Incasso-regels

Incasso-regels

U begrijpt dat wij als professioneel incassobureau voor onze werkzaamheden beloond willen worden. Beloning vindt enkel plaats als wij uw vordering incasseren. U hoeft dus niet(s) te betalen als wij niet(s) incasseren. Dit laatste veronderstelt natuurlijk wel dat wij door u daadwerkelijk in staat worden gesteld om uw vordering te kunnen incasseren. Daarom gelden enkele incasso-regels.

Spelregels

Waar dient u of uw incasso aan te voldoen alvorens sprake is van No Cure No Pay incasso? Voor u gelden de volgende voorwaarden:

1. Het dient te gaan om een gegronde vordering.
2. U stelt ons in staat stelt de vordering te incasseren.
3. U dient uw opdracht via het aanmeldformulier op onze website in.
4. Het dient te gaan om een binnenlandse vordering.
5. Het dient te gaan om een niet-betwiste vordering.
6. Het dient te gaan om een zakelijke vordering vanaf € 250,-.

Het dient te gaan om een gegronde vordering


Uw vordering dient gegrond te zijn. Dat wil zeggen, uw vordering dient terecht ter incasso te zijn ingediend. Hiervan is geen sprake indien:
– de vordering op het moment dat u de incasso hebt ingediend al is voldaan, reeds verjaard is of nog niet opeisbaar is;
– er op het moment dat u de incasso hebt ingediend al sprake is van een faillissement, surseance van betaling of WSNP aan de zijde van de debiteur;
– het een vordering betreft waarvan het u op het moment dat u de incasso hebt ingediend al bekend is dat de vordering inhoudelijk/juridisch wordt betwist door de debiteur;
– de vordering reeds in een eerder stadium door een derde partij getracht is te incasseren.

U stelt ons in staat stelt de vordering te incasseren

U stelt ons in staat om ons werk te doen zodat wij uw vordering buitengerechtelijk kunnen incasseren. Hiervan is geen sprake indien u:
– de incasso tussentijds en/of zonder onze toestemming beëindigt;
– zelf contact onderhoudt met de debiteur ten aanzien van de ter incasso ingediende vordering;
– de vordering buiten JIG om probeert te incasseren;
– de vordering ook aan een derde ter incasso aanbiedt;
– ons door u ontvangen betalingen niet meldt binnen 3 dagen onder vermelding van het bedrag en de betaaldatum;
– niet of niet inhoudelijk reageert op een informatieverzoek of een schriftelijk verzoek (daaronder ook e-mail verstaan) tot instructies.

Indien u de buitengerechtelijke incasso zonder onze instemming eenzijdig stopzet, dan wel bij toepasselijkheid van bovenvermelde situaties, rekenen wij u de toepasselijke incassokosten en rente door. Dat doen wij omdat wij in deze gevallen onze kosten door uw toedoen niet meer in de buitengerechtelijke fase kunnen verhalen op debiteur.

U dient uw incasso via het aanmeldformulier op onze website in


Wij nemen enkel aanvragen in behandeling welke online ingediend zijn via het daartoe bestemde aanmeldformulier op onze website.

Het dient te gaan om een binnenlandse vordering


Het dient te gaan om een binnenlandse vordering. Juridisch Incassokantoor Geldrop wikkelt geen buitenlandse incasso’s af. Onze incassodekking is landelijk en daartoe werken wij samen met uiteenlopende specialisten in het land zoals advocatenkantoren, gerechtelijk deurwaarders en recherchebureau’s.

Het dient te gaan om een niet-betwiste vordering

Het dient te gaan om een niet-betwiste vordering. Indien Juridisch Incassokantoor Geldrop moet reageren op een betwisting (verweer) van de vordering door debiteur, geldt een standaard uurtarief ad. € 125,- excl. BTW.

Het dient te gaan om een zakelijke vordering vanaf € 250,-

Zakelijke vorderingen, dat wil zeggen vorderingen uit B2B- of B2C-verhouding, worden No Cure No Pay afgewikkeld. Vorderingen lager dan € 250,- vallen buiten onze No Cure No Pay-dienstverlening. Ook particuliere incasso valt buiten onze No Cure No Pay-dienstverlening.

Wanneer geldt No Cure No Pay standaard niet?

No Cure No Pay geldt standaard niet voor incasso van:
– Vorderingen onder het drempelbedrag ad. € 250,-.
– Vorderingen die inhoudelijk/juridisch worden betwist.
– Buitenlandse vorderingen.
– Bij (tussentijdse) stopzetting.
Faillissementsaanvragen.
Gerechtelijke procedures.
– Rechtsmaatregelen in Executiefase.
– Bemiddeling.

