Geschil over Betaaltermijn

 

Bespreking Rechtspraak

Wel of geen betaaltermijn?

Indien een dienst/zaak geleverd is door een bepaalde partij dient betaling te volgen door haar wederpartij aan wie bedoelde dienst/zaak geleverd is. Klinkt logisch. Maar wat als de wederpartij stelt dat er helemaal geen termijn is overeengekomen? Kan wederpartij dan wel aan een betaaltermijn gehouden worden, zoals de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen ex artikel 6: 119a BW? Kan het verzuim zonder ingebrekestelling (art. 6:83a BW) intreden?

ECLI:NL:RBNHO:2023:6558

De Rechtbank Noord-Holland wordt in het geschil tussen de besloten vennootschap Infomedics B.V. (eiser) en een natuurlijk persoon (gedaagde) uitgenodigd over deze kwestie zich uit te spreken.

Infomedics heeft bij akte gesteld dat gedaagde van te voren op de hoogte was van het feit dat Infomedics de facturering regelt voor de zorgverlener. Deze mededeling is volgens Infomedics gedaan zowel op de website van de zorgverlener als in de wachtkamer middels flyers. Op de website en in de flyers zou zijn aangegeven dat de betaling gedaan dient te worden conform de betalingsvoorwaarden van Infomedics.

Geen fatale termijn

De kantonrechter is van oordeel dat Infomedics haar stelling dat het verzuim is ingetreden 30 dagen na de datum van de desbetreffende factuur onvoldoende heeft onderbouwd. Uit het enkele vermelden van een betalingstermijn op de website van Infomedics en in een flyer in de wachtkamer volgt niet dat Infomedics of de zorgverlener de betalingstermijn met gedaagde is overeengekomen en dus ook niet dat sprake is van een fatale termijn als bedoeld in artikel 6:83 sub a BW.

Ook uit de voorwaarden die kennelijk bij de factuur zijn meegestuurd volgt dit niet. Weliswaar is daarin opgenomen dat gedaagde zonder ingebrekestelling in verzuim is als zij de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, maar deze afspraak kan niet achteraf eenzijdig door Infomedics worden gemaakt.

Alleen al om deze reden komt de kantonrechter niet toe aan een ambtshalve onderzoek of de betalingsvoorwaarden oneerlijke bedingen bevatten in de zin van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten.

Geen wettelijke betaaltermijn

De stelling van Infomedics dat zij de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen hanteert, treft naar het oordeel van de kantonrechter geen doel. Infomedics doelt kennelijk op de betaaltermijn genoemd in artikel 6:119a BW, maar deze ziet op handelsovereenkomsten en daarvan is in de relatie met gedaagde geen sprake.

De buitengerechtelijke incassokosten worden door de kantonrechter afgewezen omdat niet gebleken is dat de 14-dagen brief is verstuurd op het moment dat gedaagde al in verzuim was. De wettelijke rente zal worden toegewezen vanaf het moment dat de in de aanmaning gestelde betalingstermijn is verstreken, omdat vast staat dat de gedaagde partij vanaf dat moment in verzuim verkeert.

Wat Leert Ons Dit?

Hier beperken we ons tot de B2C-relatie (verhouding bedrijf-consument). Ga er als ondernemer niet van uit dat alles vanzelfsprekend goed komt na levering van uw prestatie.

Zorg voor een goede (schriftelijke) onderbouwing van uw gewenste betaaltermijn. Zet uw betaaltermijn expliciet in uw algemene voorwaarden/offerte. Bijvoorbeeld met de melding dat binnen 14 dagen na factuurdatum de factuur betaald dient te zijn.

Reik de algemene voorwaarden ook persoonlijk aan uw consument uit of verwijs daar expliciet naar in uw offerte.

Wordt de overeengekomen termijn overschreden? Dan dient uw klant (consument) formeel in gebreke gesteld alvorens hij conform het bepaalde in artikel 6:82 BW juncto artikel 6:96 lid 6 BW in verzuim verkeerd. Stuur daartoe een goede ingebrekestelling (14-dagenbrief). In het kader van klantvriendelijkheid adviseert JIG altijd om eerste schriftelijk te herinneren en na te gaan waarom er te laat betaald wordt. Op zoek naar een voorbeeld? Check dan de gratis voorbeeldbrieven van JIG.