Algemene Voorwaarden


Voorwaarden Dienstverlening

Algemene voorwaarden van Juridisch incassokantoor Geldrop, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 54478707 , statutair gevestigd te Geldrop en kantoorhoudende te (5664 GK) Geldrop aan de Hofdael 1 (a). Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2016.

Artikel 1. Algemeen

1.1. Juridisch Incassokantoor Geldrop verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden.
1.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Juridisch Incassokantoor Geldrop deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.
1.4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
1.5. De bepalingen gesteld in deze algemene voorwaarden zijn bindend.
1.6. In geval van tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid van deze Algemene Voorwaarden met andere regelingen, prevaleren deze Algemene Voorwaarden, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Artikel 2. Definities

2.1. Opdrachtnemer: Juridisch Incassokantoor Geldrop.
2.2 Opdrachtgever: Een onderneming (waaronder tevens wordt verstaan een eenmanszaak of zzp’er), niet zijnde een tussenpersoon, die aan Juridisch Incassokantoor Geldrop een opdracht verstrekt.
2.3. Verschotten (out-of-pocketkosten) zijn in het kader van de opdracht gemaakte externe kosten, niet vallend onder de eigen verdiensten van JIG. Daaronder vallen onder andere advertentiekosten, informatiekosten, griffierecht, kosten deurwaarder, kosten advocaat, kosten ontruimploeg, kosten slotenmaker.
2.4. Debiteur: natuurlijk persoon of rechtspersoon waarmee Opdrachtgever een rechtsgeldige transactie is aangegaan met een daarbij behorende betalingsverplichting en waarheen Juridisch Incassokantoor Geldrop de daarbij behorende herinneringen en/of sommaties en/of minnelijke incassoberichten stuurt.
2.5. Tussenpersoon: opdrachtnemer die beroepshalve juridische of incassowerkzaamheden verricht, waaronder deurwaarders, recherchebureau’s, incassojuristen of advocaten(kantoren).
2.6. Vordering: het van debiteur te vorderen (factuur)bedrag, daaronder ook begrepen buitengerechtelijke (incasso)kosten en rente.
2.7. Betaling: onder betaling door de debiteur wordt verstaan een betaling aan Juridisch Incassokantoor Geldrop of aan opdrachtgever, een door de debiteur tegenover opdrachtgever op zich genomen tegenprestatie, een compensatie van de vordering, een creditering, een schikking, dan wel een retournering van geleverde goederen.
2.8. Tarief: het aan JIG toekomende honorarium, bestaande uit buitengerechtelijke incassokosten en rente.
2.9. Stopzetting: Beëindiging van de incasso-opdracht op initiatief van Opdrachtgever. Debitrice wordt genotificeerd (geïnformeerd) dat Opdrachtnemer afziet van vervolgstappen.
2.10. Sluiting: Beëindiging van de incasso-opdracht door JIG. Hiertoe ontvangt Opdrachtnemer een bevestiging/notificatie per mail. Dit kan sluiting van een minnelijk dan wel gerechtelijk traject inhouden. 2.11. Lopend incasso-traject: een incasso-zaak ofwel invordering-dossier welke nog niet formeel beëindigd is zoals bedoeld in art. 2.10.

Artikel 3. Aanvaarding opdracht

3.1. Een aan JIG verstrekte opdracht geldt pas als aanvaard, indien dit aan de Opdrachtgever is bevestigd of wanneer JIG is aangevangen met de uitvoering van de opdracht. Een opdracht tot incasso of opdracht tot juridische dienstverlening komt tot stand door schriftelijke of digitale acceptatie door JIG. JIG kan nimmer tot acceptatie van incasso- en/of andere werkzaamheden verplicht worden.
3.2. Indien een opdracht door meerdere opdrachtgevers wordt verstrekt, is iedere opdrachtgever hoofdelijk verbonden aan JIG.
3.3. Juridisch Incassokantoor Geldrop is gerechtigd een opdracht, zonder opgaaf van reden, niet te aanvaarden.
3.4. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan een opdracht, aan de inhoud van verrichte werkzaamheden en aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven.

