Veertiendagenbrief

 

Artikel

De veertiendagenbrief is een schriftelijke aanmaning welke dient te worden toegepast in b2c-verhoudingen. Indien een bedrijf handelt met een consument (particulier) is een veertiendagenbrief wettelijk verplicht alvorens de consument als schuldenaar rechtens in verzuim geraakt. Is er geen (juiste) veertiendagbrief verstuurd naar uw klant? Dan is uw klant rechtens niet in verzuim en kunnen er geen buitengerechtelijke kosten gerekend worden. De wetgever heeft de veertiendagenbrief geregeld in artikel 6:96 Lid 6 BW juncto art. 6:82 BW.

In zogeheten b2b-relaties (handel tussen bedrijven) is een veertiendagenbrief niet verplicht. Lees over wanbetaling in b2b-relaties verder in de blog van JIG.

Ingebrekestelling Vereist

Een schuldenaar is in verzuim gedurende de tijd dat de prestatie uitblijft nadat zij opeisbaar is geworden, behalve voor zover de vertraging hem niet kan worden toegerekend of nakoming reeds blijvend onmogelijk is. Om van verzuim van de schuldenaar te spreken is een ingebrekestelling wettelijk verplicht. Dit staat geregeld in artikel 6:82 BW:

1.
Het verzuim treedt in, wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
2.
Indien de schuldenaar tijdelijk niet kan nakomen of uit zijn houding blijkt dat aanmaning nutteloos zou zijn, kan de ingebrekestelling plaatsvinden door een schriftelijke mededeling waaruit blijkt dat hij voor het uitblijven van de nakoming aansprakelijk wordt gesteld

Verzuim van Rechtswege

In sommige gevallen is een ingebrekestelling voor het in verzuim raken van ene schuldenaar niet wettelijk verplicht. Artikel 6:83 BW bepaalt dat het verzuim van de schuldenaar zonder ingebrekestelling kan intreden in een drietal gevallen:
1. wanneer een voor de voldoening bepaalde termijn verstrijkt zonder dat de verbintenis is nagekomen, tenzij blijkt dat de termijn een andere strekking heeft.
2. wanneer de verbintenis voortvloeit uit onrechtmatige daad of strekt tot schadevergoeding als bedoeld in artikel 74 lid 1 en de verbintenis niet terstond wordt nagekomen;
3. wanneer de schuldeiser uit een mededeling van de schuldenaar moet afleiden dat deze in de nakoming van de verbintenis zal tekortschieten.

Gevolgen Intreden Verzuim

Nadat sprake is van het intreden van verzuim van de schuldenaar, zijn een aantal acties van de schuldeiser mogelijk.

1. Schadevergoeding vorderen: De schuldenaar is in beginsel verplicht om de schade die de schuldeiser als gevolg van de tekortkoming heeft geleden, te vergoeden.

2. Nakoming vorderen: De schuldeiser heeft het recht om nakoming van de verbintenis te vorderen. De schuldenaar kan dan alsnog binnen een redelijke termijn de verbintenis nakomen.

3. Overeenkomst ontbinden: De schuldeiser kan de overeenkomst ontbinden als de tekortkoming van de schuldenaar van voldoende ernst isen nakoming blijvend onmogelijk is geworden of de tekortkoming dusdanig ernstig is dat van de schuldeiser niet kan worden verwacht dat hij de overeenkomst in stand laat.

4. Prestatie opschorten: Als de schuldenaar in verzuim is, heeft de schuldeiser het recht om zijn eigen prestatie op te schorten totdat de schuldenaar alsnog nakomt.

Art 6:96 lid 6 BW

De veertiendagenbrief is een opgewaardeerde ingebrekestelling welke verplicht is voor bedrijven in b2c-relaties. De veertiendagenbrief is geregeld in artikel 6:96 lid 6 BW. Het artikel bepaalt het volgende:

De vergoeding volgens de nadere regels kan indien de schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, eerst verschuldigd worden nadat de schuldenaar na het intreden van het verzuim, bedoeld in artikel 81, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de vergoeding die in overeenstemming met de nadere regels wordt gevorderd, vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.

Inhoud Veertiendagenbrief

De veertiendagenbrief dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo dient er een minimale termijn te zijn gesteld. Daartoe kunnen de onderstaande twee formuleringen worden gebezigd:

- Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd/ door u is ontvangen, of;

- Binnen 15 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd/door u is ontvangen.

De gestelde minimale termijn moet effectief 14 dagen zijn. Rechters zien hier streng op toe en hebben aanbevelingen geformuleerd.

