Algemene Voorwaarden

Voorwaarden Dienstverlening

Algemene voorwaarden van Juridisch incassokantoor Geldrop, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 54478707 , statutair gevestigd te Geldrop en kantoorhoudende te (5664 GK) Geldrop aan de Hofdael 1 (a). Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2016.

Versie 2024/INC674

Artikel 1. Algemeen

1.1. Juridisch Incassokantoor Geldrop (JIG) verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden.
1.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Juridisch Incassokantoor Geldrop deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.
1.4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
1.5. De bepalingen gesteld in deze algemene voorwaarden zijn bindend.
1.6. In geval van tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid van deze Algemene Voorwaarden met andere regelingen, prevaleren deze Algemene Voorwaarden, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Artikel 2. Definities

2.1. Opdrachtnemer: Juridisch Incassokantoor Geldrop. Ook wel JIG genoemd.

2.2 Opdrachtgever: Een onderneming (waaronder tevens wordt verstaan een eenmanszaak of zzp’er), niet zijnde een tussenpersoon, die aan Juridisch Incassokantoor Geldrop een opdracht verstrekt.

2.3. Verschotten (out-of-pocketkosten) zijn in het kader van de opdracht gemaakte externe kosten, niet vallend onder de eigen verdiensten van Juridisch Incassokantoor Geldrop. Daaronder vallen onder andere advertentiekosten, informatiekosten, griffierecht, kosten deurwaarder, kosten advocaat, kosten ontruim-ploeg, kosten slotenmaker.

2.4. Debiteur: natuurlijk persoon of rechtspersoon waarmee Opdrachtgever een rechtsgeldige transactie is aangegaan met een daarbij behorende betalingsverplichting en waarheen Juridisch Incassokantoor Geldrop de daarbij behorende herinneringen en/of sommaties en/of minnelijke incassoberichten stuurt.

2.5. Tussenpersoon: opdrachtnemer die beroepshalve juridische of incassowerkzaamheden verricht, waaronder deurwaarders, recherchebureau’s, incassojuristen of advocaten(kantoren).

2.6. Vordering: het van debiteur te vorderen (factuur)bedrag, daaronder ook begrepen buitengerechtelijke (incasso)kosten en rente.

2.7. Betaling: onder betaling door de debiteur wordt verstaan een betaling aan Juridisch Incassokantoor Geldrop of aan opdrachtgever, een door de debiteur tegenover opdrachtgever op zich genomen tegenprestatie, een compensatie van de vordering, een creditering, een schikking, dan wel een retournering van geleverde goederen.

2.8. Tarief: het aan Juridisch Incassokantoor Geldrop toekomende honorarium, bestaande uit buitengerechtelijke incassokosten en rente.

2.9. Stopzetting: Beëindiging van de incasso-opdracht door Opdrachtgever.

2.10. Sluiting: Beëindiging van de incasso-opdracht door Juridisch Incassokantoor Geldrop.

2.11. Invordering: met de term invordering wordt in deze voorwaarden zowel minnelijke incasso als gerechtelijke incasso verstaan.

2.12. Een vordering betreft de optelsom van openstaande facturen binnen 1 incasso-opdracht.

Artikel 3. Aanvaarding opdracht

3.1. Een aan Juridisch Incassokantoor Geldrop verstrekte opdracht geldt pas als aanvaard, indien dit aan de Opdrachtgever is bevestigd of wanneer Juridisch Incassokantoor Geldrop is aangevangen met de uitvoering van de opdracht

3.2. Een opdracht tot incasso of opdracht tot juridische dienstverlening komt tot stand door schriftelijke of digitale acceptatie door Juridisch Incassokantoor Geldrop.

3.3. Juridisch Incassokantoor Geldrop kan nimmer tot acceptatie van incasso- en/of andere werkzaamheden verplicht worden.

3.4. Indien een opdracht door meerdere opdrachtgevers wordt verstrekt, is iedere opdrachtgever hoofdelijk verbonden aan Juridisch Incassokantoor Geldrop.

3.5. Juridisch Incassokantoor Geldrop is gerechtigd een opdracht, zonder opgaaf van reden, niet te aanvaarden.

3.6. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan een opdracht of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven.

