Ingebrekestelling


Wat is een Ingebrekestelling?

De ingebrekestelling is de schriftelijke mededeling van de schuldeiser waarbij de schuldenaar wordt aangemaand om de overeengekomen prestatie te verrichten. Hierbij wordt een redelijke termijn gegeven om alsnog die prestatie te verrichten. Als de schuldenaar niet binnen de gestelde termijn heeft gepresteerd, dan is hij in verzuim.

Voorwaarde voor de toepasselijkheid van een ingebrekestelling is natuurlijk wel dat de prestatie van de schuldenaar opeisbaar is. Dat is bijvoorbeeld het geval indien de afgesproken betaaltermijn niet wordt nagekomen.

Waarom een Ingebrekestelling?

Voordat een overeenkomst kan worden ontbonden, een schadevergoeding kan worden gevorderd dan wel een incassobureau kan worden ingeschakeld en kosten daarvan kunnen worden verlegd naar de schuldenaar, moet de schuldenaar volgens de wet in verzuim zijn. Daartoe is de ingebrekestelling dus het juridische instrument.

Wanneer een Ingebrekestelling?

Een ingebrekestelling is vereist in de rechtsverhouding tussen bedrijf en particulier (b2c). Een particuliere klant is dus pas in verzuim indien de termijn van een ingebrekestelling is overschreden. Deze wettelijke termijn is vastgesteld op 14 dagen. Daarover later meer.

In zakelijke verhoudingen (b2b) treedt verzuim reeds op bij overschrijding van de geldende betalingstermijn. Over het algemeen worden wel eerst herinneringen verstuurd in het kader van klantvriendelijkheid, maar een ingebrekestelling is niet vereist.

Ingebrekestelling

Geen Ingebrekestelling

In een aantal gevallen is een ingebrekestelling niet vereist.

- B2b-relaties (wel aan te raden in het kader van klantvriendelijkheid)

- Bij blijvende onmogelijkheid tot nakoming (bij vordering tot schadevergoeding)

- Bij blijvende onmogelijkheid tot nakoming (bij ontbindingsoptie)

- Uit mededeling of houding van schuldenaar blijkt dat hij niet zal nakomen

- Verzuim treedt zonder ingebrekestelling bij niet halen van voor de voldoening bepaalde termijn

- Niet nakoming verbintenis uit onrechtmatige daad of schadevergoeding wegen wansprestatie


Inhoud Ingebrekestelling

Een ingebrekestelling moet aan tal van voorwaarden voldoen.

- een ingebrekestelling dient altijd schriftelijk te worden gedaan (bij voorkeur aangetekend i.v.m. bewijspositie),

- formele aanduiding van ' ingebrekestelling' is aan te raden i.v.m. kenbaarheidsvereiste (Ook mogelijk: ' dit is een ingebrekestelling', ' hierbij stel ik u in gebreke')

- er dient een redelijke termijn te worden gesteld waarbinnen nagekomen dient te worden (wettelijke termijn b2c = 14 dagen na ontvangst),

- Bij incasso: melding van hoogte buitengerechtelijke incassokosten (exact bedrag noemen) en toepasselijkheid wettelijke rente

- Vermelding gevolgen niet-nakoming gestelde termijn (bijvoorbeeld kosten of procedure)

Vergeten Ingebrekestelling

Ondanks dat er vaak geen ingebrekestelling vereist is, wordt door schuldeisers een ingebrekestelling zekerheidshalve wel verstuurd. Een vergeten ingebrekestelling kan namelijk tot grote problemen leiden.

Zo kunnen partijen bij de rechter belanden en kan de rechter na toetsing van het dossier de gevorderde schadevergoeding afwijzen dan wel de (eenzijdig) toegepaste ontbinding afkeuren vanwege het ontbreken van een ingebrekestelling.

Dit kan leiden tot proceskostenveroordeling alsook het moeten betalen van eens schadevergoeding. Kortom, de gevolgen kunnen verstrekkend zijn.

Altijd Ingebrekestelling

Bovenstaande tekst laat zien dat een ingebrekestelling in diverse gevallen vereist is om de schuldenaar juridisch aansprakelijk te stellen voor diens gedraging. Echter, een ingebrekestelling is lang niet altijd vereist. Wij raden u aan altijd een ingebrekestelling te sturen naar uw klant.

Het is beter een ingebrekestelling te versturen terwijl dat niet nodig is, dan andersom. Maar er speelt nog wel iets: klantvriendelijkheid en redelijkheid. Als schuldeiser kan je een extra stap inbouwen. Hiermee bied je de schuldenaar ene extra optie alsnog kosteloos te voldoen.

Mocht e.e.a. dan toch resulteren in een gerechtelijke incasso, dan heeft u (naar het oordeel van de rechter) vermoedelijk als redelijk handelend schuldeiser opgetreden.

Voorbeeld Ingebrekestelling.

Op onze website is een voorbeeld van een ingebrekestelling (veertiendagenbrief) opgenomen. Bedoeld schrijven kunt u voor eigen gebruik aanpassen aan (aangetekend) sturen naar uw klant.

Laat JIG Uw Ingebrekestelling Opstellen. Wij noemen dat Pre-Incasso.

Op deze wijze bent u verzekerd van een juist aanvliegpunt.