3.5. Vorderingen onder het drempelbedrag ad. € 250,- worden niet in behandeling genomen (behoudens specifieke afspraak met JIG, bijvoorbeeld bij Bulk-Incasso).

Artikel 4. Reikwijdte opdracht

4.1. De ter incasso opgedragen vorderingen zijn openstaand en opeisbaar.
4.2. Indien U opdracht geeft een vordering te incasseren, machtigt u JIG om een aantal incasso-handelingen te verrichten. Deze machtiging houdt in:

a. het zowel schriftelijk, elektronisch als telefonisch benaderen van debiteur;
b. het aan debiteur in rekening brengen van rente en buitengerechtelijke (incasso)kosten;
c. het ontvangen en beheren van gelden;
d. het treffen van een, gelet op de omstandigheden van het geval, redelijke betalingsregeling;
e. het beheer van ontvangen aflossingen gedurende de looptijd van overeenkomsten tot gespreide betaling (Betalingsregeling);
f. Het overeenkomen van een schikking met debiteur.

Voor de navolgende incasso-maatregelen is vooraf schriftelijke toestemming/instemming van Opdrachtgever vereist:

h. juridische werkzaamheden ten behoeve van weerlegging van juridisch verweer.
i. Het (doen) starten van een procedure voor een rechterlijke instantie (inzet deurwaarder of advocaat).
j. Het (doen) aanvragen van een faillissement.

4.3. Incasso van JIG is gericht op het buitengerechtelijk of gerechtelijk incasseren van

i) de hoofdsom of enig deel daarvan

ii) de bedongen of wettelijke buitengerechtelijke incassokosten en/of contractuele boete / wettelijke verhoging

iii) de rente, alsmede de rente over de proceskosten en de buitengerechtelijke kosten.

4.4. De No Cure No Pay Incasso-service van JIG richt zich op onbetaald gelaten opeisbare facturen, waarvan de verschuldigdheid niet betwist wordt en welke ondanks herinnering/aanmaning onbetaald worden gelaten. Het dient daarbij te gaan om binnenlandse zakelijke vorderingen.
4.5. Voor werkzaamheden in de executoriale fase is geen toestemming van opdrachtgever vereist.
4.6. Het staat JIG vrij om tussenpersonen in te schakelen voor onder andere het verrichten van ambtelijke handelingen en het ten uitvoer leggen van executoriale titels.
4.7. In het geval dat JIG de algemene opdracht wordt gegeven om incasso-werkzaamheden te verrichten of om het nodige te doen om betaling van een executoriale titel te verkrijgen dan staat het haar vrij om een in haar ogen acceptabele betalingsregeling met de debiteur te treffen.
4.8. JIG scant ontvangen stukken in. Originele stukken worden niet aan opdrachtgever overlegd, tenzij anders is overeengekomen.
4.9. JIG is niet gehouden de juistheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens te controleren. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens en staat er voor in dat een deugdelijke aanzegging heeft plaatsgevonden van kosten en rente bij de debiteur.
4.10.1. Indien een nadere ingebrekestelling nodig blijkt om daarmee de start van een buitengerechtelijke incasso mogelijk te maken, stuurt JIG een dergelijk schrijven naar debiteur zondere nadere instemming/toestemming van opdrachtgever.
4.10.2. Indien debiteur niet betaalt na ingebrekestelling door JIG, wordt door JIG opvolgend een buitengerechtelijke incasso gestart.
4.10.3. Wordt er op basis van de ingebrekestelling door debiteur wel betaalt, dan eindigt de zaak per direct en rekent JIG een vaste incassoprovisie door aan opdrachtgever. Zie daartoe het betaalde in art. 5.8.