3.7. Vorderingen onder het drempelbedrag ad. € 250,- worden niet in behandeling genomen.

Artikel 4. Reikwijdte opdracht

4.1. De ter incasso opgedragen vorderingen zijn openstaand en opeisbaar.

4.2.1. Indien U Juridisch Incassokantoor Geldrop opdracht geeft een vordering te incasseren, machtigt u Juridisch Incassokantoor Geldrop om een aantal incasso-handelingen te verrichten. Deze machtiging houdt in:

a. het zowel schriftelijk, elektronisch als telefonisch benaderen van debiteur;
b. het aan debiteur in rekening brengen van rente en buitengerechtelijke (incasso)kosten;
c. het ontvangen en beheren van gelden;
d. het treffen van een, gelet op de omstandigheden van het geval, redelijke betalingsregeling;
e. het beheer van ontvangen aflossingen gedurende de looptijd van overeenkomsten tot gespreide betaling (Betalingsregeling);
f. Het overeenkomen van een schikking met debiteur.

4.2.2. Voor de navolgende incasso-maatregelen is vooraf schriftelijke toestemming/instemming van Opdrachtgever vereist:

h. juridische werkzaamheden ten behoeve van weerlegging van juridisch verweer.
i. Het (doen) starten van een procedure voor een rechterlijke instantie (inzet deurwaarder of advocaat).
j. Het (doen) aanvragen van een faillissement.

4.3. Incasso van Juridisch Incassokantoor Geldrop is gericht op het buitengerechtelijk of gerechtelijk incasseren van

i) de hoofdsom of enig deel daarvan

ii) de bedongen of wettelijke buitengerechtelijke incassokosten en/of contractuele boete / wettelijke verhoging

iii) de rente, alsmede de rente over de proceskosten en de buitengerechtelijke kosten.

4.4. De No Cure No Pay Incasso-service van Juridisch Incassokantoor Geldrop richt zich op onbetaald gelaten opeisbare facturen, waarvan de verschuldigdheid niet betwist wordt en welke ondanks herinnering/aanmaning onbetaald worden gelaten. Het dient daarbij te gaan om binnenlandse zakelijke vorderingen.

4.5. Voor werkzaamheden in de executoriale fase is geen afzonderlijke toestemming van opdrachtgever vereist. Toestemming wordt geacht te zijn gegeven met de opdracht tot gerechtelijke incasso. Uitzondering daarop vormt conservatoir beslag.

4.6. Het staat Juridisch Incassokantoor Geldrop vrij om tussenpersonen in te schakelen voor onder andere het verrichten van ambtelijke handelingen en het ten uitvoer leggen van executoriale titels.

4.7. In het geval dat Juridisch Incassokantoor Geldrop de algemene opdracht wordt gegeven om incasso-werkzaamheden te verrichten of om het nodige te doen om betaling van een executoriale titel te verkrijgen dan staat het haar vrij om een in haar ogen acceptabele betalingsregeling met de debiteur te treffen.

4.8. Juridisch Incassokantoor Geldrop scant ontvangen stukken in. Originele stukken worden niet aan opdrachtgever overlegd, tenzij anders is overeengekomen.

4.9. Juridisch Incassokantoor Geldrop is niet gehouden de juistheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens te controleren. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens en staat er voor in dat een deugdelijke aanzegging heeft plaatsgevonden van kosten en rente bij de debiteur.

4.10.1. Indien een nadere ingebrekestelling nodig blijkt om daarmee de start van een buitengerechtelijke incasso mogelijk te maken, stuurt Juridisch Incassokantoor Geldrop een dergelijk schrijven naar debiteur zondere nadere instemming/toestemming van opdrachtgever.

4.10.2. Indien debiteur niet betaalt na ingebrekestelling door Juridisch Incassokantoor Geldrop, wordt door Juridisch Incassokantoor Geldrop opvolgend een buitengerechtelijke incasso gestart.

4.10.3. Wordt er op basis van een ingebrekestelling door debiteur betaalt, dan eindigt de zaak per direct en rekent Juridisch Incassokantoor Geldrop een vaste incassoprovisie ad, 15 % van de geïncasseerde hoofdsom inclusief door aan opdrachtgever, moet een minimumbedrag van € 125,- excl. btw.

Artikel 5. Tarieven & Betaalsituaties

5.1.1. Juridisch Incassokantoor Geldrop berekent voor de door haar verrichtte buitengerechtelijke werkzaamheden de vergoeding, zoals die in haar tarieven is bepaald.

5.1.2.1. Bij geslaagde incasso (minnelijke incasso) geldt dat de toepasselijke incassokosten het honorarium vormen voor Juridisch Incassokantoor Geldrop. Daarnaast komt 10% van de geïncasseerde rente aan Juridisch Incassokantoor Geldrop als honorarium toe.

