Dagvaarding Ontvangen?

Dagvaarding ontvangen?

Wat moet u doen als u een dagvaarding ter zake van een niet-betaalde geldvordering ontvangen heeft? Deze vraag laat zich niet zwart-wit beantwoorden. De wenselijke of noodzakelijk te volgen stappen liggen aan de incasso-zaak die tegen u door uw schuldeiser is aangespannen.

Gedagvaard, wat te doen?

Wat wel duidelijk is: heeft u een dagvaarding ontvangen, dan moet u altijd voor de rechter verschijnen, tenzij u voor die datum reeds overeenstemming met de eisende partij heeft bereikt. De datum, tijd en plaats van de zitting, staan in de dagvaarding vermeldt. In de dagvaarding staat vermeld wat de reden is waarom u voor de rechter moet verschijnen: voor incasso-zaken is dat een u een bepaalde vordering niet heeft betaald en dat u daartoe niet gerechtigd bent. Uw schuldeiser heeft conform afspraak gepresteerd, maar u niet. U pleegt derhalve wanprestatie.

Terechte vordering?

U dient altijd de juistheid van de vordering te onderzoeken. Is de vordering die in de dagvaarding beschreven wordt terecht, dan kunt u overwegen om deze vordering alsnog aan de deurwaarder binnen de gestelde termijn te betalen of om contact op te nemen met de deurwaarder en een verzoek tot gespreide betaling te doen. U kunt hiermee veel kosten besparen omdat deze constructie een procedure voorkomt.

Juridisch Verweer

Twijfelt u echter aan de juistheid van de vordering, dan is het aan te bevelen om juridische bijstand in te schakelen. In veel gevallen kan dat middels inschakelen van een juridisch of juridisch adviseur, maar bij vorderingen boven de € 25.000 is een advocaat verplicht. Deze zaken worden afgewikkeld via de rechtbank en niet de kantonrechter. Weet u of zijn er sterke aanwijzingen (na het inwinnen juridisch advies) dat de incasso-vordering onterecht is, dan kunt u de zaak ter beoordeling voor de rechter laten komen. U voert dan officieel verweer tegen de vordering. De rechter zal de zaak op juridisch inhoudelijke merites beoordelen en tot een vonnis komen.

Zelf procederen

Nadat u de dagvaarding ontvangen heeft, kunt u besluiten om zelf te procederen. Dit kan in alle zaken die bij de kantonrechter dienen. Of uw zaak bij de kantonrechter dient, kunt u vinden in de dagvaarding. Ook in kort geding kunt u als gedaagde zelf procederen. Het is daarnaast ook mogelijk om een tegenvordering (eis in reconventie) in te stellen.

Is zelf procederen verstandig? Wanneer het geldelijke belang klein is, is het vaak niet de moeite waard om een advocaat of jurist in te schakelen. Maak derhalve altijd een realistische kosten-baten analyse.

In veel gevallen is zelf procederen niet bijster verstandig. Zeker bij hogere vorderingen niet. Ook wanneer de wederpartij zelf als juridisch vertegenwoordigd is, is zelf procederen vaak niet handig. U staat dan spreekwoordelijk met 3-0 achter.

Veel mensen schrikken enorm wanneer ze een dagvaarding ontvangen en besluiten het ambtelijke stuk maar te negeren. De storm zal wel overwaaien, wordt vaak gedacht.

Negeer echter nooit een dagvaarding! Denk dus niet dat de zaak wel over waait. Dat gebeurt namelijk nooit. De procedure gaat ook zonder u door en wordt zelfs een hamerstuk: u wordt dan meestal ‘bij verstek‘ veroordeeld: de eis van de eiser wordt door de rechter toegewezen.

Tot slot

Reageer altijd op een dagvaarding. Bepaal uw positie. Een dagvaarding is een ambtelijk stuk waarin u wordt opgeroepen om op ene bepaalde dag en tijdstip voor de rechter te verschijnen. Niets doen is gewoonweg geen optie, want de procedure gaat ondanks uw afwezigheid gewoon door.

U kunt zelf reageren op de dagvaarding of kunt procederen met een jurist/advocaat. Zelf reageren op een ontvangen dagvaarding is enkel verstandig wanneer het om (zeer) kleine belangen gaat. Zijn de belangen groter, dan is ons advies om zo snel mogelijk een jurist in te schakelen. Maak dus altijd een kosten-baten analyse.

Juridisch Incassokantoor Geldrop
error: Content is protected !!