Verrekening


Iedereen Doet Het!

Verrekening is een juridisch fenomeen, maar komt ook in het dagelijks leven ontelbaar keer voor. U heeft vast wel eens een door u betaald etentje ‘weggestreept’ tegen een etentje eerder door een collega of vriend betaald. Of uitbetaling van door u verrichtte klussen weggestreept tegen een bestaande schuld bij dezelfde persoon.

Zakelijk Verrekenen

Ook in een B2B of B2C-verhouding (handelsrelatie) kan er worden verrekend. Als partijen in onderling overleg verrekenen, zal dit normaliter niet tot problemen leiden. Partijen erkennen elkaars vordering dan en deze zijn onbetwist. Ter illustratie een voorbeeld:

Voorbeeld
A vordert de betaling ad. € 63.000,- als gevolg van een aan B geleverde tractor. Anderzijds heeft partij B op haar beurt een vordering openstaan op A ad. € 185.000,- als gevolg van geleverde luchtzuiveringsinstallaties.

Partijen kunnen over en weer het volledig openstaande bedrag betalen, maar A kan ook (na overleg met B) volstaan met betaling van € 122.000,- onder de mededeling dat hij het overige verrekent met de openstaande factuur die hij open heeft staan op B.

Complexer wordt het als één van de vorderingen wordt betwist.

Regelend Recht

De regels betreffende verrekening zijn van regelend recht. Je mag er dus van afwijken. Wanneer twee partijen met elkaar afspreken vorderingen te verrekenen dan is dat toegestaan, ook wanneer niet aan de wettelijke voorwaarden is voldaan.

Wanneer maar één van de partijen wil verrekenen, kan dat slechts met inachtnemening van de wettelijke regels of toepasselijke regeling.

Incassohandeling na 14-dagenbrief

Criteria Verrekening

Vereist is dat aan de wederpartij wordt verklaard dat u van uw verrekeningsbevoegdheid gebruik maakt. Deze verklaring mag zowel schriftelijk als mondeling worden gedaan (art. 3:37 lid 1).

Voorts gelden de vereisten zoals bepaald in art. 6:127 BW.

– er dient sprake te zijn van een opeisbare vordering (juridisch afdwingbaar)
– partijen dienen over en weer schuldenaar en schuldeiser van elkaar te zijn (dezelfde rechtsverhouding)
– de vordering moet aan de schuld beantwoorden (gelijke soort)

Indien u niet alleen een opeisbare vordering op de wederpartij heeft, maar ook een schuld aan dezelfde wederpartij en beide prestaties kunnen worden verrekend, dan mag u de schuld met de vordering verrekenen. De vordering moet wel aan de schuld ‘beantwoorden’, wat betekent dat beide schulden van een gelijke soort moeten zijn. Zo kunnen twee geldbedragen altijd verrekend worden.

Afwijken, beperken of uitsluiten

Het staat partijen vrij om in een overeenkomst (of algemene voorwaarden) van de wettelijke bepalingen over verrekening af te wijken.

De bevoegdheid tot verrekening kan:

1. contractueel worden uitgebreid;
2. contractueel worden beperkt;
3. contractueel worden uitgesloten.

Maar pas op! Als de wederpartij een consument (particulier) is, is een beding in algemene voorwaarden dat verrekening uitsluit of beperkt vernietigbaar (art. 6:237 onder g BW).

Risico

Een onterechte verrekening kan de schuldeiser schadeplichtig maken. Of hij kan veroordeeld worden tot betaling van wettelijke (handels)rente en/ of buitengerechtelijke kosten. Wees daarom voorzichtig met eenzijdig verrekenen.