Algemene Voorwaarden JIG

Algemene voorwaarden van Juridisch incassokantoor Geldrop, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 54478707 , statutair gevestigd te Geldrop en kantoorhoudende te (5664 GK) Geldrop aan de Hofdael 1 (a). Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2016. Op uitdrukkelijk verzoek wordt een exemplaar van deze algemene voorwaarden kosteloos per email toegestuurd.

Voorwaarden Incasso-dienstverlening

Artikel 1. Algemeen

1.1.  Juridisch Incassokantoor Geldrop verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden.

1.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Juridisch Incassokantoor Geldrop deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

1.4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

1.5. De bepalingen gesteld in deze algemene voorwaarden zijn bindend.

1.6. In geval van tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid van deze Algemene Voorwaarden met andere regelingen, prevaleren deze Algemene Voorwaarden, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Artikel 2. Definities

2.1. Opdrachtnemer: Juridisch Incassokantoor Geldrop (JIG).

2.2 Opdrachtgever: Een onderneming (waaronder tevens wordt verstaan een eenmanszaak of zzp’er), niet zijnde een tussenpersoon, die aan Juridisch Incassokantoor Geldrop een opdracht verstrekt.

2.3. Verschotten (out-of-pocketkosten) zijn in het kader van de opdracht gemaakte externe kosten, niet vallend onder de eigen verdiensten van JIG. Daaronder vallen onder andere advertentiekosten, informatiekosten, griffierecht, kosten deurwaarder, kosten advocaat, kosten ontruimploeg, kosten slotenmaker.

2.4. Debiteur: natuurlijk persoon of rechtspersoon waarmee Opdrachtgever een rechtsgeldige transactie is aangegaan met een daarbij behorende betalingsverplichting en waarheen Juridisch Incassokantoor Geldrop de daarbij behorende herinneringen en/of sommaties en/of minnelijke incassoberichten stuurt.

2.5. Tussenpersoon: opdrachtnemer die beroepshalve juridische of incassowerkzaamheden verricht, waaronder deurwaarders, recherchebureau’s, incassojuristen of advocaten(kantoren).

2.6. Vordering: het van de debiteur te vorderen (factuur)bedrag, daaronder ook begrepen de kosten, rente en voorzover van toepassing contractuele boetebedingen.

2.7. Betaling: onder betaling door de debiteur wordt verstaan een betaling aan Juridisch Incassokantoor Geldrop of aan opdrachtgever, een door de debiteur tegenover opdrachtgever op zich genomen tegenprestatie, een compensatie van de vordering, een creditering, een schikking, dan wel een retournering van geleverde goederen.

2.8. Tarief: het aan JIG toekomende honorarium, bestaande uit incassokosten en rente.

Artikel 3. Aanvaarding van de opdracht

3.1. Een aan JIG verstrekte opdracht geldt pas als aanvaard, indien dit aan de Opdrachtgever is bevestigd of wanneer JIG is aangevangen met de uitvoering van de opdracht. Een opdracht tot incasso of opdracht tot juridische dienstverlening komt tot stand door schriftelijke of digitale acceptatie door JIG. JIG kan nimmer tot acceptatie van incasso- en/of andere werkzaamheden verplicht worden.

3.2. Indien een opdracht door meerdere opdrachtgevers wordt verstrekt, is iedere opdrachtgever hoofdelijk verbonden aan JIG.

3.3. Juridisch Incassokantoor Geldrop is gerechtigd een opdracht, zonder opgaaf van reden, niet te aanvaarden.

3.4. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan een opdracht, aan de inhoud van verrichte werkzaamheden en aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven.

