Disclaimer

Acceptatie Voorwaarden

Juridisch Incassokantoor Geldrop, heeft haar website(s) ingericht als service naar bezoekers, klanten, adviseurs en overige relaties. Wanneer u de site bezoekt, bevestigt u dat u kennis heeft genomen van de hieronder vermelde voorwaarden en dat u hiermee akkoord gaat.

Intellectuele eigendomsrechten

Alles wat op de site vermeld staat is onderhevig aan intellectuele eigendomsrechten van Juridisch Incassokantoor Geldrop of de oorspronkelijk maker van het materiaal.

Hierbij kunt u o.a. denken aan logo’s, teksten, tekeningen, foto’s alsmede de grafische vormgeving van de website.

Ter bescherming van de belangen van Juridisch Incassokantoor (en derden) staat het u vrij materiaal van deze sites te bekijken, te kopiëren, af te drukken en te distribueren, zolang:

• het materiaal uitsluitend ter informatie wordt gebruikt;
• het materiaal uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt, tenzij u hiervoor de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming heeft ontvangen van Juridisch Incassokantoor Geldrop;
• kopieën van het materiaal de vermelding van het auteursrecht van Juridisch Incassokantoor Geldrop bevatten.

Afwijzing Garantie

Hoewel het nauwkeurige verstrekken van informatie op deze website(s) een doelstelling van Juridisch Incassokantoor Geldrop is, aanvaarden wij op geen enkel moment de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid ervan.

JIG behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder de bezoeker hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen, de informatie welke is weergegeven op deze site(s) te wijzigen.


De gegevens op deze site(s) zijn bedoeld om de gebruiker informatie te verschaffen en algemene informatie over JIG en vormt geen enkele waarborg.

Aan de informatie op onze website kunt u derhalve geen rechten ontlenen en u dient deze informatie niet als juridisch advies te beschouwen. Juridisch Incassokantoor Geldrop wijst in deze alle garanties, in welke vorm dan ook, af

Actualiteit Websites

De informatie op deze website(s), ook nieuwsberichten, kan mogelijk niet meer actueel zijn. Juridisch Incassokantoor Geldrop is niet verplicht, en kan hiertoe ook niet verplicht gehouden worden, de informatie op deze website(s) actueel te houden.

Aansprakelijkheid

Juridisch Incassokantoor Geldrop is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit het gebruik dan wel het niet kunnen gebruiken van de informatie op deze websites, ook al is Juridisch Incassokantoor Geldrop op de hoogte gebracht van de mogelijkheid hiervan.

Links

Deze site kan hyperlinks bevatten naar sites van derden, site in eigen beheer en/of gelieerde ondernemingen. Juridisch Incassokantoor Geldrop is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites noch voor het materiaal dat u mogelijkerwijs op die sites kunt downloaden, bovendien kunnen voor die sites afwijkende voorwaarden gelden. Juridisch Incassokantoor Geldrop biedt u deze mogelijkheid zuiver en alleen aan voor uw gemak.

Goed Gebruik

Het is verboden onwettig, bedreigend, aanstootgevend, lasterlijk of anderszins kwetsend materiaal op deze websites te plaatsen of via deze website te versturen.

Bovendien is het niet toegestaan van deze websites gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins de goede werking van deze websites en de hier achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Uw Gegevens

Alle informatie die door de gebruiker op deze websites wordt geplaatst of achtergelaten, wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigen beschouwd. Juridisch Incassokantoor Geldrop kan de door de gebruiker achtergelaten informatie uitwisselen of gebruiken voor welk doel dan ook.

Als de gebruiker informatie op deze website achterlaat welke een persoonlijk karakter heeft, geeft de gebruiker zijn akkoord dat Juridisch Incassokantoor Geldrop deze informatie voor eigen bedrijfsdoeleinden mag gebruiken. Voor verdere informatie betreffende de behandeling van persoonlijke gegevens verwijzen wij naar onze Privacy Statement.