Voorts dient het exacte bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten te worden vermeld. Naast de melding dat er rente wordt gevorderd bij niet-opvolgen aanwijzingen brief. Ook dient er gemeld te worden of BTW al dan niet van toepassing is. Dat is het geval indien u geen BTW-ondernemer bent. U mag dan BTW over de incassokosten rekenen.

JIG raadt aan om in de brief expliciet te melden dat het om een veertiendagenbrief ex. artikel 6:96 lid 6 BW handelt. Dat schept duidelijkheid voor uw klant. Daarnaast dient u te beschrijven waarop de brief toeziet, meestal een opeisbare vordering / niet-betaalde factuur. Voeg bijvoorbeeld de bewuste factuur of facturen bij de brief waarvan de termijn is overschreden, dan wel vermeldt het kenmerk en/of naar eerdere herinneringen. Dit dient de informatievoorziening naar uw klant en vergroot de betalingsbereidheid.

Tot slot meent JIG dat een veertiendagenbrief kosteloos voor uw klant dient te zijn. Kosten van opmaak, aangetekende verzending dan wel (eerdere) herinneringskosten mogen niet opgevoerd worden in een veertiendagenbrief.

Stelplicht

Voldoet uw brief aan de voorwaarden? Dan geldt de volgende stelplicht in een eventuele procedure bij de rechter. In de dagvaarding dient gesteld te worden wanneer de veertiendagenbrief door eisende partij is verstuurd en indien bekend wanneer deze door gedaagde is ontvangen. De brief moet worden overgelegd.

Aangetekende Verzending

JIG raadt in de hoedanigheid van professioneel incassopartner altijd aan om de brief aangetekend per post of aangetekende mail te versturen. Zo weet of zeker dat uw klant de gelegenheid heeft gehad om van uw schrijven kennis te nemen. Indien uw aangetekende verzending niet wordt opgehaald, komt dit juridisch voor rekening van uw klant. Lees daarover verder in de blog over gevolgen niet-ophalen van aangetekende post.

Voorbeeldbrieven JIG

JIG heeft een pagina met allerhande voorbeeldbrieven. Deze zijn gratis en zonder verdere verplichting te downloaden voor eigen gebruik. Aldaar treft u ook ene voorbeeld van een veertiendagenbrief aan.

Rechtspraak 14-dagenbrief

- HR 13 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1405, Bestaat na de ‘veertiendagenbrief’ recht op vergoeding buitengerechtelijke incassokosten, indien crediteur nadien geen nadere incassohandeling verricht? Voor de verschuldigdheid van de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten is immers niet relevant welke incassohandelingen de schuldeiser heeft verricht, omdat de maximale hoogte van de vergoeding uitsluitend is gerelateerd aan de hoogte van de verschuldigde hoofdsom en niet aan de aard en omvang van de verrichte incassowerkzaamheden. De wet biedt de rechter daarom niet of nauwelijks ruimte voor een redelijkheidsoordeel of afweging van belangen betreffende de oorzaken van te late betaling en/of de aard en omvang van de incassohandelingen.

- ECLI:NL:RBMNE:2016:1575, Inhoud en moment van ontvangst veertiendagenbrief. Stel- en bewijsplicht. Reparatie van onjuiste veertiendagenbrief mogelijk? Verstek of tegenspraak.

- ECLI:NL:GHDHA:2015:813, Het gerechtshof Den Haag heeft op 21 april 2015 arrest gewezen waarin over de veertiendagenbrief van 17 juni 2014 met de aanzegging van betaling binnen “een termijn van veertien dagen na heden” is overwogen:
“Met “heden” kan niets anders zijn bedoeld dan de dag van dagtekening van de brief, terwijl de termijn van veertien dagen volgens de wet gaat lopen op de dag na aanmaning. De aan [geïntimeerde] gegunde termijn is zodoende één dag tekort geweest, waardoor de brief niet voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt

- ECLI:NL:GHDHA:2015:1896, Art. 6:96 lid 6 BW, aanmaning buitengerechtelijke incassokosten, veertiendagentermijn, ontvangsttheorie, termijn van veertien dagen vangt aan de dag na ontvangst van de schriftelijke aanmaning door de consument.


 
 

100% No Cure No Pay | Geen Verborgen Kosten | Snelle Uitbetaling | MKB en ZZP | > 12 jaar Ervaring | Duidelijke Taal | Incassokosten Berekenen | Gratis Voorbeeldbrieven