Basisregels

Basisregels Incasso

No Cure No Pay-regels MKB en ZZP

Op basis van onze No Cure No Pay-formule vindt beloning aan ons kantoor enkel plaats als wij uw vordering of factuurbedrag succesvol incasseren.

U hoeft dus niet(s) te betalen als wij niet(s) incasseren.

Dit laatste veronderstelt natuurlijk wel dat wij door u daadwerkelijk in staat worden gesteld om uw vordering of factuurbedrag te kunnen incasseren.

Daarom hebben wij een aantal Basisregels Incasso voor onze No Cure No Pay-dienstverlening geformuleerd.

Zolang aan deze regels wordt voldaan, garanderen wij de toepasselijkheid van onze No Cure No Pay-benadering.

Transparante Werkwijze en Voorwaarden

Zeven Basisregels

Waar dient u of uw vordering aan te voldoen alvorens sprake is van No Cure No Pay Incasso? Voor u geldt het volgende:

1. Het dient te gaan om een gegronde vordering.
2. U stelt ons in staat de vordering te incasseren.
3. U dient uw opdracht via het aanmeldformulier in.
4. Het dient te gaan om een binnenlandse vordering.
5. Vordering wordt niet betwist.
6. Het betreft een zakelijke vordering.
7. Vordering op debiteur is minimaal € 250,-.

No Cure No Pay geldt niet voor incasso van:

– Vorderingen onder het drempelbedrag van € 250,-.
– Vorderingen die worden betwist.
– Buitenlandse vorderingen.
– Bij incasseren buiten JIG om.
– Bij tussentijdse stopzetting.
Faillissementsaanvragen.
Gerechtelijke procedures.
– Rechtsmaatregelen in Executiefase.
– Bemiddeling.

Gegronde vordering

Uw vordering dient gegrond te zijn. Dat wil zeggen, uw vordering dient terecht ter incasso te zijn ingediend.

Hiervan is geen sprake indien:
– de vordering op het moment dat u de incasso hebt ingediend al is voldaan, reeds verjaard is of nog niet opeisbaar is;
– er op het moment dat u de incasso hebt ingediend al sprake is van een faillissement, surseance van betaling of WSNP aan de zijde van de debiteur;
– het een vordering betreft waarvan het u op het moment dat u de incasso hebt ingediend al bekend is dat de vordering inhoudelijk/juridisch wordt betwist door de debiteur;
– de vordering reeds in een eerder stadium door een derde partij getracht is te incasseren.

U stelt ons in staat

U stelt ons in staat om ons werk te doen zodat wij uw vordering kunnen incasseren.

Hiervan is geen sprake indien u:
– zelf contact onderhoudt met uw klant/debiteur ten aanzien van de ter incasso ingediende vordering;
– de vordering buiten JIG om probeert te incasseren;
– de vordering ook aan een derde ter incasso aanbiedt;
– ontvangen betalingen niet meldt binnen 3 dagen onder vermelding van het bedrag en de betaaldatum;
– niet reageert op een informatieverzoek of een schriftelijk verzoek (daaronder ook e-mail verstaan) tot instructies.

Indien u de buitengerechtelijke incasso stopzet voordat deze formeel door ons kantoor beëindigd is, dan wel bij toepasselijkheid van bovenvermelde situaties, rekenen wij u de toepasselijke incassokosten en rente aan U door.

Basisregels Incasso

Aanmeldformulier

Wij nemen enkel aanvragen in behandeling welke online ingediend zijn via het daartoe bestemde aanmeldformulier op onze website.

Binnenlandse vordering

Uw vordering (factuur) dient betrekking te hebben op Nederlandse bedrijven of Nederlandse particulieren.

Niet-betwist

Het dient te gaan om een niet-betwiste vordering. Dat wil zeggen, uw debiteur voert geen verweer tegen uw vordering.

Zakelijke vordering

U bent als opdrachtgever een bedrijf of ondernemer.

Vordering minimaal € 250,-

Vorderingen lager dan het drempelbedrag ad. € 250,- vallen buiten de No Cure No Pay-dienstverlening.

Reikwijdte Opdracht

Indien U opdracht geeft een vordering te incasseren, machtigt u JIG om een aantal incasso-handelingen te verrichten. Deze machtiging houdt in:

a. het zowel schriftelijk, elektronisch als telefonisch benaderen van debiteur;
b. het aan debiteur in rekening brengen van rente, (incasso)kosten en toepasselijke boetebedingen;
c. het ontvangen en beheren van gelden;
d. het treffen van een, gelet op de omstandigheden van het geval, redelijke betalingsregeling;
e. het beheer van ontvangen aflossingen gedurende de looptijd van overeenkomsten tot gespreide betaling;
f. het (doen) starten van een gerechtelijke incasso bij vordering(en) van € 10.000,- of hoger.

Gerechtelijke Incasso

Of een gerechtelijke incasso een verplicht verlengstuk van onze incasso-dienstverlening is, hangt af van de hoogte van uw vordering.

Vordering tot € 10.000,-

Bij vorderingen tot € 10.000,- bepaalt u bij ons na beëindiging van de buitengerechtelijke incasso zelf of u wilt procederen. Wij procederen enkel met uw uitdrukkelijke instemming/toestemming. Wij helpen u uiteraard graag bij het maken van uw uiteindelijke keuze. Deze moet wat ons betreft verantwoord en opportuun zijn.

Wilt u liever niet procederen? Dan kunt u de incasso-opdracht kosteloos laten stopzetten, ongeacht de reden. Hieronder valt ook eventueel faillissement van debiteur.

Vordering vanaf € 10.000,-

Bij vorderingen hoger dan € 10.000,- zijn wij na afloop van de buitengerechtelijke incasso gerechtigd een gerechtelijke procedure namens u op te starten.

Indien u onverhoopt toch de incasso-opdracht (tussentijds) wilt stopzetten bent u de toepasselijke incassokosten en rente verschuldigd. Hierbij geldt een maximumvergoeding van € 3.500,- (excl. btw).

U kunt hier onze Algemene Voorwaarden downloaden in PDF format. Bovenbeschreven basisregels zijn daarin verdisconteerd.

100% No Cure No Pay

Geen Verborgen Kosten
Geen Provisie
Geen Abonnement
Deskundige Support
Hoog Rendement

Juridisch Incassokantoor Geldrop
error: Content is protected !!