5.1.2.2. Geïncasseerde rente wat geen deel uitmaakt van het honorarium (90%) wordt bij sluiting dossier samen met de geïncasseerde hoofdsom uitbetaald aan onze Opdrachtgevers. Juridisch Incassokantoor Geldrop noemt dat rente-uitbetaling ofwel rente-uitkering.

5.1.2.3. Voornoemde tarieven gelden niet voor incasso's gestart in 2023 of eerder. Voor bedoelde dossiers geldt de oude regeling, te weten dat rente en incassokosten volledig voor Juridisch Incassokantoor Geldrop zijn bij geslaagde incasso. In gerechtelijke procedures (gerechtelijke incasso) komt 25 % van geïncasseerde rente toe aan Juridisch Incassokantoor Geldrop. Voor gerechtelijke incasso wordt altijd toestemming verlangd van opdrachtgever.

5.2.1 Betalingen van debiteur rechtstreeks aan opdrachtgever vanaf de datum van aangaan van de overeenkomst met betrekking tot de overgedragen vorderingen worden beschouwd als incasso-resultaat van Juridisch Incassokantoor Geldrop. Opdrachtgever dient hier terstond melding van te maken aan Juridisch Incassokantoor Geldrop.

5.2.2 Indien Juridisch Incassokantoor Geldrop hierom verzoekt, dient Opdrachtgever binnen vijf werkdagen een bewijs van betaling aan te leveren. Indien er geen bewijs door Opdrachtgever wordt aangeleverd, mag worden verondersteld door Juridisch Incassokantoor Geldrop dat de hoofdsom/de vordering door debiteur rechtstreeks aan opdrachtgever is voldaan. Opdrachtgever ontvangt opvolgend een factuur ter zake van de toepasselijke incassokosten en rente vermeerderd met BTW welke binnen vijf dagen na factuurdatum dient te worden voldaan door Opdrachtgever.

5.3. Binnen buitengerechtelijke incasso kunnen zich vier Betaalsituaties voordoen.

5.3.1 Cure and No Pay
Debiteur betaalt het volledige bedrag, met inbegrip van rente en kosten. Opdrachtgever is verzekerd van een 100% uitbetaling van de hoofdsom en 90% van de geïncasseerde rente in geval Juridisch Incassokantoor Geldrop in de minnelijke fase alles incasseert.

5.3.2. Cure and Pay
Debiteur betaalt na interventie van Juridisch Incassokantoor Geldrop wel de ter incasso ingebrachte factuur/facturen volledig, maar niet de additionele rente en/of buitengerechtelijke incassokosten/contractuele boete. Ondanks volledige betaling van uw factuur is Juridisch Incassokantoor Geldrop in een dergelijk geval genoodzaakt kosten door te belasten. De declaratie van Juridisch Incassokantoor Geldrop is in dat geval gelijk aan de toepasselijke incassokosten alsook toepasselijk rente-tarief/uitbetaling. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de gemaakte kosten te verhalen op debiteur.

5.3.3. No Cure, No Pay
Debiteur betaalt helemaal niets. Als blijkt dat er geen verhaal mogelijk is, om wat voor reden dan ook, dan wordt er niets aan Opdrachtgever doorbelast.

5.3.4. Gedeeltelijke Betaling
Wanneer de debiteur in de buitengerechtelijke fase slechts een deel van de vordering betaalt, dan is Juridisch Incassokantoor Geldrop slechts gerechtigd over het betaalde/geïncasseerde deel haar tarief door te belasten aan Opdrachtgever.

5.4. Alvorens tussenpersonen opdrachten te geven in de gerechtelijke/executoriale fase is Juridisch Incassokantoor Geldrop gerechtigd te vorderen, dat Opdrachtgever een door Juridisch Incassokantoor Geldrop te bepalen bedrag stort als voorschot ter (vooraf)dekking van de door tussenpersonen te maken kosten. Indien dit voorschot niet wordt voldaan, wordt de incasso-opdracht gesloten door Juridisch Incassokantoor Geldrop. Kosten van invordering komen in dat geval volledig voor rekening van Opdrachtgever.

5.5. De kosten van tussenpersonen in de gerechtelijke en de executoriale fase die niet (geheel) op de debiteur kunnen worden verhaald, of die niet (geheel) door de debiteur zijn voldaan, worden aan Opdrachtgever doorberekend op basis van de van overheidswege vastgestelde tarieven. Als er werkzaamheden zijn of worden verricht waarvoor de van overheidswege vastgestelde tarieven geen vergoeding kennen, is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd die gerelateerd is aan het tarief voor gelijksoortige handelingen.