Incasso Opdracht

Reijkwijdte Incasso-Opdracht

Indien U opdracht geeft een vordering te incasseren, machtigt u JIG om alle benodigde incasso-handelingen te verrichten die naar het oordeel van JIG noodzakelijk en/of nuttig zijn. Deze machtiging houdt onder meer in:

a. het zowel schriftelijk, elektronisch als telefonisch benaderen van debiteur;
b. het aan debiteur in rekening brengen van rente, (incasso)kosten en toepasselijke boetebedingen;
c. het ontvangen en beheren van gelden;
d. het treffen van een, gelet op de omstandigheden van het geval, redelijke betalingsregeling;
e. het beheer van ontvangen aflossingen gedurende de looptijd van overeenkomsten tot gespreide betaling;
f. het (doen) starten van een gerechtelijke incasso bij vordering(en) vanaf € 10.000,-

Procederen

Of een gerechtelijke incasso een verplicht verlengstuk van onze incasso-dienstverlening is, hangt af van de hoogte van uw vordering.

Vordering tot € 10.000,-

Bij vorderingen tot € 10.000,- bepaalt u bij ons zelf of u wilt procederen. Wij procederen in deze gevallen enkel met uw uitdrukkelijke instemming/toestemming. Wij helpen u uiteraard graag bij het maken van uw uiteindelijke keuze. Deze moet wat ons betreft namelijk altijd verantwoord en opportuun zijn. Wilt u liever niet procederen? Dan kunt u de incasso-opdracht kosteloos laten stopzetten, ongeacht de reden. Hieronder valt ook eventueel faillissement van debiteur.

Vordering vanaf € 10.000,-

Bij vorderingen hoger dan € 10.000,- zijn wij automatisch gerechtigd een gerechtelijke procedure op te starten. Indien u onverhoopt toch de incasso-opdracht wilt stopzetten bent u de toepasselijke incassokosten en rente aan ons kantoor verschuldigd. Hierbij geldt een maximumbedrag van € 3.500,- (excl. btw). Dien dergelijke vorderingen dus enkel in met de bereidheid te procederen, mocht dit noodzakelijk blijken te zijn.

Bij dreigend faillissement van debiteur (indien bij ons verifieerbaar bekend), treden wij met u in overleg om te bezien of er, en zo ja, welke vervolgstappen wenselijk zijn. Indien de gerechtelijke procedure nog niet gestart is, kunt u tegen een eenmalige vergoeding (vaste fee) ad. € 250,00 ex btw. de incasso-opdracht alsnog laten stopzetten. Indien een gerechtelijke procedure reeds opgestart is (zaak ligt bij deurwaarder), bent u bij stopzetting de kosten van de gerechtelijke incasso alsook de vaste fee verschuldigd.

Geen rendement, geen kosten

Bij ons incassobureau heeft u geen kosten indien wij niet(s) incasseren. Betaalt uw klant volledig? Dan kosten wij u ook niets.

Geen vaste kosten

Bij het indienen van een vordering betaalt u bij ons nimmer dossierkosten, opstartkosten, registratiekosten of provisie.

Eenmalige Opdracht

U zit niet vast aan een abonnement of verplicht account.

Debiteur betaalt kosten

Ons honorarium bedraagt de geïncasseerde incassokosten en rente welke wij uw debiteur voor ons optreden in rekening brengen. Uw vordering wordt richting uw debiteur verhoogd om ons honorarium alsook onze kosten te dekken. In 87% van onze dossiers slaagt de buitengerechtelijke incasso direct en betaalt uw debiteur onze kosten. Dit percentage loopt op tot 93% indien wij betalingsregelingen hierbij optellen.

Betaalsituaties

Hoewel wij 100% No Cure No Pay werken, is het helaas in uitzonderlijke gevallen noodzakelijk om kosten door te berekenen. Dat is in ieder geval bij tussentijdse stopzetting van de buitengerechtelijke incasso, dus voordat de buitengerechtelijke incasso formeel door ons beëindigd is. Dat is bij ieder incassobureau het geval, doch helaas is niet ieder incassobureau hier duidelijk over. Wij willen dat voorkomen. Of u achteraf dient te betalen, hangt veelal van uzelf als opdrachtgever af alsook van de betaalsituatie. Neem even de moeite om deze door te lezen, zodat u weet wat u mag verwachten.