Geen Verrekening door Schuldeisersverzuim

 

Bespreking Rechtspraak

Rechtspraak, ECLI:NL:RBNHO:2022:3442, Geen Verrekening door Schuldeisersverzuim, aanneming werk; leggen pvc-vloer; gebreken; in de gelegenheid stellen gebreken binnen redelijke termijn weg te nemen; voorstellen aannemer afgewezen; schuldeisersverzuim. Eiseres is QProjects en doet een beroep op betalingsverzuim. Gedaagde is een particulier/consument. Gedaagde beroept zich op verrekening factuur i.v.m geleden schade als gevolg noodzakelijk herstel. Rechter zoomt in op herstel-aanbod. Beroep op verrekening wordt afgewezen als gevolg van schuldeisersverzuim.

Procesverloop

QProjects heeft bij dagvaarding van 13 september 2021 een vordering tegen gedaagde ingesteld. Gedaagde heeft schriftelijk geantwoord en daarbij een tegenvordering ingediend. QProjects heeft schriftelijk geantwoord in de zaak van de tegenvordering en daarbij ook stukken ingediend. Op 15 maart 2022 heeft een zitting plaatsgevonden.

Feiten

QProjects en gedaagde hebben overeenkomsten gesloten voor het leggen van pvc-vloeren en aanverwante werkzaamheden in de woning van gedaagde. De overeenkomsten zijn gebaseerd op twee offertes van QProjects. QProjects heeft voor de werkzaamheden een aantal facturen verzonden van in totaal € 26.662,86 inclusief btw.

Gedaagde heeft de laatste factuur (factuur 2000169 van 29 december 2020 van € 3.316,11 inclusief btw) niet betaald. Uiteindelijk belanden partijen bij de rechter.

Eiseres vordert alsnog nakoming van de overeenkomst door gedaagde door het niet-betaalde alsook bijkomende buitengerechtelijke (incasso)kosten alsnog te voldoen. Gedaagde voert hiertegen verweer en stelt een tegenvordering in.

Vordering

QProjects vordert dat de kantonrechter gedaagde veroordeelt tot betaling van € 3.803,25. Zij legt aan de vordering ten grondslag – kort weergegeven – dat gedaagde op grond van de overeenkomst gehouden is de voor de werkzaamheden verzonden factuur van 29 december 2020 van € 3.316,11 te voldoen.

Omdat gedaagde ook na aanmaningen en betaalverzoeken niet overging tot betaling heeft QProjects haar incassogemachtigde ingeschakeld en maakt zij aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten van € 456,61. Gelet op het betalingsverzuim is gedaagde ook de wettelijke rente van € 30,53 (berekend tot 1 september 2021) verschuldigd.

Verweer en tegenvordering

Gedaagde betwist de vordering. Hij voert aan – samengevat – dat de overeenkomst door QProjects niet volledig is nagekomen en dat de pvc-vloer op de eerste verdieping niet goed is gelegd. Gedaagde was daarom bevoegd de betaling van de factuur op te schorten en gedaagde kan de door hem geleden schade verrekenen met de factuur van QProjects. Die schade is hoger dan het factuurbedrag en er resteert dus niets te vorderen door QProjects.

Gedaagde vordert bij wijze van tegenvordering dat de kantonrechter QProjects veroordeelt tot betaling, na verrekening, van een vervangende schadevergoeding van € 2.728,54 en de buitengerechtelijke incassokosten daarover van € 397,85. Ook vordert gedaagde veroordeling van QProjects tot betaling van € 388,35 inclusief btw als tegenwaarde van de door QProjects meegenomen vier pakken met vloerdelen (ongeveer 9 m²), subsidiair afgifte daarvan op straffe van een dwangsom.

Gedaagde legt aan de tegenvordering ten grondslag – kort weergegeven – dat hij schade heeft geleden door de ondeugdelijke uitvoering van de werkzaamheden aan de pvc-vloer en dat QProjects gehouden is de kosten van het herstel van de pvc-vloer door een derde partij te vergoeden. Deze herstelkosten kunnen begroot worden op € 6.044,65 inclusief btw (aanschafkosten nieuwe vloer € 1.294,65 en opnieuw leggen arbeidskosten € 4.750,-).

De openstaande factuur van QProjects bedraagt € 3.316,11 inclusief btw. Na verrekening van de door [gedaagde] geleden schade blijft een bedrag van € 2.728,54 door QProjects te vergoeden over. QProjects heeft daarnaast zonder toestemming of overeenkomst de niet-gebruikte pvc-vloerdelen (4 pakken à 2,25m²) meegenomen. QProjects is primair gehouden de tegenwaarde van € 388,35 inclusief btw te vergoeden dan wel subsidiair de pakken met vloerdelen aan [gedaagde] terug te geven.

Betwisting tegenvordering

QProjects betwist de tegenvordering en stelt dat zij niet in de gelegenheid is gesteld eventuele gebreken aan de vloer te herstellen. De voorstellen die QProjects heeft gedaan zijn door gedaagde afgewezen.