Artikel 4. Werkzaamheden / Reikwijdte incasso-opdracht

4.1. De ter incasso opgedragen vorderingen zijn openstaand en opeisbaar.

4.2. Indien de opdrachtgever JIG opdracht geeft een vordering te incasseren, machtigt de opdrachtgever JIG in zijn/haar naam alle benodigde incasso-handelingen te verrichten die naar het oordeel van JIG noodzakelijk en/of nuttig zijn. Deze machtiging houdt onder meer in:

a. het zowel schriftelijk, elektronisch als telefonisch benaderen van debiteur;

b. het aan debiteur in rekening brengen van rente, (incasso)kosten en toepasselijke boetebedingen;

c. het ontvangen en beheren van gelden;

d. het treffen van een, gelet op de omstandigheden van het geval, redelijke betalingsregeling;

e. het beheer van ontvangen aflossingen gedurende de looptijd van overeenkomsten tot gespreide betaling (Betalingsregeling);

f. Het (doen) starten van een procedure voor een rechterlijke instantie (inzet deurwaarder) in het geval van (een) vordering(en) vanaf € 10.000,-.

Voor de navolgende incasso-maatregelen is vooraf schriftelijke toestemming/instemming van Opdrachtgever vereist:

g. Het (doen) starten van een procedure voor een rechterlijke instantie (inzet deurwaarder) in het geval van (een) vordering(en) tot € 10.000,-.

h. Het (doen) aanvragen van een faillissement.

4.3. Incasso van JIG is gericht op het buitengerechtelijk of gerechtelijk incasseren van i) de hoofdsom of enig deel daarvan ii) de bedongen of wettelijke buitengerechtelijke incassokosten en/of contractuele boete / wettelijke verhoging, iii) de rente, alsmede de rente over de proceskosten en de buitengerechtelijke kosten.

4.4. De No Cure No Pay Incasso-service van JIG richt zich op onbetaald gelaten opeisbare facturen, waarvan de verschuldigdheid niet betwist wordt en welke ondanks herinnering/aanmaning onbetaald worden gelaten. Het dient daarbij te gaan om binnenlandse alsook zakelijke vorderingen.

4.5. Voor werkzaamheden in de executoriale fase is geen toestemming van opdrachtgever vereist. Toestemming wordt geacht te zijn gegeven middels instemming met de start van een gerechtelijke procedure (inzet deurwaarder).

4.6. Het staat JIG vrij om tussenpersonen in te schakelen voor onder andere het verrichten van ambtelijke handelingen en het ten uitvoer leggen van executoriale titels

4.7. In het geval dat JIG de algemene opdracht wordt gegeven om incasso-werkzaamheden te verrichten of om het nodige te doen om betaling van een executoriale titel te verkrijgen dan staat het haar vrij om een in haar ogen acceptabele betalingsregeling met de debiteur te treffen.

4.8. Voor betalingsregelingen wordt een vergoeding gevraagd. Dit ter dekking van continu-monitoring, aanmaningskosten en communicatie en- arbeidstijd. Bedoelde kosten worden in rekening gebracht aan debiteur, tenzij anders overeengekomen.

4.9. JIG scant ontvangen stukken in. Originele stukken worden niet aan opdrachtgever overlegd, tenzij anders is overeengekomen.

4.10. JIG is niet gehouden de juistheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens te controleren. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens en staat er voor in dat een deugdelijke aanzegging heeft plaatsgevonden van kosten en rente bij de debiteur.

4.11.1. Indien een nadere ingebrekestelling nodig blijkt om daarmee de start van een buitengerechtelijke incasso mogelijk te maken, stuurt JIG een dergelijk schrijven naar debiteur zondere nadere instemming/toestemming van opdrachtgever. Deze fase wordt aangeduid als pre-incasso.

4.11.2. Indien debiteur niet betaalt na ingebrekestelling door JIG, wordt door JIG opvolgend en zonder nadere toestemming van Opdrachtgever een buitengerechtelijke incasso gestart.

4.11.3. Wordt er op basis van de ingebrekestelling door debiteur wel betaalt, dan eindigt de zaak per direct en rekent JIG een vaste incassoprovisie door aan opdrachtgever. Zie daartoe het betaalde in art. 5.8. van deze voorwaarden.

Artikel 5. Betaalsituaties & Tarieven

5.1. JIG berekent voor de door haar verrichtte buitengerechtelijke werkzaamheden de vergoeding, zoals die in haar tarieven is bepaald. Deze tarieven maken een integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

5.2.1 Betalingen van debiteur rechtstreeks aan opdrachtgever vanaf de datum van aangaan van de overeenkomst met betrekking tot de overgedragen vorderingen worden beschouwd als incasso-resultaat van Juridisch Incassokantoor Geldrop. Opdrachtgever dient hier terstond melding van te maken aan Juridisch Incassokantoor Geldrop na ontvangst.

