Beslagvrije Voet

 

Met de invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet per 1 januari 2021 is dat recht van de schuldenaar beter beschermd en eenvoudiger geregeld. Er is een uniforme manier om de beslagvrije voet te berekenen, schuldenaren hoeven minder gegevens aan te leveren en er is één aanspreekpunt bij meerdere beslagen.

Artikel

Beslagvrije Voet

Als iemand zijn rekeningen niet op tijd betaalt (hierna: schuldenaar), kan degene te maken krijgen met beslag op inkomsten. Dan krijgt een beslaglegger (bijv. gerechtsdeurwaarder) een deel van het loon of de uitkering, waarmee de openstaande schuld alsnog betaald wordt.

Echter niet het hele inkomen valt onder het beslag. Een schuldenaar moet namelijk genoeg financiële middelen overhouden om te kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten van levensonderhoud. Denk aan vaste lasten of premies.

Het bedrag dat de schuldenaar elke maand van zijn loon of uitkering mag houden, heet de beslagvrije voet. Dat deel van het inkomen is 'vrij' van beslag. Het doel van de beslagvrije voet is om een bestaansminimum voor de schuldenaar te garanderen.

De hoogte van de beslagvrije voet hangt af van de de woonsituatie en de leeftijd van de schuldenaar. De deurwaarder dient de hoogte van de beslagvrije voet vast te stellen. De ervaring leert dat deurwaarders de beslagvrije voet veelal onjuist vaststellen.

Beperking Vakantiegeld

Als beslag op het inkomen van een schuldenaar ligt, wordt onterecht vaak het volledige vakantiegeld overgemaakt naar de beslaglegger. Op dit punt wordt verwezen naar het arrest van de Hoge Raad, ECLI:NL:HR:2014:3068.

Rekenmodule

De beslagvrije voet wordt berekend door een rekenmodule. De nieuwe rekenmodule haalt gegevens geautomatiseerd op en berekent de beslagvrije voet op een uniforme manier. Elke beslaglegger werkt hiermee. Er zijn vier rekenmodules.

Centrale Database

De gegevens voor de bepaling van de beslagvrije voet zijn hoofdzakelijk afkomstig uit Basisregistratie Personen (BRP) en UWV-Polisadministratie. Het belastbaar inkomen vormt de basis. Aan de hand van deze gegevens wordt gekeken welk bedrag nodig is om in noodzakelijke levensbehoeften te kunnen voorzien. Door bijzondere omstandigheden kan de beslagvrije voet (tijdelijk) verhoogd of verlaagd worden.

Norm

Wanneer het inkomen hoger is dan de beslagvrije voet, wordt er maandelijks afgedragen aan de deurwaarder. Wanneer de uitkomst van de berekening van de beslagvrije voet hoger is dan 95% van het inkomen incl. vakantietoeslag, dan wordt de beslagvrije voet gesteld op 95% van dat inkomen. Er is dus altijd minimaal 5% van het inkomen beschikbaar voor beslag of verrekenen. Daarmee is er door de wetgever een gegarandeerde beslagmogelijkheid gecreëerd. Vijf procent dient te worden gebruikt door een schuldenaar voor aflossing van schuld(en).

De beslagvrije voet kent een minimumbedrag dat gebaseerd is op 95% van de bijstandsnorm die van toepassing is op de leefsituatie van de schuldenaar. De wijze waarop de beslagvrije voet wordt berekend hangt af van de hoogte van het inkomen. Er worden drie inkomensgroepen onderscheiden:

 1. Laag inkomen
  Bij een inkomen lager of gelijk aan de toepasselijke bijstandsnorm, is de beslagvrije voet gelijk aan 95% van het netto inkomen, inclusief vakantietoeslag, of uitkering.
 2. Midden inkomen
  Daarvan is sprake bij een belastbaar inkomen dat recht op toeslagen geeft, maar vanwege de hoogte van het inkomen geen volledig recht.
  De beslagvrije voet voor deze inkomens is gelijk aan 95% van de toepasselijke bijstandsnorm, inclusief vakantietoeslag, verhoogd met een compensatiekop die afhangt van de leefsituatie en de hoogte van het bruto jaarinkomen. De compensatiekop is bij benadering gelijk aan de afbouw van de toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget) die men vanwege de hoogte van het inkomen minder ontvangt.
 3. Hoog inkomen
  Van een hoog inkomen spreken we als het belastbaar inkomen zodanig hoog is dat nagenoeg geen recht op toeslagen bestaat.
  De beslagvrije voet voor deze inkomens is gelijk aan 95% van de toepasselijke bijstandsnorm, inclusief vakantietoeslag, verhoogd met een vast bedrag, de zogenaamde maximale compensatiekop. Bij bijzondere omstandigheden kan de beslagvrije voet (tijdelijk) worden verhoogd of verlaagd.


Bij een minimum inkomen is de minimale afdracht 5% van het inkomen. Het is een bewuste keus van de wetgever dat schulden moeten worden afgelost, ook al is dat slechts met een klein bedrag.

Loonbeslag

Een gerechtsdeurwaarder kan beslag leggen op (een deel van) het loon van een schuldenaar. Dat heet loonbeslag. Dit mag niet zomaar. Voor loonbeslag is een uitspraak van de rechter nodig. Werkgevers zijn wettelijk verplicht aan dit loonbeslag mee te werken.

De deurwaarder geeft een werkgever bij loonbeslag een kopie van de uitspraak van de rechter (vonnis) en een beslagexploot. Een beslagexploot is een officieel document. Daarin staat dat de deurwaarder loonbeslag legt op het salaris van een bepaalde werknemer. Vanaf dat moment moet de werkgever het loon dat onder het loonbeslag valt aan de deurwaarder betalen. Er mag niet meer betaald worden dan de beslagvrije voet.

Volgorderegeling

Voor schuldenaren met meerdere soorten inkomens, zoals loon in combinatie met een uitkering, bepaalt de wet voortaan op welk soort inkomen als eerste beslag moet worden gelegd. Deze ‘volgorderegeling’ moet ervoor zorgen dat de beslagen zoveel mogelijk bij één partij liggen.

Als meerdere deurwaarders beslag leggen, wordt de deurwaarder die als eerste bij de schuldenaar betrokken is benoemd tot coördinerend deurwaarder. Hij stelt als innende deurwaarder de beslagvrije voet vast voor alle partijen alsook vorm het centrale aanspreekpunt voor de schuldenaar.

E-portaal

Een schuldenaar dient zijn beslagvrije voet controleren op uwbeslagvrijevoet.nl. Dit is een website van de Rijksoverheid. De nieuwe regelgeving betekent namelijk dat schuldenaren niet langer een informerende rol vervullen bij beslaglegging, maar een controlerende en aanvullende rol hebben gekregen.

 
 

100% No Cure No Pay | Geen Verborgen Kosten | Snelle Uitbetaling | MKB en ZZP | > 12 jaar Ervaring | Duidelijke Taal | Incassokosten Berekenen | Gratis Voorbeeldbrieven