Incassobureau Groningen

 

Incasso Groningen

Zoekt u als bedrijf dan wel zelfstandig ondernemer een no-nonsense incassobureau voor Groningen of regio? Juridisch Incassokantoor Geldrop (JIG) helpt u graag vooruit bij het innen van uw factuur of vordering.

JIG biedt NL-dekking. Het maakt niet uit of u als bedrijf zelf in de regio van Groningen gevestigd bent, dan wel in Groningen of regio een vordering of factuur heeft uitstaan. JIG incasseert openstaande facturen en vorderingen in ieder gerechtelijk arrondissement binnen Nederland.

No Cure No Pay Groningen

Bij JIG betaalt u nimmer opstartkosten, abonnementskosten of provisie. Indien uw onbetaald gebleven vordering of factuur hoger is dan € 250,- komt u reeds in aanmerking voor No Cure No Pay Incasso.

Zolang uw incasso-claim niet betwist wordt en het een binnenlandse vordering betreft, biedt JIG haar service No Cure No Pay aan. Onze No Cure No Pay- service geldt niet alleen voor regio Groningen, maar voor heel Nederland.

Check de basisregels en betaalsituaties bij buitengerechtelijke incasso. Op deze wijze bent u vooraf juist en volledig geïnformeerd mocht u JIG als incassobureau inschakelen voor regio Groningen.

Honorarium & Rente-uitkering

Bij geslaagde incasso ontvangt JIG een honorarium. Geslaagde incasso houdt in dat de hoofdsom (factuur of totaal van facturen) door debiteur betaald is na het inschakelen van JIG als incassopartner. Er is een positief incasso-resultaat behaald na inschakelen van JIG.

Bij geslaagde incasso geldt vormen de toepasselijke incassokosten het honorarium van JIG. Daarnaast komt 10% van de geïncasseerde rente aan JIG als honorarium toe.

Rente wat geen deel uitmaakt van het honorarium (90%) wordt bij sluiting dossier samen met de geïncasseerde hoofdsom uitbetaald aan onze Opdrachtgevers. JIG noemt dat rente-uitbetaling ofwel rente-uitkering.

Stappenplan Groningen

Hoewel iedere zaak uniek is en er vaak ook regionale verschillen zijn, werkt JIG met een vast stappenplan op basis waarvan in de buitengerechtelijke fase reeds meer dan 12 jaar succesvol voor bedrijven geïncasseerd wordt. Gebleken is dat in 94% van de dossiers in de minnelijke fase betaald wordt door debiteuren. Dat percentage is inclusief succesvolle aflossingsregelingen.

Dit percentage geldt niet enkel voor Groningen en regio, maar is representatief voor heel Nederland. Overal in Nederland wordt er door JIG een hoog succesratio gehaald.

 
 


Stap 1: Sommatie

Uw klant ontvangt van JIG een sommatie per mail of (aangetekend) schrijven. Daarin wordt uw klant gesommeerd om alsnog binnen 5 dagen uw factuur of vordering te voldoen. Richting uw klant is het schuldbedrag (hoofdsom) verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten en rente. Meestal wordt er direct betaald en eindigt de minnelijke incasso.


 


Stap 2: Verweer

In het geval uw klant de vordering of uw factuur juridisch aanvecht, treedt JIG in overleg met u over de te nemen wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen. Juridische werkzaamheden worden verricht tegen vast uurtarief en enkel na uw instemming. Soms adviseert JIG te reageren op een juridisch verweer, soms luidt het advies dit juist niet te doen.


 


Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval uw klant JIG benadert voor een betalingsregeling, wordt onderzocht in hoeverre dit opportuun en wenselijk is. JIG treedt daartoe in overleg met u. Bij akkoord wordt richting uw klant een overeenkomst tot aflossing opgesteld alsook de aflossing gemonitord. Inzet is onverminderd volledige vergoeding van hoofdsom en kosten.


 


Stap 4: Gerechtelijke Incasso

Indien er binnen de gestelde termijn niet betaald wordt en er ook geen overeenkomst tot aflossing bereikt is, lijkt een gerechtelijke procedure de meest logische vervolgstap. Bedoeld traject wordt door een deurwaarder of advocaat uitgevoerd en omvat dagvaarden, vonnis en executie. Indien u wilt, start JIG een gerechtelijke procedure op.


 

Procederen Groningen

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald door uw klant? In dat geval ontvangt u van JIG een mail. Daarin staat vermeld dat de minnelijke incasso niet gelukt is en dat u kunt procederen. Dit is een vrije keuze aangezien procederen kosten met zich meebrengt.

Wilt u niet procederen? Dan wordt het dossier kosteloos door JIG gesloten indien er geen juridisch verweer afgewikkeld is.

Wilt u wel procederen en bij de rechter betaling van uw factuur dan wel vordering alsnog juridisch afdwingen? Dan wordt uw dossier doorgeleid naar een betrouwbare deurwaarder of advocaat binnen het eigen netwerk van juridische experts. De gerechtelijke incasso voor of in regio Groningen vangt aan middels dagvaarding van uw klant. JIG blijft het incassoproces begeleiden en monitoren en vormt uw centrale aanspreekpunt. Indien nodig worden deurwaarders en advocaten bij- of aangestuurd door JIG.

 

Start Incasso Groningen