5.6. Juridisch Incassokantoor Geldrop heeft het recht de haar volgens de tarieven toekomende of overeengekomen vergoeding, alsmede de gemaakte kosten van tussenpersonen in de gerechtelijke en de executoriale fase ook aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien Opdrachtgever met debiteur een regeling of een schikking treft, de lopende opdracht intrekt of Juridisch Incassokantoor Geldrop ondanks ingebrekestelling zonder bericht laat.

5.7. Juridisch Incassokantoor Geldrop behoudt zich het recht voor de tarieven tussentijds te wijzigen. Opdrachtgever is dan gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Een wijziging in de tarieven is bindend bij gebreke van beëindiging van de opdracht door Opdrachtgever binnen 30 dagen na kennisgeving van de nieuwe tarieven.

5.8. Ingebrekestelling valt buiten de No Cure No Pay dienstverlening. Indien debiteur betaalt op basis van ingebrekestelling door Juridisch Incassokantoor Geldrop, dan eindigt de dienstverlening en hanteert JIG een vaste incassoprovisie ad. 15 % van de factuursom, met een minimumbedrag ad, € 125,- excl. BTW, welke door Opdrachtgever dient te worden voldaan.

5.9. Indien Opdrachtgever met debiteur zelf een schikking probeert overeen te komen, geldt voor Opdrachtgever ongeacht het resultaat een vaste provisie gelijk aan de toepasselijke buitengerechtelijke kosten (incassokosten + 10% rente) gekoppeld aan de ter incasso ingebrachte hoofdsom.

Artikel 6. Beëindiging, Stopzetting of Opschorting

6.1. Juridisch Incassokantoor Geldrop is gerechtigd tussentijds haar werkzaamheden te beëindigen of op te schorten indien:

– Opdrachtgever wordt geliquideerd, failliet wordt verklaard, surseance van betaling verkrijgt of indien er redelijke vermoedens zijn dat de opdrachtgever niet aan haar verplichtingen zal voldoen, of;

– er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Opdrachtgever, of;

– blijkt dat Opdrachtgever onvolledige of foutieve informatie heeft verstrekt, op grond waarvan Juridisch Incassokantoor Geldrop de opdracht niet zou hebben aanvaard, of;

– Opdrachtgever buiten Juridisch Incassokantoor Geldrop om met de debiteur een regeling of een schikking treft, of;

– Opdrachtgever Juridisch Incassokantoor Geldrop ondanks verzoek zonder instructies laat.

6.2. Indien Opdrachtgever de buitengerechtelijke incasso van Juridisch Incassokantoor Geldrop tussentijds stopzet dan wel bij toepasselijkheid van bovenvermelde situaties rekent Juridisch Incassokantoor Geldrop aan Opdrachtgever de toepasselijke incassokosten en rente door.

6.3. In het geval er juridische werkzaamheden zijn verricht ter weerlegging van juridisch verweer, zijn deze kosten aan Juridisch Incassokantoor Geldrop verschuldigd ongeacht het resultaat van de buitengerechtelijke incasso.

6.4. Opdrachten kunnen - na beëindiging van de buitengerechtelijke incasso zoals bedoeld in artikel 6.9 - kosteloos door Opdrachtgever worden stopgezet, met uitzondering van het bepaalde in artikel 6.3 en 6.5.

6.5. Bij stopzetting door Opdrachtgever dienen te allen tijde de juridische kosten zoals bepaald in artikel 6.3 door Opdrachtgever aan Juridisch Incassokantoor Geldrop te worden voldaan.

6.6. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen afwijkende afspraken maken over eventueel toepasselijke kosten in het geval van stopzetting. Deze komen slechts schriftelijk tot stand en behoeven uitdrukkelijke instemming van betrokken partijen.

6.7. In het geval een gemachtigde anders dan het door JIG ingehuurde deurwaarderskantoor /advocatenkantoor bij de gerechtelijke incasso wordt betrokken, eindigt de invordering door Juridisch Incassokantoor Geldrop per direct en zijn de tot dan toe gemaakte kosten van invordering alsook de toepasselijke incassokosten en rente door Opdrachtgever aan Juridisch Incassokantoor Geldrop verschuldigd.

6.8. Opdrachtgever ontvangt van Juridisch Incassokantoor Geldrop de elektronische melding (sluitingsbericht per e-mail) indien een minnelijk traject door Juridisch Incassokantoor Geldrop wordt beëindigd.

