Bewindvoering

 

Artikel

Schuldpositie

Soms komt het voor dat mensen een bepaalde periode in hun leven niet meer goed voor hun eigen geldzaken kunnen zorgen. Er ontstaat een schuldpositie. De rekeningen stapelen zich op en daar staat geen dan wel onvoldoende inkomen/vermogen tegenover. Daaraan kunnen verschillende oorzaken ten grondslag aan liggen. Denk aan plotseling ontslag dan wel langdurige werkloosheid, ziekte of echtscheiding.

De rechter kan voor mensen met schuldenproblematiek een bewindvoerder benoemen die helpt om geldzaken weer op orde te krijgen. Dat kan ook via de constructie van beperkt bewind, zodat de bewindvoerder niet alle geldzaken beheert, maar bijvoorbeeld enkel spaargeld of de eigen woning. De bewindvoerder kan een familielid, vriend of kennis van u zijn.

Bepaalde Duur

Sinds 1 januari 2021 geldt dat in geval van schulden de rechter het bewind alleen voor bepaalde duur mag uitspreken. Bij bewind om een andere reden dan schulden of verkwisting geldt dit in principe niet.

Als uw geldzaken onder bewind komen, kunt u verdriet, angst, boosheid, schuldgevoel of schaamte voelen doordat u niet meer zelfstandig over uw geldzaken kunt beslissen. Ook vraagt het veel vertrouwen in de bewindvoerder aan wie u uw geldzaken uit handen geeft. Het is goed om te weten dat de rechter via de rekening en verantwoording jaarlijks controleert of uw bewindvoerder uw geldzaken goed beheert.


Rekening en Verantwoording

Een rekening en verantwoording is een overzicht van het inkomen en bezittingen enerzijds en de uitgaven, vorderingen en schulden van de betrokkene anderzijds in het voorafgaande jaar. Dit overzicht stuurt een bewindvoerder in beginsel ieder jaar naar de rechter.

De Checklist Rekening en verantwoording kan een bewindvoerder helpen bij het verzamelen van de gegevens die hij moet invullen in de rekening en verantwoording.

Rol Bewindvoerder

De bewindvoerder zorgt er eerst voor dat er een uitgaven-plafond concreet en geëffectueerd wordt. Hij bepaalt het bedrag waarmee u uw dagelijkse uitgaven kunt doen. In principe vallen hier de noodzakelijke uitgaven onder zoals bijvoorbeeld boodschappen.

Een grote (incidentele) aankoop (of verkoop) kan niet buiten goedkeuring van de bewindvoerder plaatsvinden. Zo kunnen mensen die onder bewind gesteld zijn niet buiten toestemming van de bewindvoerder een auto kopen. Mogelijk dat daar zelfs ook de toestemming van een rechter vereist is.

Datzelfde geldt voor het afsluiten van contractuele verplichtingen. Een abonnement kan bijvoorbeeld niet zomaar worden afgesloten. Dank aan abonnementen van mobiele telefoons, kranten en media-kanalen zoals Netflix.

Opname Register

De bewindvoerder kan u laten opnemen in het Centraal curatele- en bewindregister, zodat bedrijven alleen na goedkeuring van uw bewindvoerder contracten met u kunnen aangaan

Handelingsbekwaam

Mensen die onder bewind gesteld zijn blijven gewoon handelingsbekwaam. Men behoudt bijvoorbeeld het gezag over kinderen onder de 18 jaar, mogen zelf een testament opmaken en kunnen stemmen bij verkiezingen.

Particulier bewindvoerder

Bij aanvraag van bewind kan men zelf iemand aanwijzen die u de geldzaken moet gaan beheren. Dat kan een familielid zijn, dan wel een goede vriend of kennis die u vertrouwt. De rechter beslist over uw aanvraag en daarmee de toewijzing. Als de rechter oordeelt dat deze persoon geschikt is om dat te doen, benoemt hij deze persoon tot bewindvoerder. Omdat deze persoon gene professioneel bewindvoerder is, wordt hij particulier bewindvoerder genoemd.

Het is ook mogelijk om twee bewindvoerders voor te stellen aan de rechter. Zij kunnen de taken dan samen uitvoeren en verdelen. De rechter kan een taakverdeling vaststellen.

Professionele bewindvoerder

Men kan ook kiezen voor iemand die van beroep bewindvoerder is, een professionele bewindvoerder. Maak daarbij een weloverwogen keuze en verricht goed speurwerk. Kijk bijvoorbeeld bij de brancheverenigingen voor bewindvoerders Horus (horus.nl) en NBBI (nbbi.eu).

Een professionele bewindvoerder moet aan speciale kwaliteitseisen voldoen. Er geldt een sterk juridisch kader om een zekere mate van kwaliteit te kunnen waarborgen. In het besluit kwaliteitseisen curatoren, bewindvoerders en mentoren staat aan welke eisen professionals moeten voldoen. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM beoordeelt of hieraan wordt voldaan.