Incasso Woordenboek

Incasso Woordenboek

Incasso-begrippen

Incasso
Volgens de Dikke Van Dale betekent “incasso” het innen van geld. Wat uitgebreider en meer juridisch vertaald houdt “incasso” het innen of in ontvangst nemen (van geld) zonder tussenkomst van een rechter in. Doorgaans bedoelt men met incasso dat een bedrijf of particulier de toelating heeft gegeven aan een incassobureau om in haar naam openstaande schulden bij klanten of debiteuren te vorderen.

Hoofdsom
De hoofdsom is het totaal van de gefactureerde en ter incasso ingebrachte bedragen.

Vordering
Een vordering staat synoniem voor eis. In incassojargon slaat een vordering meestal op een openstaande factuur, verhoogd met buitengerechtelijke kosten. De vordering is dus het totaal van de gefactureerde en ter incasso ingebrachte bedragen verhoogd met incassokosten, rente en mogelijk ook BTW over de incassokosten. Het begrip vordering kan ook louter verwijzen naar de optelsom van 1 of meerdere facturen welke ondanks herinnering onbetaald zijn gebleven door uw klant. Of een contractuele claim inhouden. Bedrijven dienen een vordering vervolgens ter incasso in bij een incassobureau. Laatstgenoemde partij verhoogt de claim vervolgens met incassokosten en toepasselijke rente.

Wilt u een vordering ter incasso indienen? Klik dan hier.

Debiteur
De partij die een schuld moet betalen, doorgaans uw klant of particuliere wederpartij. De schuld kan gebaseerd zijn op een (schriftelijke) overeenkomst, zoals een geldlening of huurovereenkomst, maar kan ook voortvloeien uit een door een andere partij geleverde prestatie, zoals de levering van goederen of diensten. In laatstbedoeld geval zal er een factuur met betalingstermijn zijn.

Dubieuze debiteuren
Wanneer vermoed wordt dat de klant of debiteur niet kan of wil betalen, zal deze als “dubieus” worden gekwalificeerd.

Crediteur
De schuldeiser ofwel leverancier.

Opdrachtgever
De Crediteur ofwel schuldeiser die een opdracht ter incasso indient bij een deurwaarder, incassobureau of incasso-advocaat.

Minnelijke incasso
Bij een minnelijke (ofwel buitengerechtelijke) incasso komt geen rechter te pas. Via verschillende communicatie-methoden (brieven, telefonische benadering, e-mail) wordt met de klant gesommeerd om de openstaande vordering te betalen.

Dagvaarding
Een dagvaarding is een officiële, schriftelijke oproep om voor een gerecht te verschijnen. De dagvaarding is het eerste processtuk in een incasso-procedure en vermeldt waar het in de zaak om gaat en op welke gronden de eis berust.

Gerechtelijke incasso
Bij een gerechtelijke procedure wordt de debiteur gedagvaard voor de kantonrechter of rechtbank om de betaling van openstaande schulden af te dwingen. KlikProcederen voor meer info over Procederen.

Comparitie van Partijen
Een comparitie is een samenkomen van partijen bij de rechter. Een comparitie wordt door een rechter bepaald. Mocht de rechter van mening zijn dat de zaak niet geschikt is voor een comparitie, dan kan hij een comparitie achterwege laten. Bij de kantonrechter mag een partij alleen of met een gemachtigde verschijnen. Bij de rechtbank, sector civiel moet een partij op de comparitie verplicht met een advocaat verschijnen. Een comparitie kan twee doelen hebben, waarbij het tweede doel meestel de uitkomst is. De rechter wil (1) nadere inlichtingen van partijen ontvangen of (2) onderzoeken in hoeverre een minnelijke schikking haalbaar en wenselijk is.

Executie
De gerechtsdeurwaarder betekent het vonnis aan de veroordeelde partij (uw debiteur) en bevel doen om binnen een bepaald aantal dagen aan de inhoud van het vonnis te voldoen. Wanneer hieraan geen gevolg wordt gegeven, kan de gerechtsdeurwaarder – zonder verdere tussenkomst van een rechter – zelfstandig overgaan tot het leggen van beslag op het gehele vermogen van de geëxecuteerde.

Executiekosten
Executiekosten zijn de kosten die verbonden zijn aan het treffen van executoriale werkzaamheden (het ten uitvoer leggen van een vonnis) door een deurwaarder.

Preferente schuldeisers
Een preferent schuldeiser is een schuldeiser die een zogenaamde preferente vordering heeft. Bij een faillissement zullen eerst de preferente ofwel bevoorrechte schuldeisers worden vergoed en opvolgend de gewone (concurrente) schuldeisers. Er zijn drie preferente schuldeisers:
– het UWV,
– de Belastingdienst
– en werknemers met een loonvordering van voor het uitpreken van het faillissement.
Hun recht van voorrang vloeit voort uit de wet.

Concurrente schuldeisers
Concurrente schuldeisers zijn de “gewone” schuldeisers die bij het faillissement van een debiteur pas worden uitbetaald na voldoening van de schulden aan de separatisten (hypotheek- en pandhouders) en preferente schuldeisers (o.a. UWV en belastingdienst). Concurrente schuldeiseres hebben geen beschermde voorrangspositie of zekerheden. De uitkering aan concurrentie schuldeisers geschiedt naar rato van hun vordering en zal in het algemeen slechts een fractie van het totaal zijn, als er überhaupt al wordt uitgekeerd.

Separatisten
Separatisten zijn schuldeisers met:
• Hypotheekrecht. Een bedrijfspand of woonhuis is onderpand voor de hypotheek van een debiteur. De hypotheek verstrekker kan bij wanbetaling het onderpand opeisen.
• Pandrecht. Een bank heeft een debiteur een krediet vertrekt met als voorwaarde dat als er niet betaald wordt, de bank pandrecht heeft op bijvoorbeeld de bedrijfsinventaris of de voorraad.

De vordering van een separatist staat los van een faillissement. Een separatistische schuldeiser mag direct opeisen. Buiten een curator om. Vaak wordt daarbij op verzoek van een curator wel een redelijke termijn gehanteerd.

Faillissementsaanvraag
Een debiteur kan zelf bij de rechtbank het eigen faillissement aanvragen middels een aangifte tot faillietverklaring. Een crediteur kan ook een faillissement aanvragen van een debiteur indien deze is gestopt met het betalen van zijn factuur of facturen. De procedure is een verzoekschriftprocedure. Het is daarbij niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Klik hier voor meer info over de te volgen procedure.

Conservatoir beslag
Conservatoir beslag (bewarend beslag) is een voorlopige beslaglegging op goederen van de klant in afwachting van een gerechtelijk vonnis. De goederen en middelen van de niet-betalende klant worden tijdelijk geblokkeerd tot er een gerechtelijke uitspraak over de incasso is. De klant of debiteur kan deze goederen niet verkopen tijdens deze periode van conservatoir beslag.

Eigendomsvoorbehoud
Het eigendomsvoorbehoud is een bepaling in de Algemene Voorwaarden die stelt dat de goederen juridisch gezien eigendom blijven van de leverancier tot wanneer ze volledig door de klant zijn betaald, ook wanneer deze reeds geleverd zijn. Bij van niet-betaling, kan de leverancier in theorie alsnog de goederen terugeisen.

Juridisch Incassokantoor Geldrop