6.9. Opdrachtgever dient binnen 30 dagen na sluitingsbericht schriftelijk (via e-mail) aan te geven of hij nog wenst te beschikken over (bepaalde) dossierstukken. Na deze periode kan Opdrachtgever niet meer beschikken over dossierstukken. Ook het klachtrecht (bijv. bezwaar kosten/factuur) vervalt na deze termijn.

6.10. Verschuldigd bij stopzetting van een gerechtelijke incasso door Opdrachtgever zijn alle procedurele kosten, kosten van inzet derden-specialisten waaronder advocaten en deurwaarders, kosten executie-maatregelen alsook eventuele eigen kosten van Juridisch Incassokantoor Geldrop, waaronder begrepen kosten van juridische bijstand.

6.11. Los van het bepaalde in artikel 6.10 is bij stopzetting van een gerechtelijke incasso door opdrachtgever te allen tijde het honorarium van Juridisch Incassokantoor Geldrop verschuldigd, zijnde de toepasselijke incassokosten en het toepasselijke rente-tarief.

6.12. Opdrachtgever is te allen tijde de toepasselijke incassokosten en rente-tarief aan Juridisch Incassokantoor Geldrop verschuldigd indien Opdrachtgever een derde-partij inschakelt ter invordering van bepaalde gelden en/of vorderingen contra dezelfde debiteur als waartegen Juridisch Incassokantoor Geldrop namens Opdrachtgever optreedt. Datzelfde geldt indien Opdrachtgever besluit om een regeling met debiteur te treffen waarbij de incassokosten en rente volledig dan wel gedeeltelijk worden uitgesloten.

Artikel 7. Intellectuele rechten

7.1. Aan Juridisch Incassokantoor Geldrop komen toe de rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het produceren van de geest (zoals teksten. adviezen, rapportages, informatie, werkwijzen, protocollen, brochures, software) die Juridisch Incassokantoor Geldrop gebruikt, heeft gemaakt of aan opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtgever respecteert deze rechten zonder voorbehoud.

7.2. Het is Opdrachtgever verboden die producten te (laten) verveelvoudigen, openbaren of exploiteren, tenzij deze producten daartoe uitdrukkelijk zijn bestemd. Ook het aanbieden van koppeling, hyperlinks of deeplinks tussen de websites van Juridisch Incassokantoor Geldrop en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Juridisch Incassokantoor Geldrop.

7.3. Per overtreding van een van de bepalingen in dit artikel verbeurt opdrachtgever een boete per dag van € 1.500,- tot een maximum van € 15.000,-. Daarnaast kan Juridisch Incassokantoor Geldrop aanspraak maken op vergoeding van de door haar geleden schade.

Artikel 8. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken over alle vertrouwelijke informatie of gegevens die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Artikel 9. Betaling

Artikel. 9 A – Betaling:

9.1. Betaling dient te geschieden, zonder korting of schuldvergelijking of verrekening, binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 5 dagen na de factuurdatum.
9.2. Juridisch Incassokantoor Geldrop is gerechtigd om periodiek te factureren.
9.3.1. Door het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand.
9.3.2. Zodra Opdrachtgever in verzuim komt te verkeren, worden alle vorderingen van Juridisch Incassokantoor Geldrop op Opdrachtgever terstond opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. Juridisch Incassokantoor Geldrop is in dat geval bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van enige met Opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen. Eventueel verleende korting wordt bij verzuim ingetrokken.
9.3.2. Indien Opdrachtgever in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, komen naast de hoofdsom en rente alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 200,-.
9.4. Bezwaren tegen de (hoogte van) factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
9.5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
9.6. Juridisch Incassokantoor Geldrop is gerechtigd de door haar ontvangen bedragen te verrekenen met al hetgeen de opdrachtgever aan haar verschuldigd is.
9.7. Indien er meerdere opdrachtgevers zijn dan geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor nakoming van de verplichtingen.
9.8. Juridisch Incassokantoor Geldrop is gerechtigd een voorschot te rekenen aan opdrachtgever indien de zaak doorgeleid wordt naar de deurwaarder voor gerechtelijke afdoening.

