Wettelijke Schuldsanering


Artikel

Heeft u schulden en lukt het u niet meer om uw schulden af te betalen? In dat geval kunt u via uw gemeente schuldhulpverlening krijgen. De gemeente probeert dan een regeling te treffen met uw schuldeisers.

Kunt u helemaal niets aflossen? Of willen uw schuldeisers meer aflossing van u zien dan u kunt betalen? Dan kunt u de rechtbank om hulp verzoeken. Dit heet wettelijke schuldsanering (Wsnp). Uw bewindvoerder zorgt dat u zoveel mogelijk schulden betaalt. Houdt u zich aan alle afspraken? Dan krijgt u een ‘schone lei.’ Een Wsnp-traject duurt 1,5 of 3 jaar. Dit hangt af van uw startdatum.

Start

Het begin van de WSNP bestaat uit toewijzing van een bewindvoerder en een rechter-commissaris. De rechter is de autoriteit die bepaalt wie dat worden.

Rol Bewindvoerder

De bewindvoerder heeft als kerntaak de schuldenaar te begeleiden in het aflossingsproces. Daarbij informeert de bewindvoerder de schuldeisers dat het Wsnp-traject formeel van start gaat. Een overzicht van uw schulden wordt opgevraagd bij schuldeisers en ingediend bij de bewindvoerder. Deze controleert het inkomen van de schuldenaar en neemt daaropvolgend beslissingen omtrent goederen en geld.

Daarbij wordt tevens een 'vrij te laten bedrag' berekenend. Hierbij wordt gedoeld op het deel van het inkomen wat buiten de schuldsanering blijft. Het is met name bedoeld om boodschappen mee te betalen en vaste (terugkomende) rekeningen.

Rol rechter-commissaris

De uitvoerende taken van de bewindvoerder worden gecontroleerd door de aangewezen rechter-commissaris. Voor klachten over het aflossingstraject kunnen Wsnp-schuldenaren bij deze onafhankelijke en onpartijdige autoriteit terecht.

Plichten Schuldenaar

Tijdens een aflossingstraject dienen Wsnp-schuldenaren er alles aan te doen om zoveel mogelijk van de ingebrachte schulden te betalen. Daarbij gelden een aantal wettelijke plichten:

  • Inlichtingenplicht: belangrijke veranderingen in de situatie dienen op eigen initiatief te worden doorgegeven aan de bewindvoerder. Denk aan trouwen of belastingteruggave. Niet melden kan benadeling van schuldeisers opleveren.
  • Afdrachtverplichting: alles boven het ‘vrij te laten bedrag’ dient te worden overgemaakt naar de boedelrekening (rekening voor aflossing schulden).
  • Inspanningsverplichting: schuldenaren dienen zoveel mogelijk inkomen te genereren, zodat de schulden optimaal afgelost kunnen worden. Het is mogelijk dat een bewindvoerder de schuldenaars dwingend verzoekt om te gaan werken.
  • Er mogen vanzelfsprekend geen nieuwe schulden worden aangegaan dan wel ontstaan.

Einde Traject

Een aflossingstraject stopt na 1,5 jaar. Is bedoeld traject vóór 1 juli 2023 gestart? Dan stopt het Wsnp-traject na 3 jaar. Daarna is er geen bewindvoerder meer.

Soms bepaalt de rechter dat het aflossingstraject korter of langer duurt dan 1,5 jaar. Maximale duur is 5 jaar.

Uw Wsnp kan vroegtijdig stoppen in het geval:

  • zie schuldenaar zich niet aan de (wettelijke) regels houdt
  • al de Wsnp-schulden betaald/afgelost zijn

Slotuidelingslijst

Aan het einde van de Wsnp volgt een uitspraak over de beëindiging van de Wsnp en het al dan niet toekennen van een schone lei (zie volgende paragraaf). De bewindvoerder maakt na bedoelde uitspraak een zogeheten slotuitdelingslijst op. Op deze lijst staan alle schuldeisers. Als er na aftrek van de kosten van de Wsnp geld over is voor de schuldeisers, vermeldt de slotuitdelingslijst ook welk percentage van hun vorderingen door schuldenaar kan worden voldaan.

De bewindvoerder stuurt de slotuitdelingslijst ter goedkeuring en inzage naar de rechtbank. Zodra de rechter-commissaris de slotuitdelingslijst heeft goedgekeurd, ligt deze gedurende 10 dagen voor de schuldeisers ter inzage bij de griffie. Tijdens de inzagetermijn is voor de schuldeisers verzettegen de slotuitdelingslijst mogelijk bij de rechtbank.

Beschikking op Verzet

Als er verzet (door een schuldeiser) is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de beschikking op het verzet definitief is. Als er geen verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de inzagetermijn van 10 dagen is verstreken. De Wsnp is dan geëindigd.

Schone Lei

Als alles conform afspraak en wettelijke regels gegaan is, adviseert de bewindvoerder de rechter om de schuldenaar een schone lei te geven. Met een schone lei stopt de Wsnp en kunnen schuldeisers de schuldenaar niet meer dwingen om de rest van de schulden nog te betalen. Dit gaat alleen om de schulden die onder de Wsnp vallen.

De schone lei wordt niet verkregen als gedurende het traject wordt vastgesteld dat de schuldenaar zich niet houdt aan gemaakte afspraken. Een rechter kan het aflossingstraject in dat geval vroegtijdig beëindigen.

Terugdraaien schone lei

Soms komt het voor dat een afgegeven schone lei wordt ' teruggedraaid' door een rechter. Dat is een stevige maatregel, doch komt in praktijk wel in uitzonderingsgevallen voor. Bijvoorbeeld indien achteraf blijkt van forse boedel-benadeling. Denk in dit verband aan een belastingteruggaaf wat niet is gemeld en waarmee de reparatie van een auto bekostigd werd gedurende het aflossingstraject, maar waarover de bewindvoerder niet geïnformeerd blijkt gedurende de looptijd van het traject.

De bewindvoerder kan bij constatering van boedel-benadeling aankloppen bij de rechter om de schone lei alsnog terug te draaien. Basis hiervoor vormt artikel 358a lid 1 FW dat bepaalt dat ‘Iedere belanghebbende’ kan verzoeken dat de rechtbank bepaalt dat de schone lei wordt teruggedraaid.

 
 

100% No Cure No Pay | Geen Verborgen Kosten | Snelle Uitbetaling | MKB en ZZP | > 12 jaar Ervaring | Duidelijke Taal | Incassokosten Berekenen | Gratis Voorbeeldbrieven