5.2.2 Indien JIG hierom verzoekt, dient Opdrachtgever binnen vijf werkdagen een bewijs van betaling aan te leveren. Indien er geen bewijs door Opdrachtgever wordt aangeleverd, ontvangt opdrachtgever een factuur ter zake van de toepasselijke incassokosten en rente vermeerderd met BTW.

Buitengerechtelijke Incasso

5.3. Binnen buitengerechtelijke incasso kunnen zich vier betaalsituaties voordoen. Volledige betaling, betaling van enkel de hoofdsom, geen betaling of gedeeltelijke betaling.

5.3.1 Cure and No Pay

Debiteur betaalt het volledige bedrag, met inbegrip van rente en kosten. Opdrachtgever is verzekerd van een 100% uitbetaling van de hoofdsom in geval Juridisch Incassokantoor Geldrop in de minnelijke fase alles incasseert. Opdrachtgever dient de aan hem gefactureerde BTW-kosten (over de ontvangen incassokosten en rente) te voldoen, maar deze ontvangt Opdrachtgever van de belasting terug. Indien Opdrachtgever geen BTW-ondernemer is, worden de BTW-kosten door Debiteur aan JIG voldaan. Opdrachtgever betaalt uiteindelijk niets aan de interventie van JIG en ontvangt de hoofdsom van de factuur 100% terug.

5.3.2. Cure and Pay

Debiteur betaalt na interventie van JIG wel de ter incasso ingebrachte factuur/facturen volledig, maar niet de additionele rente en/of buitengerechtelijke incassokosten/contractuele boete. Ondanks volledige betaling van uw factuur is Juridisch Incassokantoor Geldrop in een dergelijk geval genoodzaakt onze kosten door te belasten. De declaratie van JIG is in dat geval gelijk aan de toepasselijke incassokosten en rente. JIG biedt Opdrachtgever de gelegenheid een afzonderlijke no cure no pay procedure te starten om de kosten op debiteur (in tweede instantie) te verhalen.

5.3.3. No Cure, No Pay

Debiteur betaalt helemaal niets. Als blijkt dat er geen verhaal mogelijk is, om wat voor reden dan ook, dan wordt er niets aan Opdrachtgever doorbelast. Juridisch Incassokantoor Geldrop draagt hier het risico van het niet-slagen van de buitengerechtelijke incasso.

5.3.4. Gedeeltelijke Betaling

Wanneer de debiteur in de buitengerechtelijke fase slechts een deel van de vordering betaalt, dan is JIG slechts gerechtigd over het betaalde/geïncasseerde deel haar tarief door te belasten aan Opdrachtgever.

5.4. Alvorens tussenpersonen opdrachten te geven in de gerechtelijke/executoriale fase is JIG gerechtigd te vorderen, dat Opdrachtgever een door JIG te bepalen bedrag stort als voorschot ter dekking van de door tussenpersonen te maken kosten. Zolang de voorschotbetaling niet is ontvangen, is JIG niet gehouden tot verdere werkzaamheden.

5.5. De kosten van tussenpersonen in de gerechtelijke en de executoriale fase die niet (geheel) op de debiteur kunnen worden verhaald, of die niet (geheel) door de debiteur zijn voldaan, worden aan Opdrachtgever doorberekend op basis van de van overheidswege vastgestelde tarieven. Als er werkzaamheden zijn of worden verricht waarvoor de van overheidswege vastgestelde tarieven geen vergoeding kennen, is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd die gerelateerd is aan het tarief voor gelijksoortige handelingen.

5.6. JIG heeft het recht de haar volgens de tarieven toekomende of overeengekomen vergoeding, alsmede de gemaakte kosten van tussenpersonen in de gerechtelijke en de executoriale fase ook aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien Opdrachtgever met debiteur een regeling of een schikking treft, de opdracht intrekt of JIG ondanks ingebrekestelling zonder bericht laat.