Artikel 5. Tarieven en Betaalsituaties

5.1. JIG berekent voor de door haar verrichtte buitengerechtelijke werkzaamheden de vergoeding, zoals die in haar tarieven is bepaald. Deze tarieven maken een integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.
5.2.1 Betalingen van debiteur rechtstreeks aan opdrachtgever vanaf de datum van aangaan van de overeenkomst met betrekking tot de overgedragen vorderingen worden beschouwd als incasso-resultaat van Juridisch Incassokantoor Geldrop. Opdrachtgever dient hier terstond melding van te maken aan Juridisch Incassokantoor Geldrop na ontvangst.
5.2.2 Indien JIG hierom verzoekt, dient Opdrachtgever binnen vijf werkdagen een bewijs van betaling aan te leveren. Indien er geen bewijs door Opdrachtgever wordt aangeleverd, ontvangt opdrachtgever een factuur ter zake van de toepasselijke incassokosten en toepasselijke rente vermeerderd met BTW.
5.3. Binnen buitengerechtelijke incasso kunnen zich vier Betaalsituaties voordoen.
5.3.1 Cure and No Pay
Debiteur betaalt het volledige bedrag, met inbegrip van rente en kosten. Opdrachtgever is verzekerd van een 100% uitbetaling van de hoofdsom in geval Juridisch Incassokantoor Geldrop in de minnelijke fase alles incasseert.
5.3.2. Cure and Pay
Debiteur betaalt na interventie van JIG wel de ter incasso ingebrachte factuur/facturen volledig, maar niet de additionele rente en/of buitengerechtelijke incassokosten/contractuele boete. Ondanks volledige betaling van uw factuur is Juridisch Incassokantoor Geldrop in een dergelijk geval genoodzaakt onze kosten door te belasten. De declaratie van JIG is in dat geval gelijk aan de toepasselijke incassokosten en rente.
5.3.3. No Cure, No Pay
Debiteur betaalt helemaal niets. Als blijkt dat er geen verhaal mogelijk is, om wat voor reden dan ook, dan wordt er niets aan Opdrachtgever doorbelast.
5.3.4. Gedeeltelijke Betaling
Wanneer de debiteur in de buitengerechtelijke fase slechts een deel van de vordering betaalt, dan is JIG slechts gerechtigd over het betaalde/geïncasseerde deel haar tarief door te belasten aan Opdrachtgever.
5.4. Alvorens tussenpersonen opdrachten te geven in de gerechtelijke/executoriale fase is JIG gerechtigd te vorderen, dat Opdrachtgever een door JIG te bepalen bedrag stort als voorschot ter dekking van de door tussenpersonen te maken kosten.
5.5. De kosten van tussenpersonen in de gerechtelijke en de executoriale fase die niet (geheel) op de debiteur kunnen worden verhaald, of die niet (geheel) door de debiteur zijn voldaan, worden aan Opdrachtgever doorberekend op basis van de van overheidswege vastgestelde tarieven. Als er werkzaamheden zijn of worden verricht waarvoor de van overheidswege vastgestelde tarieven geen vergoeding kennen, is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd die gerelateerd is aan het tarief voor gelijksoortige handelingen.
5.6. JIG heeft het recht de haar volgens de tarieven toekomende of overeengekomen vergoeding, alsmede de gemaakte kosten van tussenpersonen in de gerechtelijke en de executoriale fase ook aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien Opdrachtgever met debiteur een regeling of een schikking treft, de opdracht intrekt of JIG ondanks ingebrekestelling zonder bericht laat.
5.7. JIG behoudt zich het recht voor de tarieven tussentijds te wijzigen. Opdrachtgever is dan gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Een wijziging in de tarieven is bindend bij gebreke van beëindiging van de opdracht door Opdrachtgever binnen 30 dagen na kennisgeving van de nieuwe tarieven.
5.8. Ingebrekestelling valt buiten de No Cure No Pay dienstverlening. Indien debiteur betaalt op basis van ingebrekestelling door JIG, dan eindigt de dienstverlening en hanteert JIG een vaste incassoprovisie ad. 15 % van de factuursom, met een minimumbedrag ad, € 45,- excl. BTW, welke door Opdrachtgever dient te worden voldaan.
5.9. Indien JIG een schikking overeenkomt met debiteur, geldt voor Opdrachtgeefster een provisie van 15% over het daadwerkelijk geïncasseerde bedrag. Getracht wordt een deel van de kosten op te nemen in de schikking (kostendeling met debiteur).
5.10. Indien Opdrachtgeefster gedurende een incasso rechtstreeks met debiteur een schikking probeert overeen te komen, geldt voor Opdrachtgeefster een vaste provisie gelijk aan de toepasselijke buitengerechtelijke kosten gekoppeld aan de ter incasso ingebrachte hoofdsom. Het risico op wanbetaling wordt hier verlegd naar Opdrachtgeefster.