Artikel 9 B – Uitbetaling Na Geslaagde Incasso

9.10 Na geslaagde incasso ontvangt Opdrachtgeefster een Eindspecificatie van Juridisch Incassokantoor Geldrop.
9.11 Van debiteur ontvangen gelden worden conform geldende tarieven binnen vijf dagen na ontvangst Eindspecificatie uitbetaald aan Opdrachtgever.
9.12 Ontvangen gelden worden uitbetaald op het door Opdrachtgever bij aanmelding opgegeven (bank)rekeningnummer.
9.13 Uitbetaling vindt plaats onder aftrek van BTW-kosten. De in rekening gebrachte BTW-kosten vormen geen kostenpost voor Opdrachtgever .
9.14 Na teruggaaf BTW-kosten door de Belastingdienst is er sprake van 100% uitbetaling van de factuursom.
9.15 Uitzondering: Indien Opdrachtgever geen BTW-ondernemer is worden de BTW-kosten ook in rekening gebracht bij klant. Op deze wijze ontvangt Opdrachtgever de factuursom ook 100% terug.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Juridisch Incassokantoor Geldrop is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de opdracht, tenzij de schade aan haar kan worden toegerekend op grond van opzet of grove schuld.
10.2. Juridisch Incassokantoor Geldrop is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van handelingen die op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever zijn verricht.
10.3. De aansprakelijkheid van Juridisch Incassokantoor Geldrop is beperkt tot de aan Opdrachtgever in rekening gebrachte vergoeding voor de uitvoering van desbetreffende opdracht.
10.4. Opdrachtgever vrijwaart Juridisch Incassokantoor Geldrop tegen alle aanspraken van debiteuren of derden die op wat voor wijze dan ook samenhangen met de werkzaamheden die door Juridisch Incassokantoor Geldrop voor opdrachtgever worden verricht.
10.5. Opdrachtgever zal Juridisch Incassokantoor Geldrop op geen enkele wijze aansprakelijk stellen of kunnen stellen voor eventuele schade veroorzaakt door de door JIG ingeschakelde derden.
10.6. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Juridisch Incassokantoor Geldrop in verband met de uitvoering van de opdracht in ieder geval na 1 jaar nadat de opdrachtgever bekend werd, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de gebeurtenis waarop deze rechten en bevoegdheden zijn gebaseerd.

Artikel 11. Klachtenregeling & Informatieverzoek

11.1. Indien Opdrachtgever het niet eens is met een factuur of eindspecificatie van Juridisch Incassokantoor Geldrop, dient Opdrachtgever dit binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur/eindspecificatie per e-mail (met ontvangstbevestiging) aan Juridisch Incassokantoor Geldrop kenbaar te maken. Indien hieraan niet wordt voldaan, dan vervalt het recht op bezwaar tegen de bestreden factuur/eindspecificatie.

11.2 Zoals bepaald in art. 9.5 schort een klacht de betalingsverplichting niet op.

11.3 Opdrachtgever is gerechtigd om binnen 30 dagen na ontvangst van de Eindspecificatie/factuur informatie te verlangen ter zake van aan hem gefactureerde werkzaamheden. Informatie ter onderbouwing van gefactureerde werkzaamheden wordt door Juridisch Incassokantoor Geldrop binnen 14 dagen na ontvangst volledige betaling verleend.

Artikel 11. Geschillen

12.1. Op de rechtsverhouding tussen Juridisch Incassokantoor Geldrop en opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing.
12.2. In alle voorkomende gevallen worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Eindhoven.


APPENDIX 2.0

Waar dient u aan te voldoen alvorens sprake is van No Cure No Pay Incasso?

Voor u gelden de volgende voorwaarden:

1. Het dient te gaan om een opeisbare vordering.
2. U stelt JIG in staat om haar werk te doen.
3. U dient uw incasso via het aanmeldformulier op onze website in.
4. Het dient te gaan om een binnenlandse vordering.
5. Het dient te gaan om een niet-betwiste vordering.
6. Het dient te gaan om een zakelijke vordering.
7. Het dient te gaan om vorderingen vanaf € 250,-.


No Cure No Pay geldt niet:

  1. Indien vorderingen worden betwist
  2. Bij Buitenlandse Vorderingen
  3. Bij Vorderingen onder het drempelbedrag ad. € 250,-
  4. Bij tussentijdse stopzetting voor formele sluiting door JIG
  5. Voor Faillissementsaanvragen
  6. Bij Gerechtelijke procedures
  7. Voor Rechtsmaatregelen in executiefase
  8. In het geval van Bemiddeling of Schikking
  9. Schending Basisregels
 
 

100% No Cure No Pay | Geen Verborgen Kosten | Snelle Uitbetaling | MKB en ZZP | > 12 jaar Ervaring | Duidelijke Taal | Incassokosten Berekenen | Gratis Voorbeeldbrieven