5.7. JIG behoudt zich het recht voor de tarieven tussentijds te wijzigen. Opdrachtgever is dan gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Een wijziging in de tarieven is bindend bij gebreke van beëindiging van de opdracht door Opdrachtgever binnen 30 dagen na kennisgeving van de nieuwe tarieven.

5.8.  Pre-incasso: JIG start al dan niet in opdracht van Opdrachtgever een pre-incasso. Pre-incasso/Ingebrekestelling valt buiten de No Cure No Pay dienstverlening.

Indien debiteur betaalt op basis van ingebrekestelling/pre-incasso door JIG, dan eindigt de pre-incasso dienstverlening per direct en hanteert JIG een vaste incassoprovisie ad. 15 % van de factuursom, met een minimumbedrag ad, € 45,- excl. BTW, welke door Opdrachtgever dient te worden voldaan. Bij pre-incasso komen de kosten van onze interventie derhalve voor rekening van Opdrachtgever.

Wordt er niet op basis van ingebrekestelling/pre-incasso door debiteur voldaan, dan is JIG automatisch gerechtigd een buitengerechtelijke incassoprocedure op te starten namens Opdrachtgever. Er geldt dan geen vaste provisie en de zaak wordt vervolgd op basis van no cure no pay.

Artikel 6. Beëindiging of opschorting van de opdracht

6.1.  JIG is gerechtigd tussentijds haar werkzaamheden te beëindigen of op te schorten indien:

– Opdrachtgever wordt geliquideerd, failliet wordt verklaard, surseance van betaling verkrijgt of indien er redelijke vermoedens zijn dat de opdrachtgever niet aan haar verplichtingen zal voldoen, of;

– er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Opdrachtgever, of;

– blijkt dat Opdrachtgever onvolledige of foutieve informatie heeft verstrekt, op grond waarvan JIG de opdracht niet zou hebben aanvaard, of;

– Opdrachtgever buiten JIG om met de debiteur een regeling of een schikking treft, of;

– Opdrachtgever JIG ondanks verzoek zonder instructies laat.

6.2. Indien Opdrachtgever de buitengerechtelijke incasso zonder instemming van JIG eenzijdig of tussentijds stopzet dan wel bij toepasselijkheid van bovenvermelde situaties rekent JIG aan Opdrachtgever de toepasselijke incassokosten en rente door.

6.3 Incasso-opdrachten met vorderingen tot € 10.000,- kunnen na afloop van de buitengerechtelijke incasso (formeel beëindigd door JIG) kosteloos worden stopgezet door opdrachtgever.

Voor vorderingen vanaf € 10.000 geldt dat zij enkel tegen vergoeding van de toepasselijke incassokosten en rente kunnen worden stopgezet. Daarbij geldt een maximumvergoeding ad. € 3.500,- excl. btw.

6.4. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen afwijkende afspraken maken over toepasselijke kosten in het geval van eenzijdige stopzetting door opdrachtgever. Deze komen slechts schriftelijk tot stand en behoeven uitdrukkelijke instemming van betrokken partijen.

6.5. In het geval een lopende schikking eenzijdig wordt afgebroken door Opdrachtgever, komen de kosten daarvan voor rekening en risico van Opdrachtgever. In het geval er reeds een gerechtelijke incasso is gestart (deurwaarder bij zaak betrokken), zijn bij eenzijdige beëindiging/stopzetting door Opdrachtgever ook de kosten van de gerechtelijke procedure en/of deurwaarder verschuldigd. Eenzijdige stopzetting of beëindiging door Opdrachtgever komt derhalve voor rekening en risico van Opdrachtgever.

6.6. Opdrachtgever ontvangt van JIG de elektronische melding (e-mail) indien een dossier door JIG wordt gesloten. Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na deze melding schriftelijk (via e-mail of aangetekend schrijven) aan te geven of hij nog wenst te beschikken over (bepaalde) dossierstukken. Na deze periode kan Opdrachtgever niet meer beschikken over dossierstukken.

