Incassokosten Berekenen

Incassokosten berekenen

Hieronder treft u een digitale calculator aan waarmee u de toepasselijke incassokosten kunt berekenen die gelden volgens de Wet Normering Incassokosten. Dit zijn de wettelijke incassokosten die gelden in verhoudingen met particulieren/consumenten (B2C), niet contractuele incassokosten welke in B2B-verhoudingen (B2B) kunnen gelden.

Wat zijn Incassokosten

Incassokosten zijn de kosten die een schuldeiser maakt om een geldvordering te innen die de schuldenaar niet uit zichzelf betaalt en die aan de schuldenaar worden doorberekend. Deze staffel voor buitengerechtelijke incassokosten is van toepassing op zowel de rechtsgebieden kanton als civiel.

Normering incassokosten

Ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit worden de buitengerechtelijke incassokosten vanaf 1 juli 2012 berekend volgens een staffel en zijn ze aan een maximum gebonden. Het doel van de wet is om vooral consumenten/particulieren tegen onredelijk hoge incassokosten te beschermen.

De normering is van toepassing op procedures waarin de schuldenaar op of ná 1 juli 2012 in verzuim is geraakt en de gevorderde hoofdsom is gegrond op:

– verbintenis uit overeenkomst tot betaling van geldsom of
– verbintenis tot vergoeding van schade, vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst of
– verbintenis tot betaling van geldsom omgezet in verbintenis tot vervangende schadevergoeding i.d.z.v. artikel 6:87 BW.

Wanneer Incassokosten?

De wettelijke Incassokosten mogen pas doorberekend worden na juiste ingebrekestelling. Dan pas is een consument/particulier wettelijk in verzuim. Wettelijke incassokosten worden berekend aan de hand van een Staffel Incassokosten en zijn geldig in alle relaties met particulieren/consumenten. Hierop zijn geen uitzonderingen ten nadele van particulieren/consumenten toegestaan. Het zijn wettelijk gelimiteerde incassokosten.

Contractuele Incassokosten

Contractuele incassokosten kunnen ondernemers evenals rente in zakelijke verhoudingen (B2B) regelen en toepassen. Meestal gebeurt dit in de Algemene Voorwaarden welke ter hand dienen te worden gesteld aan de klant. Wordt er niets tussen ondernemers overeengekomen? Dan wordt teruggegrepen op de wettelijke incassokosten.

De Incasso Staffel