangt af van de gebruikte instellingen. Op deze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics voor analytische doeleinden en worden uw gegevens geanonimiseerd. Uw IP adres wordt niet zichtbaar. Dit wordt later uitgelegd.

3 Tracking cookies
Dit zijn cookies die worden gebruikt om uw surfgedrag binnen één of meerdere websites op te slaan.
De tracking cookies op deze website zijn zogenaamde third party cookies;. Dat betekent dat die cookies niet door ons geplaatst worden, maar door een andere partij. Op onze website tonen wij (via streams) content die je via een button of link kunt promoten en delen via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons of links plaatsen social-media-bedrijven, zoals Twitter, Facebook en Google, cookies, zodat ze jou kunnen herkennen wanneer je bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt. Voor meer informatie over de gegevens die social-media-bedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacyverklaringen van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen.

Google Analytics

Bij de instelling van Google Analytics hebben wij de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens gevolgd, zodat deze cookies geplaatst mogen worden zonder uw toestemming. Het wordt daarom direct ingeladen als u de website bezoekt.
Via Google Analytics worden op www.incassokantoorgeldrop.nl geanonimiseerd gegevens over surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken. Wij registreren geen IP nummers.

Wij gebruiken analytische informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:

We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
We hebben (minimaal) het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;
We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Mocht je toch niet willen dat je geanonimiseerde gegevens naar Analytics worden verzonden dan kan je gebruik manken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. Voor meer uitleg hierover wordt verwezen naar ons Cookiebeleid zoals weergegeven onderaan deze pagina

Vanaf wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Wanneer u onze website bezoekt, gebruik maakt van ons digitale opdrachtformulier om een incasso-opdracht in te dienen, ons een mail stuurt of belt, een betalingsregeling digitaal aanvraagt of vanaf het moment dat u uw gegevens invult om te solliciteren naar een functie binnen Juridisch Incassokantoor Geldrop, verzamelen wij persoonsgegevens.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij verzamelen worden enkel gebruikt voor de doelen waarvoor deze zijn verstrekt.De verwerkingen van persoonsgegevens die worden gevoerd binnen Juridisch Incassokantoor Geldrop hebben tot doel:

– het vastleggen en beschikbaar stellen of houden van informatie ten behoeve van onze zakelijke dienstverlening;

– het vastleggen en beschikbaar stellen of houden van informatie ten behoeve van een doelmatig beleid en beheer van Juridisch Incassokantoor Geldrop;

– het vastleggen en beschikbaar stellen of houden van informatie ten behoeve van gestructureerde bewaking, toetsing en verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van Juridisch Incassokantoor Geldrop;

Delen van persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Juridisch Incassokantoor Geldrop, behalve in een van de volgende omstandigheden:

1. Uitvoering van een overeenkomsten;
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen. Onderdeel hiervan is het opstarten en voeren van gerechtelijke procedures. Zo wordt informatie gedeeld met deurwaarderskantoren ten behoeve van gerechtelijke procedures of ambtelijke handelingen. Daarnaast geven we uw gegevens door aan de postbezorger/koerier om indien nodig documenten bij u te bezorgen.

2. Met uw toestemming
Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.

3. Voor externe verwerking
We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder meer onze IT-leveranciers, websitebeheerder of beheerder van het CRM-systeem.

4. Om juridische redenen
We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

5. Wettelijke verplichting
Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken.

Duur van de opslag

U mag ons allereerst altijd vragen de door u verstrekte gegevens te verwijderen. Wanneer u dat niet doet, bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het verlenen van onze diensten of voor zo lang er een dienst-relatie tussen u en Juridisch Incassokantoor Geldrop bestaat.

Betrokkenen

In de verwerkingen van persoonsgegevens binnen Juridisch Incassokantoor Geldrop zijn gegevens opgenomen van de volgende categorieën van betrokkenen:

1. Particulieren/debiteuren.
2. Ondernemingen/Opdrachtgevers.
3. De wettelijk vertegenwoordigers of contactpersonen van bedrijven.
4. Sollicitanten.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

De verwerking van persoonsgegevens kan betrekking hebben op:

a. naam, adres, postbusnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, titulatuur, telefoonnummer, telefaxnummer, e-mail-adres, website-adres;

b. gegevens omtrent zakelijke schulden bij onze Opdrachtgevers;

c. andere voor het doel van de verwerking noodzakelijke niet te categoriseren gegevens.

d. Curriculum vitae en motivatiebrief, met daarin vaak opgenomen gegevens over uw opleiding en ervaring.

e. Bij een gerichte sollicitatie: de functie waarnaar u solliciteert.

Juridisch Incassokantoor Geldrop verkrijgt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan haar bekendmaakt ten behoeve van zakelijke incasso-dienstverlening, of omdat zij deze in het kader van haar dienstverlening (of één van onze andere verwerkingsdoelen) van derden verkrijgt, bijvoorbeeld van haar opdrachtgevers of wederpartijen, of uit openbare bronnen zoals het handelsregister of het kadaster.

Bijzondere persoonsgegevens

Enkel wanneer wij bijzondere persoonsgegevens nodig hebben om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, wanneer dit is toegestaan bij of krachtens de wet of wanneer u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, zullen wij deze verwerken.

Met bijzondere persoonsgegevens wordt bedoeld gegevens die gevoelig kunnen zijn. Te denken valt aan gegevens over iemands ras, godsdienst of gezondheid.

Bewaartermijn Sollicitatie

Uw persoonsgegevens worden verwijderd nadat u dat ons heeft gevraagd, of vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij u Juridisch Incassokantoor Geldrop toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens gedurende 6 maanden na beëindiging van de sollicitatieprocedure te bewaren. Deze toestemming kunt u ten allen tijde intrekken. Dit kunt u doen door een mail te sturen.

Beveiliging persoonsgegevens

Juridisch Incassokantoor Geldrop heeft privacy hoog in het vaandel staan. Om deze reden nemen wij verschillende maatregelen om verlies, diefstal of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Zo werken wij daar waar nodig met versleutelde communicatie en beveiligde verbindingen. Daarnaast nemen wij de nodige maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Uw persoonsgegevens worden alleen door medewerkers geraadpleegd of verwerkt, die hier gezien hun functie toegang tot moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Het is mogelijk om een verzoek tot inzage in de door Juridisch Incassokantoor Geldrop via haar website(s) over u verzamelde persoonsgegevens in te dienen.

Dit kunt u doen door een e-mail te sturen.

Ter controle van uw identiteit vragen wij een kopie van uw identiteit mee te sturen waarop uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Juridisch incassokantoor Geldrop reageert zal binnen een maand na ontvangst van uw verzoek op het inzage-verzoek.

U kunt bij Juridisch Incassokantoor Geldrop verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen.

Bent u van mening dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Juridisch Incassokantoor Geldrop, indien uw persoonsgegevens worden gebruik voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

U kunt dit doen door een e-mail te sturen.

Recht op gegevensoverdracht

Daarnaast heeft u het zogenaamde recht op gegevensoverdracht.

Dit houdt in dat u het recht heeft om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u aan Juridisch Incassokantoor Geldrop heeft verstrekt in een overzichtelijke vorm te verkrijgen. Ook hiervoor kunt u een e-mail sturen.

Recht op wijziging beleid

Juridisch Incassokantoor Geldrop behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Juridisch Incassokantoor Geldrop adviseert haar website-bezoekers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of aanpassingen zijn doorgevoerd. Deze Privacyverklaring is bijgewerkt in december 2021.