6.7. Opdrachtgever kan de lopende incasso kosteloos stopzetten indien de buitengerechtelijke incasso niet tot betaling heeft geleid en er geen acties of rechtsmaatregelen contra debiteur meer open staan. Anders gesteld, de buitengerechtelijke is afgerond door opdrachtgeefster en opdrachtgever heeft hiertoe een schriftelijk bevestiging (mail) ontvangen.

Artikel 7. Intellectuele rechten

7.1. Aan JIG komen toe de rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het produceren van de geest (zoals teksten. adviezen, rapportages, informatie, werkwijzen, protocollen, brochures, software) die JIG gebruikt, heeft gemaakt of aan opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtgever respecteert deze rechten zonder voorbehoud.

7.2. Het is Opdrachtgever verboden die producten te (laten) verveelvoudigen, openbaren of exploiteren, tenzij deze producten daartoe uitdrukkelijk zijn bestemd. Ook het aanbieden van koppeling, hyperlinks of deeplinks tussen de websites van JIG en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van JIG.

7.3. Per overtreding van een van de bepalingen in dit artikel verbeurt opdrachtgever een boete per dag van € 1.500,- tot een maximum van € 15.000,-. Daarnaast kan JIG aanspraak maken op vergoeding van de door haar geleden schade.

Artikel 8. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken over alle vertrouwelijke informatie of gegevens die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Artikel 9. Betaling

9.1. Betaling dient te geschieden, zonder korting of schuldvergelijking of verrekening, binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 5 dagen na de factuurdatum.

9.2. JIG is gerechtigd om periodiek te factureren.

9.3.1. Door het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand.

9.3.2. Zodra Opdrachtgever in verzuim komt te verkeren, worden alle vorderingen van Juridisch Incassokantoor Geldrop op Opdrachtgever terstond opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. JIG is in dat geval bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van enige met Opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.

9.3.2. Indien Opdrachtgever in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, komen naast de hoofdsom en rente alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom en rente met een minimum van € 250.

9.4. Bezwaren tegen de (hoogte van) factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

9.5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

9.6. JIG is gerechtigd de door haar ontvangen bedragen te verrekenen met al hetgeen de opdrachtgever aan haar verschuldigd is.

9.7. Indien er meerdere opdrachtgevers zijn dan geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor nakoming van de verplichtingen.

9.8. JIG is gerechtigd een voorschot te rekenen aan opdrachtgever indien de zaak doorgeleid wordt naar de deurwaarder voor gerechtelijke afdoening.

9.9. Indien Opdrachtgever het niet eens is met een JIG-factuur, dient Opdrachtgever dit binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur per e-mail (met ontvangstbevestiging) aan JIG kenbaar te maken. Indien hieraan niet wordt voldaan, dan vervalt het recht op bezwaar tegen de bestreden factuur. Zoals bepaald in art. 9.5 schort een klacht de betalingsverplichting niet op.

9.10. Opdrachtgever is gerechtigd na sluiting van de zaak informatie te verlangen ter zake van aan hem gefactureerde werkzaamheden. Informatie ter onderbouwing van gefactureerde werkzaamheden wordt door JIG verleend na volledige betaling van gefactureerde werkzaamheden door Opdrachtgever.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. JIG is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de opdracht, tenzij de schade aan haar kan worden toegerekend op grond van opzet of grove schuld.

10.2. JIG is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van handelingen die op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever zijn verricht.

10.3. De aansprakelijkheid van JIG is beperkt tot de aan Opdrachtgever in rekening gebrachte vergoeding voor de uitvoering van desbetreffende opdracht.

10.4. Opdrachtgever vrijwaart JIG tegen alle aanspraken van debiteuren of derden die op wat voor wijze dan ook samenhangen met de werkzaamheden die door JIG voor opdrachtgever worden verricht.

10.5. Opdrachtgever zal JIG op geen enkele wijze aansprakelijk stellen of kunnen stellen voor eventuele schade veroorzaakt door de door JIG ingeschakelde derden.

10.6. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens JIG in verband met de uitvoering van de opdracht in ieder geval na 1 jaar nadat de opdrachtgever bekend werd, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de gebeurtenis waarop deze rechten en bevoegdheden zijn gebaseerd.

