Algemene Voorwaarden Gebruiken

 

Artikel

Met eigen voorwaarden (algemene voorwaarden) wilt u aan de voorkant zoveel mogelijk risico’s voor uw organisatie beperken dan wel uitsluiten. Daarnaast hebben voorwaarden tot doel rechtszekerheid te verschaffen, voor zowel u als uw klant. Het zet de meest relevante spelregels voor handelsrelaties uiteen.

Inhoud

Wat belangrijk is om te noemen in de algemene voorwaarden verschilt per bedrijfstak. Ook maken ondernemers soms aparte inkoopvoorwaarden en verkoopwaarden.

In de algemene voorwaarden staan meestal bepalingen waarin duidelijk is welke rechten en plichten beide partijen hebben. Het zijn de meest elementaire spelregels. Over het algemeen staan de volgende bepalingen in de algemene voorwaarden:

 • Leveringsafspraken( levertijd, annulering, transport-en bezorging)
 • Betalingsafspraken, factuurtermijn en incasso.
 • Garantie
 • Eigendomsvoorbehoud.
 • Overmacht, Schade en Aansprakelijkheid.
 • Klachtenafhandeling
 • Toepasselijk Recht

Zwarte Lijst

U mag niet zomaar alles in uw algemene voorwaarden zetten. Bij het opstellen moet u er rekening mee houden dat u een aantal bepalingen niet in uw algemene voorwaarden mag vermelden. Zeker niet in relatie tot consumenten (particulieren).

Als u uitsluitend handelt met bedrijven (b2b) heeft u meer vrijheid bij het opstellen, maar ook dan mag u geen onredelijke bepalingen opnemen.

In het burgerlijk wetboek is een zwarte lijst opgenomen met daarin bepalingen die u niet in de algemene voorwaarden mag zetten.

De zwarte lijst is een wettelijke bepaling die een aantal voorwaarden opsomt die altijd als onredelijk bezwarend worden gezien wanneer ze in een overeenkomst tussen een bedrijf en een particulier worden gebruikt (b2c). Bij overeenkomsten tussen bedrijven onderling kan geen beroep worden gedaan op de zwarte lijst.

Rechtsgevolgen

Zodra een bepaald beding uit de algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt, kan het worden vernietigd. Dat houdt in, dat het beding (na een beroep op de vernietigbaarheid) niet meer tussen beide partijen geldt. Naast de zwarte lijst is er ook nog een grijze lijst met regels die mogelijk bezwarend kunnen zijn.

Onderwerpen Zwarte Lijst

In de zwarte lijst zijn onder andere de navolgende bedingen opgenomen die altijd als onredelijk bezwarend kunnen worden aangemerkt. Een onderneming mag een dergelijk beding bijgevolg niet in de algemene voorwaarden opnemen.


 • Uitsluiting opeisbaarheid: hierdoor heeft de consument geen recht meer om een bepaalde prestatie, zoals het verlenen van diensten, de levering van een product of een betaling op te
  eisen;
 • Ontbinding beperken: bepalingen die de wettelijke bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst uitsluiten of beperken.
 • Lange termijn nakoming: de ondernemer heeft een ongebruikelijk lange, of onduidelijke, bepaalde termijn opgenomen voor het nakomen van zijn verplichtingen;
 • Opschorting uitsluiten/verruimen: algemene voorwaarden die de wettelijke bevoegdheid tot opschorting uitsluiten of beperken voor de consument of deze bevoegdheid verruimen voor de ondernemer.
 • Onredelijke verdeling schadevergoedingsplicht: hierbij wordt de schade, die is toegebracht aan een derde geheel of gedeeltelijk op de consument afgewenteld;
 • Stilzwijgende verlenging abonnement: consument heeft geen mogelijkheid om een abonnement op te zeggen (met een opzegtermijn van maximaal 1 maand);
 • Eigen beoordeling wanprestatie: de onderneming wil hierbij zelf besluiten of hij al dan niet wanprestatie heeft gepleegd, of dat de consument eerst een derde aansprakelijk dient te stellen;
 • Bewijsuitsluiting/beperking: hierdoor wordt de bevoegdheid van de consument om bewijs uitgesloten of beperkt, of wordt het de consument verplicht om binnen een bepaalde termijn bewijs te leveren;
 • Beperking wijze van verklaringen: ten nadele van de consument wijzigen hoe verklaringen van de consument werken;
 • Verweermiddelen na overdracht uitsluiten: bedingen die ervoor zorgen dat verweermiddelen of bevoegdheden die de consument heeft wanneer rechten van de ondernemer op een derde overgaan niet kunnen worden uitgeoefend.
 • Verjarings- en vervaltermijnen inkorten tot minder dan een jaar;
 • Eenzijdige prijsverhoging doorvoeren: bedingen waarmee prijsverhogingen eenzijdig worden doorgevoerd terwijl de consument de overeenkomst daarom niet mag ontbinden.
 • Stilzwijgende verlenging abonnement: consument heeft geen mogelijkheid om een abonnement op te zeggen (met een opzegtermijn van maximaal 1 maand);
 • Stilzwijgende verlenging voor bepaalde tijd bij tijdschriften, dag- nieuws- en weekbladen: hiermee wordt de overeenkomst van bepaalde tijd stilzwijgend verlengd zonder dat de consument de mogelijkheid heeft om tegen het eind van een termijn op te zeggen met een opzegtermijn van maximaal 1 maand;
 • Stilzwijgende verlenging voor onbepaalde tijdbij tijdschriften, dag- nieuws- en weekbladen: hiermee wordt de overeenkomst van onbepaalde tijd stilzwijgend verlengd, zonder dat de consument een mogelijkheid heeft tot opzegging met een opzegtermijn van maximaal 1 maand, dan wel maximaal 3 maanden;
 • Moment opzegging abonnement: verplichting voor consument om opzegging verplicht op een bepaald moment te doen;
 • Geschillenbeslechting: de bepaling dat de beslechting van geschillen toekomt aan de bijvoorbeeld de onderneming zelf, een derde of een arbiter in plaats van de reguliere (civiele) rechter;
 • Verplichting woonplaatskeuze: de onderneming bepaalt waar de consument woonplaats kiest;
 • Voortzetting overeenkomst ter kennismaking van tijdschriften, dag- nieuws- en weekbladen: dit heeft tot gevolg dat een overeenkomst van bepaalde tijd, die bedoeld is ter kennismaking, automatisch wordt verlengd of wordt voortgezet.
 • Manieren van opzegging, verlening en voortzetting van de overeenkomst: de mogelijkheid uitsluiten of beperken om de overeenkomst op dezelfde wijze op te zeggen als dat het tot stand is gekomen;


