Conservatoir Beslag 

Conservatoir Beslag

Conservatoir beslag wordt gelegd om te voorkomen dat bezittingen van de hand worden gedaan voordat de rechter uitspraak doet in de hoofdprocedure.

Doel Beslag

Om te voorkomen dat u na een langdurige procedure met lege handen komt te staan, is er een mogelijkheid om – nog voordat u in het bezit bent van een executoriale titel – beslag te leggen op specifieke vermogensbestanddelen van uw debiteur.

Denk daarbij aan beslag op (een) bankrekening(en) of onroerend goed (woning). Dit noemen we conservatoir beslag.

Beslagrekest

Voor het leggen van conservatoir beslag hebt u vooraf toestemming nodig van de (voorzieningen)rechter.

Hiervoor dient u een beslagrekest in te dienen bij de rechtbank. Dit beslagrekest moet aan een aantal formele eisen voldoen.

Een beslagrekest is een verzoekschrift en moet daarom voldoen aan de eisen van een verzoekschrift in het algemeen volgens art. 278 Rv. Een beslagrekest moet ook voldoen aan de eisen van art. 700 lid 2 Rv, eerste zin.

conservatoir beslag

Toewijzing

Als de voorzieningenrechter uw verzoek toewijst, zal hij ‘verlof’ verlenen, zodat de deurwaarder vervolgens beslag kan leggen.

Gerechtelijke procedure

Na beslaglegging bent u verplicht om binnen een door de rechter te bepalen termijn een dagvaarding uit te reiken aan uw debiteur.

Hiermee wordt een bodemprocedure aanhangig gemaakt.

Dit is nodig om uw telt beslag veilig te stellen.

Als u in de bodemprocedure een veroordelend vonnis verkrijgt, gaat het conservatoir beslag over in executoriaal beslag en kan de deurwaarder tot openbare verkoop van het beslagobject overgaan.

Risico’s en beperkingen

Conservatoir beslag gaat niet zonder beperkingen en risico. Zo komt het beslag te vervallen bij een faillissement.

Voorts bestaat het risico dat u aansprakelijk wordt gesteld door de debiteur als achteraf blijkt dat het beslag ten onrechte is gelegd. Het is dus zaak enkel beslag te leggen op de juiste juridische gronden.

Vooraf toetsing is noodzakelijk. Daarom zijn de kosten van deze beslagvorm relatief hoog. 

Het is bovendien mogelijk dat het beslag nutteloos blijkt, bijvoorbeeld als u beslag legt op een bankrekening met een geen of nauwelijks positief saldo.

De debiteur kan de rechter ook om opheffing van het beslag vragen. Als uw debiteur voldoende zekerheid stelt voor betaling van uw vordering is de kans aanzienlijk dat de rechter opheffing effectueert. Via een bankgarantie kan deze zekerheid verkregen worden.

Resumerend

Kortom, bij conservatoir beslag komt heel wat kijken. Bovendien zijn er risico’s en beperkingen. Het middel kan een ongewenst boemerang-effect hebben.

In vergelijking met conservatoir beslag is een faillissementsaanvraag vaak een beter en minder risicovol pressiemiddel. Bovendien is een faillissementsaanvraag doorgaans een stuk goedkoper.