Incassobureau Helmond

 

Incasso Helmond

Bent u als bedrijf dan wel ondernemer op zoek naar zakelijk incassobureau in of voor Helmond of regio? Juridisch Incassokantoor Geldrop (JIG) helpt u graag vooruit met het innen van uw vordering of factuur.

JIG biedt NL-dekking. Het maakt daarbij niet uit of u als bedrijf of ondernemer gevestigd bent in regio Helmond dan wel dat uw klant uit Helmond of omgeving komt. JIG incasseert vorderingen en achterstallige facturen in ieder gerechtelijk arrondissement binnen Nederland.

No Cure No Pay Helmond

Bij JIG betaalt u nimmer opstartkosten, dossierkosten, abonnementskosten of provisie. Indien uw onbetaald gebleven vordering of factuur € 250,- of hoger is komt u in aanmerking voor No Cure No Pay Incasso-Service.

Zolang uw vordering niet betwist wordt en het een binnenlandse vordering betreft, biedt JIG haar service No Cure No Pay aan. Deze service geldt niet alleen voor regio Helmond, maar geldt dus voor heel Nederland.

Check de basisregels en betaalsituaties bij minnelijke invordering. Op deze wijze bent u vooraf juist en volledig geïnformeerd mocht u JIG als incassobureau inschakelen voor regio Helmond.

Honorarium & Rente-uitkering

Bij geslaagde incasso ontvangt JIG een honorarium. Geslaagde incasso houdt in dat de hoofdsom (factuur of totaal van facturen) door debiteur betaald is na het inschakelen van JIG als incassopartner. Er is een positief incasso-resultaat behaald na inschakelen van JIG.

Bij geslaagde incasso geldt vormen de toepasselijke incassokosten het honorarium van JIG. Daarnaast komt 10% van de geïncasseerde rente aan JIG als honorarium toe.

Rente wat geen deel uitmaakt van het honorarium (90%) wordt bij sluiting dossier samen met de geïncasseerde hoofdsom uitbetaald aan onze Opdrachtgevers. JIG noemt dat rente-uitbetaling ofwel rente-uitkering.

Stappenplan Helmond

Hoewel iedere zaak uniek is en er vaak ook regionale verschillen zijn, werkt JIG met een Vast Stappenplan in de buitengerechtelijke fase. Gebleken is dat in 94% van de gevallen er betaald wordt, zij het via directe betaling dan wel middels een aflossingsovereenkomst. Dit percentage geldt niet alleen voor regio Helmond, maar is landelijk. Overal in Nederland wordt met behulp van het Stappenplan een hoog succesratio behaald.

Het stappenplan kenmerkt zich door snelle doorlooptijden gecombineerd met reguliere incasso-werkzaamheden. Indien nodig wordt er een opmaat-benadering toegepast.

Incassobureau Inschakelen Helmond
 


Stap 1: Sommatie

Uw klant ontvangt van JIG een sommatie per mail of (aangetekend) schrijven. Daarin wordt uw klant gesommeerd om alsnog binnen 5 dagen uw factuur of vordering te voldoen. Richting uw klant is het schuldbedrag (hoofdsom) verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten en rente. Meestal wordt er direct betaald en eindigt de minnelijke incasso.


 


Stap 2: Verweer

In het geval uw klant de vordering of uw factuur juridisch aanvecht, treedt JIG in overleg met u over de te nemen wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen. Juridische werkzaamheden worden verricht tegen vast uurtarief en enkel na uw instemming. Soms adviseert JIG te reageren op een juridisch verweer, soms luidt het advies dit juist niet te doen.


 


Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval uw klant JIG benadert voor een betalingsregeling, wordt onderzocht in hoeverre dit opportuun en wenselijk is. JIG treedt daartoe in overleg met u. Bij akkoord wordt richting uw klant een overeenkomst tot aflossing opgesteld alsook de aflossing gemonitord. Inzet is onverminderd volledige vergoeding van hoofdsom en kosten.


 


Stap 4: Gerechtelijke Incasso

Indien er binnen de gestelde termijn niet betaald wordt en er ook geen overeenkomst tot aflossing bereikt is, lijkt een gerechtelijke procedure de meest logische vervolgstap. Bedoeld traject wordt door een deurwaarder of advocaat uitgevoerd en omvat dagvaarden, vonnis en executie. Indien u wilt, start JIG een gerechtelijke procedure op.


 

Gerechtelijke Incasso Helmond

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald door uw klant? In dat geval ontvangt u van JIG een mail. Daarin staat dat de incasso niet gelukt is en dat u kunt procederen. Dit is een vrije keuze.

Wilt u niet procederen? Dan wordt het dossier kosteloos gesloten (No Cure No Pay Garantie) indien er geen juridisch verweer in opdracht van u afgewikkeld is. Wilt u naar de rechter om betaling van uw klant juridisch af te dwingen?

Uw dossier wordt in dat geval doorgeleid naar een deurwaarder of advocaat. De gerechtelijke incasso vangt aan in of voor regio Helmond. JIG blijft het centrale aanspreekpunt voor U als Opdrachtgever en coördineert alsook bewaakt de voortgang uw dossier. Op deze wijze houdt JIG grip op uw zaak en wordt u volledig ontzorgt.

Start Uw Incasso Helmond & Regio