Artikel 6. Beëindiging of opschorting

6.1. JIG is gerechtigd tussentijds haar werkzaamheden te beëindigen of op te schorten indien:

– Opdrachtgever wordt geliquideerd, failliet wordt verklaard, surseance van betaling verkrijgt of indien er redelijke vermoedens zijn dat de opdrachtgever niet aan haar verplichtingen zal voldoen, of;

– er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Opdrachtgever, of;

– blijkt dat Opdrachtgever onvolledige of foutieve informatie heeft verstrekt, op grond waarvan JIG de opdracht niet zou hebben aanvaard, of;

– Opdrachtgever buiten JIG om met de debiteur een regeling of een schikking treft, of;

– Opdrachtgever JIG ondanks verzoek zonder instructies laat.

6.2. Indien Opdrachtgever de buitengerechtelijke incasso van JIG eenzijdig (of tussentijds) stopzet dan wel bij toepasselijkheid van bovenvermelde situaties rekent JIG aan Opdrachtgever de toepasselijke incassokosten en rente door.

6.3. In het geval er juridische werkzaamheden zijn verricht ter weerlegging van juridisch verweer, zijn deze kosten aan JIG verschuldigd ongeacht het resultaat van de buitengerechtelijke incasso. Deze werkzaamheden vallen buiten de No Cure No Pay-service.

6.4. Opdrachten kunnen na afloop van de buitengerechtelijke incasso kosteloos worden stopgezet, uitgezonderd het geval zoals bepaald in 6.3

6.5. Bij stopzetting dienen – voor zover toepasselijk – tevens de kosten zoals bepaald in artikel 6.3 door Opdrachtgever te worden voldaan.

6.6. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen afwijkende afspraken maken over eventueel toepasselijke kosten in het geval van stopzetting. Deze komen slechts schriftelijk tot stand en behoeven uitdrukkelijke instemming van betrokken partijen.

6.7. In het geval een gerechtelijke incasso is gestart, zijn bij stopzetting de kosten van de gerechtelijke procedure en deurwaarder verschuldigd.

6.8. In het geval een gemachtigde anders dan het door JIG ingehuurde deurwaarderskantoor bij de gerechtelijke incasso wordt betrokken, zijn de tot dan toe gemaakte kosten van de gerechtelijke incasso door Opdrachtgever verschuldigd. Ook zijn in dat geval de incassokosten en toepasselijke rente verschuldigd.

6.9. Opdrachtgever ontvangt van JIG de elektronische melding (sluitingsbericht per e-mail) indien een dossier door JIG wordt gesloten.

6.10. Opdrachtgever dient binnen 30 dagen na sluitingsbericht schriftelijk (via e-mail) aan te geven of hij nog wenst te beschikken over (bepaalde) dossierstukken. Na deze periode kan Opdrachtgever niet meer beschikken over dossierstukken.