Heeft u in de algemene voorwaarden een beding staan dat op deze zwarte lijst staat, dan is dat vernietigbaar. Staat een beding uit de algemene voorwaarden niet op de zwarte lijst, dan wil dat zeker niet altijd zeggen dat het beding geldig is. De bepaling kan dan toch onredelijk bezwarend zijn en wordt daardoor vernietigbaar.

Geldigheid

Om de algemene voorwaarden onderdeel uit te laten maken van uw overeenkomst, dient u vooraf of tijdens het sluiten van de overeenkomst bekend te maken dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn.

U dient als bedrijf ondernemer te voldoen aan een het vereiste van kenbaarheid, ook wel te kwalificeren als het voldoen aan een informatieplicht. Uw wederpartij dient voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst gewezen te worden op de toepasselijkheid van uw voorwaarden alsook de mogelijkheid te hebben daarvan op transparante en eenvoudige wijze kennis te nemen.

Doet u dit niet (of pas na het sluiten van overeenkomst), dan zijn uw algemene voorwaarden normaliter niet rechtsgeldig.

Kenbaarheidsvereiste

U moet de andere partij daarbij ook de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van uw algemene voorwaarden. Dat kan op verschillende manieren:

 • Voor of tijdens het sluiten van een contract kunt u de algemene voorwaarden aan de andere partij overhandigen. Dit heeft het 'ter hand stellen' (overhandigen) van algemene voorwaarden.
 • Indien 'ter hand stellen' (overhandigen) niet mogelijk is, kunt u uw algemene voorwaarden deponeren bij de KvK of bij de griffie van een rechtbank. Daar liggen ze dan ter inzage. U dient hier wel op te wijzen.
 • U kunt de algemene voorwaarden ook digitaal toesturen (per mail). Dit is een digitale terhandstelling.
 • U kunt ook uw algemene voorwaarden plaatsen op uw website. Zorg er dan voor dat de andere partij de mogelijkheid heeft om het document op te slaan. Overigens is deze wijze enkel toegestaan indien u ook de overeenkomst online afsluit. Denk hier aan webshops of online dienstverlening.
 • U hoeft de algemene voorwaarden maar één keer toe te sturen. Wanneer u vaker zakendoet met dezelfde partij, kunt u telkens verwijzen naar de reeds toegestuurde algemene voorwaarden. Bij wijziging altijd opnieuw sturen.

Het komt voor dat bedrijven pas op de eerste factuur verwijzen naar de algemene voorwaarden. Op dat moment is de overeenkomst echter al gesloten en is niet aan bovenstaande voorwaarden voldaan. Uw voorwaarden zijn niet geldig (van toepassing) op de afgesloten overeenkomst.

 
 

100% No Cure No Pay | Geen Verborgen Kosten | Snelle Uitbetaling | MKB en ZZP | > 12 jaar Ervaring | Duidelijke Taal | Incassokosten Berekenen | Gratis Voorbeeldbrieven