Incassobureau Amsterdam

 

Incasso Amsterdam

Zoekt u als bedrijf of zelfstandig ondernemer een no-nonsense incassobureau voor Amsterdam of regio? Juridisch Incassokantoor Geldrop (JIG) helpt u graag vooruit bij het innen van uw factuur of vordering.

JIG biedt daarbij NL-dekking. Het maakt niet uit of u als bedrijf zelf in de regio van Amsterdam gevestigd bent, dan wel dat u in de regio van Amsterdam als schuldeiser een vordering heeft uitstaan. JIG incasseert achterstallige facturen en vorderingen binnen ieder arrondissement in Nederland.

No Cure No Pay Amsterdam

Bij JIG betaalt u nimmer opstartkosten, abonnementskosten of provisie. Indien uw onbetaald gebleven vordering of factuur hoger is dan € 250,- komt u reeds in aanmerking voor No Cure No Pay Incasso.

Zolang uw incasso-claim niet betwist wordt en het een binnenlandse vordering betreft, biedt JIG haar minnelijke dienstverlening No Cure No Pay aan. Deze service geldt niet alleen voor regio Amsterdam, maar voor heel Nederland.

Check de basisregels en betaalsituaties voor meer informatie. Op deze wijze bent u vooraf juist en volledig geïnformeerd mocht u JIG als incassobureau inschakelen voor regio Amsterdam.

Honorarium & Rente-uitkering

Bij geslaagde incasso ontvangt JIG een honorarium. Geslaagde incasso houdt in dat de hoofdsom (factuur of totaal van facturen) door debiteur betaald is na het inschakelen van JIG als incassopartner. Er is een positief incasso-resultaat behaald na inschakelen van JIG.

Bij geslaagde incasso geldt vormen de toepasselijke incassokosten het honorarium van JIG. Daarnaast komt 10% van de geïncasseerde rente aan JIG als honorarium toe.

Rente wat geen deel uitmaakt van het honorarium (90%) wordt bij sluiting dossier samen met de geïncasseerde hoofdsom uitbetaald aan onze Opdrachtgevers. JIG noemt dat rente-uitbetaling ofwel rente-uitkering.

Stappenplan Amsterdam

Hoewel iedere zaak uniek is en er vaak ook regionale verschillen zijn, wordt er gewerkt met een vast stappenplan op basis waarvan JIG in de buitengerechtelijke fase reeds meer dan 12 jaar succesvol incasseert. Gebleken is dat in 94% van de dossiers in de minnelijke fase betaald wordt door debiteuren.

Voornoemd percentage is inclusief succesvolle aflossingsregelingen. Dit percentage geldt niet enkel voor regio Amsterdam, maar is representatief voor heel Nederland. Overal in Nederland wordt er door JIG een hoog succesratio gehaald.

 


Stap 1: Sommatie

Uw klant ontvangt van JIG een sommatie per mail of (aangetekend) schrijven. Daarin wordt uw klant gesommeerd om alsnog binnen 5 dagen uw factuur of vordering te voldoen. Richting uw klant is het schuldbedrag (hoofdsom) verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten en rente. Meestal wordt er direct betaald en eindigt de minnelijke incasso.


 


Stap 2: Verweer

In het geval uw klant de vordering of uw factuur juridisch aanvecht, treedt JIG in overleg met u over de te nemen wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen. Juridische werkzaamheden worden verricht tegen vast uurtarief en enkel na uw instemming. Soms adviseert JIG te reageren op een juridisch verweer, soms luidt het advies dit juist niet te doen.


 


Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval uw klant JIG benadert voor een betalingsregeling, wordt onderzocht in hoeverre dit opportuun en wenselijk is. JIG treedt daartoe in overleg met u. Bij akkoord wordt richting uw klant een overeenkomst tot aflossing opgesteld alsook de aflossing gemonitord. Inzet is onverminderd volledige vergoeding van hoofdsom en kosten.


 


Stap 4: Gerechtelijke Incasso

Indien er binnen de gestelde termijn niet betaald wordt en er ook geen overeenkomst tot aflossing bereikt is, lijkt een gerechtelijke procedure de meest logische vervolgstap. Bedoeld traject wordt door een deurwaarder of advocaat uitgevoerd en omvat dagvaarden, vonnis en executie. Indien u wilt, start JIG een gerechtelijke procedure op.


 

Procederen Amsterdam

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald door uw klant? In dat geval ontvangt u een mail. Daarin geeft JIG aan dat de incasso niet gelukt is en dat u kunt procederen. Dit is een vrije keuze.

Wilt u niet procederen? Dan wordt het dossier kosteloos gesloten indien er geen juridisch verweer afgewikkeld is. Wilt u naar de rechter om betaling van uw factuur of vordering alsnog juridisch af te dwingen? In dat geval zet JIG uw dossier door naar een deurwaarder of advocaat uit het eigen netwerk.

De gerechtelijke incasso vangt aan voor of in regio Amsterdam middels dagvaarden van uw klant. JIG blijft Uw centrale aanspreekpunt en fungeert als controle-autoriteit richting deurwaarders en advocaten. Indien nodig worden zij bijgestuurd door JIG.

 
 

Start Direct uw Incasso Amsterdam