Gerechtelijke Incasso

Gerechtelijke Incasso

Procederen als laatste optie

Hoewel onze incassojuristen er alle aan doen in de minnelijke fase resultaat te boeken,is een Gerechtelijke Incassoprocedure soms onvermijdelijk om uw geld in te vorderen.

Indien uw debiteur niet betaalt na onze tussenkomst, bieden wij u de mogelijkheid om uw vordering/factuur aan de rechter voor te leggen. Wij adviseren u daaromtrent vrijblijvend. Indien u geen gerechtelijke procedure wilt, kunt u het dossier na afloop van de buitengerechtelijke incasso door ons (kosteloos) laten sluiten.

Procedurele kosten

Ongeacht uw keus voor een bepaald incassobureau zijn er altijd kosten van derden gemoeid met het opstarten van Gerechtelijke Incasso’s. Bij een incassozaak betaalt degene die het proces start (eiser) griffierecht. Vrij vertaald is dit een soort toegangsticket tot de rechter. De partij die zich verdedigt betaalt geen griffierechten.

Ook de kosten van het inschakelen van een deurwaarder en het uitbrengen van een dagvaarding komen in eerste instantie voor rekening van de eisende partij.

Vorderingen tot € 25.000,- worden behandeld door de kantonrechter. Bij hogere vorderingen wordt er geprocedeerd bij de rechtbank. In dergelijke gevallen is het inschakelen van een incasso-advocaat meestaal verplicht. Wij regelen dat voor u.

Gerechtelijke Incasso

Griffierecht

Griffierechten zijn de kosten die u moet betalen aan de rechtbank bij de start van uw procedure. De hoogte ervan varieert. De hoogte van het griffierecht hangt samen met een aantal factoren: de zaak zelf, uw inkomen en of u een particulier of organisatie (rechtspersoon) bent.


Griffierecht kanton (vorderingen tot € 25.000)

Griffierecht rechtbank (vorderingen vanaf € 25.000)

Deurwaarder

Als u een dagvaarding aanbrengt dient u griffiegeld te betalen. Daarnaast betaalt u voor de betekening van de dagvaarding door de deurwaarder. Ook andere handelingen van de deurwaarder, zoals beslaglegging, kosten u (in eerste instantie) geld. Deze tarieven zijn wettelijk vastgesteld.

Advocaat soms verplicht

Of u een advocaat moet inschakelen, hangt af van de situatie. Dit verschilt per rechtszaak en per rechterlijke instantie. Wanneer uw vordering hoger is dan € 25.000,-, is het wettelijk verplicht een advocaat bij de zaak te betrekken.

Is er sprake van consumentenkrediet, dan geldt dat een advocaat pas nodig is als de kredietsom hoger is dan € 40.000. 

Proces-advocaat

Wij schakelen waar nodig een proces-advocaat in. Een advocaat dient altijd de stukken in te dienen en de zittingen bij te wonen. Er wordt in dat geval gewerkt op basis van een overeengekomen uurtarief. Wij zullen de rechter altijd verzoeken om uw debiteur te veroordelen voor deze kosten.

Opportuniteitstoets

Onze ervaren juristen geven u advies op het gebied van de juridische haalbaarheid van uw zaak. Wij noemen dat opportuniteitstoets. Bij gebrek aan opportuniteit adviseren wij u geen gerechtelijke fase in te gaan. Wij starten geen zinloze expedities.

Kosten van derden

Kosten van derden om een gerechtelijke procedure te starten (rechter, deurwaarder) dienen aan ons te worden voldaan. Hier hebben wij geen financieel belang bij en uiteraard zullen wij de rechter verzoeken uw debiteur ook in deze kosten te veroordelen.

Gerechtelijke Incasso

Inleiden van gerechtelijke procedure

Het starten van een gerechtelijke procedure begint met het opstellen en uitbrengen van een dagvaarding. Vaak zorgt het uitbrengen van de dagvaarding ervoor dat uw debiteur alsnog tot betaling overgaat. In het andere geval zal de procedure bij de rechtbank worden aangebracht.

Verweer of geen verweer?

Wanneer uw debiteur geen verweer tegen uw vordering voert, zal hij door de rechter bij verstek tot betaling worden veroordeeld. De rechter wijst op korte termijn vonnis. Wanneer de debiteur verweer tegen uw vordering voert, kost een gerechtelijke procedure meer tijd. Zo worden termijnen gegund om schriftelijk te reageren en wordt in beginsel een comparitie (een zitting) gepland. Tijdens de comparitie wordt naast de feitelijke achtergrond van de zaak aandacht besteed aan een eventuele minnelijke oplossing, een schikking. Waar nodig zorgen wij in samenwerking met de deurwaarder voor een sterk antwoord op het mogelijke verweer van uw debiteur.

Betekening Vonnis

Nadat de rechter een vonnis heeft gewezen zal het vonnis door een deurwaarder aan de debiteur worden betekend en zal de deurwaarder worden verzocht, bij het uitblijven van betaling, executie-maatregelen te treffen. U kunt hierbij denken aan het leggen van beslag op inkomsten, bankrekeningen, (on)roerende zaken etc. De door ons betrokken advocaten zullen u ook in dit proces bijstaan en het contact met de deurwaarder voor u onderhouden.