Artikel 11. Geschillen

11.1. Op de rechtsverhouding tussen JIG en opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing.

11.2. In alle voorkomende gevallen worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Eindhoven.

APPENDIX 2.0 Spelregels No Cure No Pay Incasso

No Cure No Pay Voorwaarden

Als wij niets incasseren, hoeft u ons ook niets te betalen. Klinkt aantrekkelijk, maar dit laatste veronderstelt dat wij door u als opdrachtgever daadwerkelijk in staat worden gesteld om uw vordering effectief te kunnen incasseren. Waar dient u aan te voldoen alvorens sprake is van no cure no pay incasso?

Voor u gelden de volgende voorwaarden:

1. Het dient te gaan om een opeisbare vordering. Onderbouwing is noodzakelijk.
2. U stelt ons in staat stelt ons werk te doen.
3. U dient uw incasso via het aanmeldformulier op onze website in.
4. Het dient te gaan om (een) binnenlandse vordering(en).
5. Het dient te gaan om (een) niet-betwiste vordering(en).
6. Het dient te gaan om een zakelijke vordering.
7. Het dient te gaan om vorderingen vanaf € 250,-. Voor vorderingen onder dit drempelbedrag geldt een vast tarief ad. € 50,- excl. BTW.

Voorwaarde 1 uitgelegd:
U dient een gegronde vordering in ter incasso;
Uw vordering dient gegrond te zijn en dient terecht ter incasso te zijn ingediend. Hiervan is geen sprake indien:
– de vordering op het moment dat u de incasso hebt ingediend al is voldaan, reeds verjaard is of nog niet opeisbaar is (bijvoorbeeld omdat de geldende betalingstermijn nog niet is verstreken);
– er op het moment dat u de incasso hebt ingediend al sprake is van een faillissement, surseance van betaling of WSNP aan de zijde van de debiteur;
– het een vordering betreft waarvan het u op het moment dat u de incasso hebt ingediend al bekend is;
– dat de vordering inhoudelijk/juridisch wordt betwist door de debiteur zonder ons dit te melden bij indiening van de incasso;
– de vordering reeds in een eerder stadium door een derde partij getracht is te incasseren.

Voorwaarde 2 uitgelegd:
U stelt ons in staat om ons werk te doen in de buitengerechtelijke fase. Hiervan is geen sprake indien u:
– de incasso-opdracht tussentijds en voordat de buitengerechtelijke fase is afgelopen beëindigt waardoor de incasso door uw toedoen mislukt en/of een gerechtelijke procedure niet meer mogelijk is.
– zelf contact onderhoudt met de debiteur ten aanzien van de ter incasso ingediende vordering (indien de debiteur contact met u opneemt, dient u debiteur naar ons door te verwijzen)
– de vordering buiten JIG om probeert te incasseren.
– de vordering ook aan een derde ter incasso aanbiedt.
– niet de benodigde informatie of bescheiden verstrekt.
– ons door u ontvangen betalingen niet meldt binnen 3 dagen onder vermelding van het bedrag en de
betaaldatum;
– niet of niet inhoudelijk reageert op een informatieverzoek of een schriftelijk verzoek (daaronder ook e-mail verstaan) tot instructies binnen een termijn van maximaal 14 dagen.
– niet reageert op het schriftelijke verzoek (waaronder ook mail wordt verstaan) van JIG om binnen een termijn van maximaal 14 dagen te beslissen over al dan niet voortzetting van de zaak. In zulks geval wordt Opdrachtgever onder deze voorwaarden geacht de zaak eenzijdig te willen stopzetten/beëindigen.

Indien zich bovenvermelde situatie voordoet, dan is het helaas aan Opdrachtgever te wijten dat wij de kosten van onze incasso-werkzaamheden niet op debiteur kunnen verhalen. Bij toepasselijkheid van Voorwaarde 2 is Opdrachtgever de toepasselijke incassokosten en rente verschuldigd.

