Incasso & Adreswijziging


Rechtspraak

ECLI:NL:RBOVE:2023:971


Ligt het op de weg van een schuldenaar om een adreswijziging door te geven, dan wel de gemeente te verzoeken de geheimhouding van zijn adres op te heffen? Komt het feit dat schuldenaar sinds zijn verhuizing nimmer brieven heeft ontvangen ter herinnering van de openstaande facturen voor zijn rekening en risico? De Kantonrechter wordt uitgenodigd hieromtrent een standpunt in te nemen.


Waar gaat het over?

In deze procedure ligt de vraag voor of gedaagde moet worden veroordeeld tot betaling van twee openstaande facturen voor geneeskundige behandelingen en de bijkomende kosten. Gedaagde voert verweer en stelt dat zij tot aan de dagvaarding geen brieven heeft ontvangen. Zij is bereid de openstaande facturen te betalen, maar niet de bijkomende kosten van invordering.

Adreswijziging en Incasso

Beoordeling Kantonrechter

De kantonrechter is van oordeel dat [gedaagde] gehouden is de openstaande facturen en bijkomende kosten te betalen. Het verweer van [gedaagde] , dat zij tot aan dagvaarding geen brieven heeft ontvangen, kan niet worden gevolgd. Het ligt op de weg van [gedaagde] om een adreswijziging door te geven, dan wel (haar nieuwe) gemeente te verzoeken de geheimhouding van haar adres op te heffen. Dat [gedaagde] stelt sinds haar verhuizing nimmer brieven te hebben ontvangen komt daarom voor haar rekening en risico. Nu de gemachtigde van CE ter zitting de vordering ter zitting heeft beperkt tot een totaalbedrag van € 1.300,00, wordt dit bedrag toegewezen.

De Feiten

[gedaagde] heeft bij Stichting Kliniek Naaldwijk op 7 december 2018 en 14 december 2018 een tweetal geneeskundige behandelingen ondergaan. Stichting Kliniek Naaldwijk heeft haar vorderingen op [gedaagde] gecedeerd aan CE. CE heeft [gedaagde] twee facturen d.d. 12 december 2018 en 17 december 2018 voor een totaalbedrag van € 894,65 gestuurd naar het door haar aan Stichting Kliniek Naaldwijk opgegeven adres in [plaats].

De Doors schuldeiser bij het dossier betrokken Incassogemachtigde heeft op 17 februari 2020 een veertiendagenbrief gestuurd naar [gedaagde] , eveneens naar het door haar opgegeven adres in [plaats] . [gedaagde] is van [plaats] naar [woonplaats] verhuisd en staat sinds 1 juli 2020 op een geheim adres in [woonplaats] ingeschreven.

Het Geschil

CE vordert - bij dagvaarding - dat de kantonrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde] veroordeelt: I. tot betaling aan CE van een bedrag van € 894,65 ter zake de openstaande facturen, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele voldoening; II. tot betaling aan CE van een bedrag van € 134,20 ter zake buitengerechtelijke incassokosten; III. in de proceskosten.

CE legt aan haar vorderingen de navolgende stellingen ten grondslag. [gedaagde] heeft de facturen voor de geneeskundige behandelingen voor een bedrag van € 894,65 onbetaald gelaten. Omdat van [gedaagde] geen betaling viel te verkrijgen van het nog openstaande bedrag van € 894,65, zag CE zich genoodzaakt haar vordering ter incasso uit handen te geven. De kosten daarvoor bedragen € 134,20 en komen voor rekening van [gedaagde] . Voorts vordert CE de wettelijke rente over de hoofdsom vanaf de vervaldata van de facturen tot aan de dag van algehele voldoening.


[gedaagde] voert verweer tegen de vordering van CE. [gedaagde] geeft aan dat zij bereid is te betalen wat zij nog moet betalen, maar maakt bezwaar tegen de bijkomende kosten. Sinds 1 juli 2020 staat [gedaagde] in [woonplaats] ingeschreven. Tot aan de dagvaarding heeft [gedaagde] nimmer brieven ontvangen over onderhavige vordering.


Beoordeling (uitgebreid)

Volgens de kantonrechter staat vast dat [gedaagde] de twee geneeskundige behandelingen heeft ondergaan. [gedaagde] heeft in deze procedure niet weersproken dat zij beide facturen onbetaald heeft gelaten. Daarmee is dit in rechte naar het oordeel van de kantonrechter komen vast te staan. Een bedrag van € 894,65 ligt dan ook voor toewijzing gereed.


Waar het in deze procedure dan nog volgens de kantonrechter om gaat, is om de vraag of [gedaagde] de bijkomende kosten als gevolg van het onbetaald laten van de facturen verschuldigd is geworden. De kantonrechter overweegt over de bijkomende kosten als volgt:


Adreswijziging en Incasso
" Dat [gedaagde] na de geneeskundige behandelingen tot aan het moment van dagvaarding geen enkele brief heeft ontvangen, is onwaarschijnlijk. Vast staat immers dat de facturen en de veertiendagenbrief naar het toenmalige woonadres van [gedaagde] in [plaats] zijn gestuurd. Dat [gedaagde] geheimhouding van haar adres heeft aangevraagd en dat haar adres in [woonplaats] nog steeds geheimgehouden werd, dient eveneens voor haar rekening te komen. Het is aan [gedaagde] om een adreswijziging door te geven, dan wel om de gemeente te verzoeken haar adres niet langer geheim te houden. Dat [gedaagde] na 1 juli 2020 tot aan het moment van dagvaarding geen brieven meer heeft ontvangen, komt aldus voor haar rekening. Dit leidt tot de conclusie dat [gedaagde] de bijkomende kosten verschuldigd is geworden."


Gelet op de vermindering van eis door CE ter zitting, wijst de kantonrechter in deze procedure een totaalbedrag van € 1.300,00 (inclusief rente en kosten) toe aan CE.
 

Start Online Uw Incasso

 
 

100% No Cure No Pay | Geen Verborgen Kosten | Snelle Uitbetaling | NL Dekking | Gevestigd in regio Eindhoven & Helmond | MKB en ZZP | > 12 jaar Ervaring | Duidelijke Taal | Klantvriendelijke Frontoffice | Juridische Ondersteuning | Incassokosten Berekenen | Gratis Voorbeeldbrieven