6.11. Gerechtelijke Incasso's kunnen niet kosteloos worden stopgezet door Opdrachtgever. Gerechtelijke incasso's vallen buiten de minnelijke/buitengerechtelijke No Cure No Pay-service. Zie tevens het bepaalde in art. 6.12 e.v..

6.12. Verschuldigd bij eenzijdige stopzetting (door opdrachtgever) zijn alle procedurele kosten, kosten van inzet derden-specialisten waaronder advocaten en deurwaarders, kosten executie-maatregelen alsook eventuele eigen kosten van JIG, waaronder begrepen kosten van juridische bijstand.

6.13. Los van het bepaalde in artikel 6.12 is bij eenzijdige stopzetting van een gerechtelijke incasso (door opdrachtgever) te allen tijde het honorarium van JIG verschuldigd, zijnde de toepasselijke incassokosten en rente zoals bepaald in de incassobrief uitgereikt aan klant/debiteur.

6.14. Opdrachtgever is te allen tijde de toepasselijke incassokosten en rente aan JIG verschuldigd indien Opdrachtgever tijdens een lopend incasso-traject van JIG een andere Opdrachtnemer inschakelt ter invordering van bepaalde gelden en/of vorderingen contra dezelfde debiteur als waartegen JIG namens Opdrachtgever optreedt.

6.15. Een Gerechtelijke Incasso start formeel na ontvangst door JIG van het eerste voorschot-bedrag. Met betaling van het voorschot geeft Opdrachtgever formeel goedkeuring voor gerechtelijke invordering/incasso.

Artikel 7. Intellectuele rechten

7.1. Aan JIG komen toe de rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het produceren van de geest (zoals teksten. adviezen, rapportages, informatie, werkwijzen, protocollen, brochures, software) die JIG gebruikt, heeft gemaakt of aan opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtgever respecteert deze rechten zonder voorbehoud.
7.2. Het is Opdrachtgever verboden die producten te (laten) verveelvoudigen, openbaren of exploiteren, tenzij deze producten daartoe uitdrukkelijk zijn bestemd. Ook het aanbieden van koppeling, hyperlinks of deeplinks tussen de websites van JIG en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van JIG.
7.3. Per overtreding van een van de bepalingen in dit artikel verbeurt opdrachtgever een boete per dag van € 1.500,- tot een maximum van € 15.000,-. Daarnaast kan JIG aanspraak maken op vergoeding van de door haar geleden schade.

Artikel 8. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken over alle vertrouwelijke informatie of gegevens die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Artikel 9. Betaling

Artikel. 9 A – Betaling:

9.1. Betaling dient te geschieden, zonder korting of schuldvergelijking of verrekening, binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 5 dagen na de factuurdatum.
9.2. JIG is gerechtigd om periodiek te factureren.
9.3.1. Door het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand.
9.3.2. Zodra Opdrachtgever in verzuim komt te verkeren, worden alle vorderingen van Juridisch Incassokantoor Geldrop op Opdrachtgever terstond opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. JIG is in dat geval bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van enige met Opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.
9.3.2. Indien Opdrachtgever in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, komen naast de hoofdsom en wettelijke handelsrente rente alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom.
9.4. Bezwaren tegen de (hoogte van) factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
9.5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
9.6. JIG is gerechtigd de door haar ontvangen bedragen te verrekenen met al hetgeen de opdrachtgever aan haar verschuldigd is.
9.7. Indien er meerdere opdrachtgevers zijn dan geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor nakoming van de verplichtingen.
9.8. JIG is gerechtigd een voorschot te rekenen aan opdrachtgever indien de zaak doorgeleid wordt naar de deurwaarder voor gerechtelijke afdoening.
9.9. Indien Opdrachtgever het niet eens is met een JIG-factuur, dient Opdrachtgever dit binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur per e-mail (met ontvangstbevestiging) aan JIG kenbaar te maken. Indien hieraan niet wordt voldaan, dan vervalt het recht op bezwaar tegen de bestreden factuur. Zoals bepaald in art. 9.5 schort een klacht de betalingsverplichting niet op.
9.10. Opdrachtgever is gerechtigd na sluiting van de zaak informatie te verlangen ter zake van aan hem gefactureerde werkzaamheden. Informatie ter onderbouwing van gefactureerde werkzaamheden wordt door JIG verleend na volledige betaling van gefactureerde werkzaamheden door Opdrachtgever.

