Betaaltermijnen Factuur

Betaaltermijnen Factuur

Recentelijk zijn de regels rondom de betalingstermijn aangescherpt, omdat met name grote bedrijven voor die tijd vaak lange betalingstermijnen hanteerden, soms tot wel 90 dagen. Door deze aanscherping zijn kleine ondernemingen nu beter beschermd. Maar wat is dan nu de wettelijke betalingstermijn? En, wat geldt richting particulieren? Hoog tijd om alles duidelijk kort en overzichtelijk op een rijtje te zetten.

Factuurtermijn

Het enkel (achteraf) melden van uw betaaltermijn op uw factuur zorgt vaak voor problemen. Wij zien dat vooral kleinere bedrijven en zzp’ers enkel factuurtermijnen gebruiken.

Een foutieve opvatting is dat vermelding van de betalingstermijn op de factuur rechtsgeldig is. Dat is niet zo. De enkele vermelding op de factuur van de vervaldag kan juridisch niet worden afgedwongen. E.e.a. is anders bij lopende handelsrelaties. Via de vorige (reeds betaalde) factuur wordt alsnog de betreffende betalingstermijn van kracht.

Betaaltermijnen Factuur

Consumentenovereenkomst (b2c)

Er is geen wettelijke betalingstermijn als u met particulieren (consumenten) handelt. U mag dus als bedrijf of ondernemer de betalingstermijn zelf bepalen. Dat moet echter wel een redelijke termijn zijn. Dat eist de wet. U zet de betaaltermijn het beste in het contract of uw algemene voorwaarden. In de praktijk komt een redelijke termijn neer op 14 dagen.

Business-to-Business (b2b)

Een overeenkomst gesloten tussen twee bedrijven (b2b) kent een aparte betalingstermijn die wettelijk is vastgelegd . Bedrijven moeten in onderling verband facturen binnen 30 dagen betalen, tenzij dat door de betrokken partijen anders is overeengekomen in een contract. Hier wordt verwezen naar artikel 6:119a lid 2 BW.

De regeling uit de Wet Betalingstermijnen is overigens geen dwingend recht. Afwijken mag. Bedrijven kunnen onderling een langere termijn overeenkomen, met een maximum van 60 dagen. Partijen kunnen daarenboven een nog langere termijn (60+) in de overeenkomst opnemen, zolang deze termijn niet kennelijk onbillijk is jegens de schuldeiser. Aan welke eisen in dat geval voldaan dient te worden is geformuleerd in art. 6:119a lid 5 BW.

Levert een zzp’er of mkb-bedrijf aan grote ondernemingen? Dan geldt een wettelijke betaaltermijn van 30 dagen. Hiervan kan niet worden afgeweken.

U kunt (anoniem) melding doen bij het Meldpunt achterstallige betalingen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) indien betaaltermijnen niet worden nageleefd. Dit kan voor de duur van 1 jaar.

Overheid

Overheden moeten facturen binnen 30 dagen na ontvangst betalen. Dat mag alleen in zeldzame situaties worden verlengd tot 60 dagen. De Rijksoverheid gebruikt de algemene inkoop- en leveringsvoorwaarden.

Betaaltermijnen Factuur

Verzuim

Voorwaarde voor inschakelen van een incassobureau is dat uw klant u niet betaalt conform afspraak. De overeengekomen termijnen zijn verlopen waardoor er sprake is van een opeisbare vordering. Anders gesteld; uw debiteur is in verzuim en u had reeds betaald dienen te worden. Het verzuim kan voortvloeien uit mondelinge of schriftelijke afspraak. Mondelinge afspraken kunnen wel degelijk bindend zijn. Vanzelfsprekend zijn schriftelijke afspraken louter vanuit bewijstechnisch oogpunt reeds aan te raden.

Schriftelijke Herinnering

In een b2b-relatie is het sturen van een herinnering niet nodig, laat staan verplicht. De wet stelt dat verzuim zonder ingebrekestelling intreedt ‘wanneer een voor de voldoening bepaalde termijn verstrijkt zonder dat de verbintenis is nagekomen, tenzij blijkt dat de termijn een andere strekking heeft.’ (art. 6:83 BW aanhef en onder a).

Hoewel u vrij snel en zonder al te formaliteiten een incassobureau inschakelen adviseren wij u eerst na te gaan waarom er niet betaald wordt. Een incassobureau inschakelen zonder schriftelijke herinnering is in b2b-relaties weliswaar dus toegestaan, maar niet aan te bevelen.

Richting particulieren (b2c) gelden voor bedrijven tal van wettelijke eisen. Zo dient u eerst een ingebrekestelling (kosteloze aanmaning/herinnering) te sturen alvorens incassokosten in rekening gebracht mogen worden. Zonder ingebrekestelling kan uw (particuliere) klant niet in verzuim komen en kunnen incassokosten niet aan uw klant in rekening gebracht worden! Lees hier verder voor meer info. In B2B verband is een ingebrekestelling wederom geen vereiste.

Juridisch Incassokantoor Geldrop