Bovendien is het gestelde schadebedrag te hoog. Waar het gaat om de pakken met vloerdelen voert QProjects aan dat deze in overleg met gedaagde zijn meegenomen en voor een deel gebruikt bij het maken van een kruipluik in de trapkast van gedaagde . Gedaagde kan dit luik tezamen met het restant van de vloerdelen bij QProjects komen ophalen.

Beoordeling Rechter

De rechter oordeelt dat Eiseres de vloer niet deugdelijk heeft gelegd:

" QProjects heeft de stellingen van [gedaagde] over het inzakken van de vloer en het opkrullen van de vloerdelen niet betwist. QProjects heeft alleen gesteld dat dit komt door de manier van leggen, namelijk op de specifieke ondervloer die er al lag. Op grond van het voorgaande stelt de kantonrechter vast dat QProjects de vloer op de eerste verdieping niet deugdelijk heeft gelegd. Voorts wordt vastgesteld dat QProjects niet heeft gewaarschuwd voor de nadelen van het leggen op deze bestaande specifieke ondervloer, terwijl zij de gevolgen hiervan redelijkerwijze behoorde te kennen. Dit betekent dat op zichzelf sprake is van een gebrek waarvoor QProjects als aannemer aansprakelijk is."

Gelegenheid tot Herstel

De rechter vervolgt door te stellen dat deze overweging op zichzelf genomen geen afbreuk doet aan de betalingsverplichting van gedaagde. In de wet is namelijk bepaald dat als het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor de aannemer aansprakelijk is, de opdrachtgever, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd, de aannemer in de gelegenheid moet stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het in beginsel aan de aannemer is om te bepalen op welke wijze de gebreken zullen worden hersteld.

De rechter oordeelt dat gedaagde onvoldoende gebruik heeft gemaakt van de passende herstel-mogelijkheden zoals aangeboden door eiseres:

" QProjects heeft naar aanleiding van de klachten van gedaagde drie voorstellen gedaan om tot een oplossing te komen: 1) het verlijmen van de vloerdelen, 2) het opnieuw leggen van de vloer op een andere ondervloer waarbij de kosten van het leggen van de nieuwe ondervloer en het egaliseren voor rekening van [gedaagde] komen en 3) een coulance voorstel waarbij de openstaande factuur zou worden voldaan en QProjects een aantal andere werkzaamheden (ter waarde van € 1.246,00 inclusief btw) kosteloos uitvoert.

Gedaagde heeft de eerste twee voorstellen van de hand gewezen. Gedaagde is van mening dat het geen passende oplossingen zijn. De kantonrechter volgt gedaagde daarin niet. Volgens de rechter heeft gedaagde niet gemotiveerd waarom verlijming niet tot een deugdelijk eindresultaat zou kunnen leiden en de omstandigheid dat gedaagde het gezien zijn thuissituatie niet zag zitten om de gehele vloer op de eerste verdieping te verwijderen en opnieuw te laten leggen, dient voor zijn rekening te komen.

In dit verband is van belang dat QProjects heeft aangeboden die werkzaamheden tijdens een vakantie van gedaagde te doen, zodat die daarvan minder overlast zou ondervinden. De kantonrechter acht de door QProjects geboden oplossing daarom ook redelijk. Vervolgens heeft QProjects het derde voorstel gedaan, maar dat heeft gedaagde ook afgewezen. De conclusie is dat gedaagde ten onrechte de voorstellen van QProjects om tot herstel te komen heeft geweigerd.

Schuldeisersverzuim

Dit heeft in de eerste plaats tot gevolg dat gedaagde zelf in verzuim is geraakt. Een schuldeiser raakt in verzuim als de schuldeiser een nakoming van de verbintenis door de schuldenaar verhindert. Omdat gedaagde de redelijke voorstellen tot herstel van QProjects ten onrechte heeft geweigerd, verkeert gedaagde zelf in verzuim. Dit heet schuldeisersverzuim. Dit heeft in de tweede plaats tot gevolg dat QProjects niet in verzuim is. Een schuldenaar kan namelijk niet in verzuim geraken, zolang de schuldeiser in verzuim is. Dit maakt ook dat gedaagde geen vervangende schadevergoeding kan vorderen. Gedaagde kan niet bevoegd overgaan tot verrekening.

De vordering van eiseres tot betaling van de factuur van € 3.316,11 is dan ook toewijsbaar, met dien verstande dat daarop in mindering strekt een ter zitting toegezegde creditering van € 61,84 wegens het niet-leggen van de ondervloer. De kantonrechter wijst de hoofdsom daarom € 3.254,27 toe.

 
 
 

100% No Cure No Pay | Geen Verborgen Kosten | Snelle Uitbetaling | NL Dekking | MKB en ZZP | > 12 jaar Ervaring | Duidelijke Taal | Klantvriendelijke Frontoffice | Juridische Ondersteuning | Incassokosten Berekenen | Gratis Voorbeeldbrieven