Aanmelding Gelukt

Hoe Nu Verder?

Hartelijk dank voor uw opdracht! JIG gaat direct voor u aan de slag. Er vindt allereerst een juridische check plaats. Daarbij wordt gecontroleerd op juistheid en volledigheid. Indien nodig treedt JIG met u in contact. Dat kan zijn omdat bepaalde zaken niet helemaal duidelijk zijn of dat er aanvullende gegevens nodig zijn om uw aanvraag goed te kunnen verwerken.

Start Incasso

Na goedkeuring wordt de incasso opgestart. U ontvangt een bevestigingsmail met dossier-kenmerk. Gebruik dit kenmerk bij communicatie met JIG. Als eerste wordt er een brief opgesteld (sommatie) welke naar uw klant wordt verzonden. Dat gebeurt per mail en/of (aangetekende) post. Hiermee treedt het Stappenplan in werking.

Voortgang

JIG informeert u vervolgens op de voortgang van de lopende incasso. Bij relevante ontwikkelingen of vragen wordt contact met u opgenomen. Na afloop van de in de sommatie gestelde termijn treedt JIG in contact met u om te bezien wat eventuele wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen zijn.

Geslaagde Incasso

Indien er door uw klant na sommatie volledig betaald wordt, wordt overgegaan tot sluiting van de zaak. Het geïncasseerde bedrag wordt aan u uitbetaald en U ontvangt daartoe een begeleidende eindspecificatie. U heeft geen kosten bij geslaagde incasso (Cure and No Pay). Naast de hoofdsom wordt ook geïncasseerde rente aan u uitbetaald (90%). Het gedeelte wat niet uitgekeerd wordt (10%) dient als kostendekking voor en honorarium van JIG.

Verweer

Reageert uw klant op de uitgestuurde sommatie en voert hij juridisch verweer? In dat geval dient u zich te positioneren. Soms is weerlegging van verweer aan te bevelen. Het komt echter ook voor dat weerlegging van het verweer in de minnelijke fase helemaal niet opportuun dan wel wenselijk is. Indien JIG namens u moet reageren, eindigt de No Cure No Pay en treden er standaard uurtarieven in werking.

Niet-Geslaagde incasso

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald door uw debiteur en heeft uw klant niet gereageerd op de uitgestuurde sommatie dan wel aanvullende contactpogingen? In dat geval ontvangt u van JIG een mail. Daarin staat vermeld dat de incasso niet gelukt is en dat u kunt procederen. Dit is een vrije keuze. Wilt u niet procederen? Dan wordt het incasso-dossier kosteloos gesloten (No Cure No Pay Garantie) indien er geen juridisch verweer afgewikkeld is. Wilt u wel procederen? Dan zet JIG uw door naar een van deurwaarder of advocaat uit het beschikbare netwerk van Legal Partners en professionals. De gerechtelijke incasso vangt aan.