Klant Failliet, Wat Nu?


Artikel

Kan uw klant niet langer aan zijn betalingsverplichtingen voldoen, dan zal hij failliet worden verklaard. Daartoe wordt een faillissementsprocedure bij de rechtbank gestart. Maar wat als uw klant u nog moet betalen? Een sommatie versturen heeft dan niet veel zin. Ook beslaglegging behoort niet langer tot de mogelijkheden. Dit artikel gaat in op de gevolgen van een faillissement voor schuldeisers.

Gevolgen faillissement

Door de uitspraak van het faillissement ligt er een algeheel beslag op het vermogen van de schuldenaar, alsmede op hetgeen hij gedurende het faillissement verwerft. Dit beslag heeft terugwerkende kracht tot middernacht op de dag van de uitspraak van het faillissement.

Door de faillietverklaring verliest de schuldenaar van rechtswege de beschikking en het beheer over zijn vermogen. De schuldenaar mag dus op geen enkele wijze meer verplichtingen aangaan die uit zijn vermogen voldaan zouden moeten worden. In het verlengde hiervan kunt u dus niet meer uw wanbetalende klant bewegen tot (volledige) betaling van uw vordering. Alles loopt via de Curator.

Curator

Zodra uw klant failliet wordt verklaard door de rechtbank, stelt de rechtbank een curator aan. Deze curator zal er alles aan doen (zorgplicht) om de schade van het faillissement te beperken. De Curator ziet erop toe dat alle bezittingen van de failliete onderneming worden verkocht en goederen welke niet onder de boedel vallen gescheiden worden van het faillissement.

Eigendomsvoorbehoud

Zaken met bijvoorbeeld een eigendomsvoorbehoud vallen buiten de faillissementsboedel. Het eigendomsvoorbehoud werkt ook in faillissement. Het faillissement raakt enkel de vermogensbestanddelen van de gefailleerde. Daaronder vallen niet de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, omdat de gefailleerde daarvan nog geen eigenaar is. Dit betekent dat de leverancier het eigendomsvoorbehoud ook tegen de curator kan inroepen en zo zijn zaken kan terugvorderen.

Klant Failliet, wat nu?

Hoedanigheid Schuldeisers

De opbrengsten worden verdeeld over de schuldeisers. Wij onderscheiden preferente schuldeisers en concurrente schuldeisers.

Een preferent schuldeiser is een schuldeiser die een zogenaamde preferente vordering heeft. Dit betekent dat deze vordering in geval van een faillissement van de schuldenaar bij voorrang van concurrente vorderingen wordt voldaan.

Preferente schuldeisers zijn het UWV, de Belastingdienst en werknemers met een loonvordering van voor het uitspreken van het faillissement. Deze schuldeisers krijgen hun vorderingen voldaan voor de concurrente schuldeisers.

Indien u zaken hebt gedaan met uw wanbetalende klant bent u een concurrente schuldeiser. Uit onderzoek is gebleken dat concurrente schuldeisers over het algemeen niet meer dan 10 procent van het openstaande bedrag vergoed krijgen. Een pleister voor de wonden, maar niet meer dan dat.

Klant Failliet, want nu?

Zelf Dreigen

Soms kan het richting uw wanbetalende klant nuttig zijn om zelf te dreigen met de aanvraag van een faillissement. Zeker wanneer u het gevoel heeft dat er sprake is van betalingsonwil bij uw klant.

Er ontstaat pressie bij uw wanbetaler en dit zorgt er regelmatig voor dat er alsnog betaald word voordat een procedure tot faillissement daadwerkelijk ingezet hoeft te worden.

Overigens kan een aanvraag tot faillissement als zodanig ook prima fungeren als dwangmiddel in incasso-procedures.

 
 

Start Online Uw Incasso

 
 

100% No Cure No Pay | Geen Verborgen Kosten | Snelle Uitbetaling | NL Dekking | Gevestigd in regio Eindhoven & Helmond | MKB en ZZP | > 12 jaar Ervaring | Duidelijke Taal | Klantvriendelijke Frontoffice | Juridische Ondersteuning | Incassokosten Berekenen | Gratis Voorbeeldbrieven