Artikel 9 B – Uitbetaling Na Geslaagde Incasso

9.11 Na geslaagde incasso ontvangt Opdrachtgeefster een Eindspecificatie van JIG.
9.12 Van debiteur ontvangen gelden worden binnen drie tot vijf dagen na ontvangst Eindspecificatie uitbetaald aan Opdrachtgeefster.
9.13 Ontvangen gelden worden uitbetaald op het door Opdrachtgeefster bij aanmelding opgegeven (bank)rekeningnummer.
9.14 Uitbetaling vindt plaats onder aftrek van BTW-kosten. De in rekening gebrachte BTW-kosten vormen geen kostenpost voor Opdrachtgever .
9.15 Na teruggaaf BTW-kosten door de Belastingdienst is er sprake van 100% uitbetaling van de factuursom.
9.16 Uitzondering: Indien Opdrachtgeefster geen BTW-ondernemer is worden de BTW-kosten ook in rekening gebracht bij klant. Op deze wijze ontvangt Opdrachtgeefster de factuursom ook 100% terug.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. JIG is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de opdracht, tenzij de schade aan haar kan worden toegerekend op grond van opzet of grove schuld.
10.2. JIG is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van handelingen die op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever zijn verricht.
10.3. De aansprakelijkheid van JIG is beperkt tot de aan Opdrachtgever in rekening gebrachte vergoeding voor de uitvoering van desbetreffende opdracht.
10.4. Opdrachtgever vrijwaart JIG tegen alle aanspraken van debiteuren of derden die op wat voor wijze dan ook samenhangen met de werkzaamheden die door JIG voor opdrachtgever worden verricht.
10.5. Opdrachtgever zal JIG op geen enkele wijze aansprakelijk stellen of kunnen stellen voor eventuele schade veroorzaakt door de door JIG ingeschakelde derden.
10.6. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens JIG in verband met de uitvoering van de opdracht in ieder geval na 1 jaar nadat de opdrachtgever bekend werd, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de gebeurtenis waarop deze rechten en bevoegdheden zijn gebaseerd.

Artikel 11. Geschillen

11.1. Op de rechtsverhouding tussen JIG en opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing.
11.2. In alle voorkomende gevallen worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Eindhoven.

APPENDIX 2.0

Waar dient u aan te voldoen alvorens sprake is van No Cure No Pay Incasso?

Voor u gelden de volgende voorwaarden:

1. Het dient te gaan om een opeisbare vordering.
2. U stelt ons in staat stelt ons werk te doen.
3. U dient uw incasso via het aanmeldformulier op onze website in.
4. Het dient te gaan om een binnenlandse vordering.
5. Het dient te gaan om een niet-betwiste vordering.
6. Het dient te gaan om een zakelijke vordering.
7. Het dient te gaan om vorderingen vanaf € 250,-.


No Cure No Pay geldt niet:

  1. Indien vorderingen worden betwist
  2. Bij Buitenlandse Vorderingen
  3. Bij Vorderingen onder het drempelbedrag ad. € 250,-
  4. Bij tussentijdse stopzetting voor formele sluiting door JIG
  5. Voor Faillissementsaanvragen
  6. Bij Gerechtelijke procedures
  7. Voor Rechtsmaatregelen in executiefase
  8. In het geval van Bemiddeling of Schikking
  9. Schending Basisregels