Voorwaarde 3 uitgelegd:
U dient uw incasso via het aanmeldformulier op onze website in. Wij nemen enkel aanvragen in behandeling welke online ingediend zijn via het daartoe bestemde aanmeldformulier op onze website. Slechts door op deze wijze incasso-aanvragen in te dienen zijn Opdrachtgevers verzekerd dat incasso-zaken op juiste wijze en onder de juiste condities/voorwaarden opgestart worden.

Voorwaarde 4 uitgelegd:
Het dient te gaan om (een) binnenlandse vordering(en). Juridisch Incassokantoor Geldrop behandelt enkel binnenlandse vorderingen. Een vordering dient derhalve betrekking te hebben op een Nederlandse debiteur (B2B), zakelijke dan wel particulier (B2C).

Voorwaarde 5 uitgelegd:
Het dient te gaan om (een) niet-betwiste vordering(en). Indien Juridisch Incassokantoor Geldrop moet reageren op een betwisting van de vordering door debiteur, geldt een standaard uurtarief ad. € 125,- excl. BTW.

Wanneer geldt No Cure No Pay standaard niet?
No cure no pay geldt standaard niet voor incasso van:
– Vorderingen die inhoudelijk/juridisch worden betwist.
– Buitenlandse vorderingen.
– Vorderingen onder het drempelbedrag ad. € 250,-.
– Bij tussentijdse beëindiging/stopzetting van de buitengerechtelijke incasso-opdracht door Opdrachtgever.
– Faillissementsaanvragen.
– Gerechtelijke procedures (procedurele kosten en kosten deurwaarder).
– Rechtsmaatregelen in Executiefase.
– Bemiddeling.
– Bij eenzijdige stopzetting van vorderingen van € 10.000,- of hoger.

APPENDIX TARIEVEN (honorarium) JIG

De grondslag voor de berekening van de buitengerechtelijke tarieven is het totaal van de door opdrachtgever ter incasso overgedragen bedragen. Indien opdrachtgever kosten van incassering (administratiekosten, dossierkosten, of kosten hoe dan ook genaamd) aan debiteur in rekening heeft gebracht, is  JIG niet gehouden deze kosten ter incasso te nemen. Alle in deze tarieven genoemde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting. Deze tarieven gelden vanaf 1 januari 2016.

Buitengerechtelijk

a. Het honorarium van JIG in het geval van buitengerechtelijke incasso bedraagt de toepasselijke incassokosten, eventueel geldende boetebedingen en rente. De (geïncasseerde) hoofdsom (factuurbedrag) komt aan opdrachtgever toe.

b. Het tarief voor buitengerechtelijke incasso is, indien debiteur na 1 januari 2016 in verzuim is geraakt, gelijk aan het tussen opdrachtgever en debiteur overeengekomen tarief, of gelijk aan het wettelijke tarief overeenkomstig de volgende tabel:

Hoofdsom (zonder rente en kosten)

Incassotarief (wettelijk %)
over de eerste € 2.500,00 15,0% (minimaal € 40,00)
over de volgende € 2.500,00 10,00%
over de volgende € 5.000,00 5,00%
over de volgende € 190.000,00 1,00%
over de volgende € 800.000,00 0,50%
daarboven 0,00%

Betalingsregeling Debiteur  (art. 4.2. sub d. en sub. e. Alg. Voorwaarden)

JIG is gerechtigd om zonder instemming van Opdrachtgeefster een betalingsregeling met de debiteur overeen te komen. JIG maakt daartoe een afweging op basis van redelijkheid en billijkheid alsook een inschatting op basis van opportuniteit of afbreukrisico’s voor Opdrachtgever. De kosten van een betalingsregeling dekken het aangaan van de overeenkomst tot gespreide betaling (juridische kosten opzetten overeenkomst) alsook de continu-kosten van bewaking/monitoring.

Kosten van een betalingsregeling worden gedragen door debiteur, tenzij anders met Opdrachtgever overeengekomen.
Looptijd korter dan 3 maanden = Eenmalig € 75,-
Looptijd 4 tot 8 maanden = Eenmalig € 185,-
Looptijd 8 maanden tot 12 maanden = Eenmalig € 385,-
Looptijd vanaf 12-24 maanden = Eenmalig € 600,-
Looptijd vanaf 24-36 maanden = Eenmalig € 750,-