ZZP & MKB Incassobureau

Bent U als bedrijf dan wel zelfstandig ondernemer op zoek naar een no-nonsense incassobureau? JIG helpt graag met het incasseren van uw vorderingen of facturen. Alles is erop gericht uw gelden zo snel, goedkoop en effectief mogelijk binnen te halen. En dat via de minst ingrijpende weg voor uw klant.

 
 

No Cure No Pay Incasso

JIG rekent als incassobureau geen kosten indien uw klant na afloop van de minnelijke incasso niet betaald heeft. 100% No Cure No Pay dus! Betaalt Uw klant volledig na interventie? Ook dan heeft U geen kosten. Deze betaalsituatie heet Cure and No Pay. Bovendien ontvangt u rente terug bij geslaagde incasso.

 
 

Hoog Rendement

Hoewel iedere zaak uniek is, werkt JIG met een vast en effectief Stappenplan in de minnelijke fase. Dit plan kenmerkt zich door korte doorlooptijden en hoog rendement. JIG haalt een hoog succesratio. Gebleken is dat in 94% van de gevallen door klanten volledig betaald wordt binnen het reguliere Stappenplan.

 

Geslaagde Incasso

Geslaagde incasso houdt in dat de hoofdsom betaald is door uw klant na inschakelen van JIG. De hoofdsom is bij geslaagde incasso altijd voor U als Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten vormen vast onderdeel van het honorarium van JIG bij geslaagde incasso. Voor meer informatie wordt verwezen naar betaalsituaties.

Uitbetaling Rente

Geïncasseerde rente komt bij JIG altijd voor 90% toe aan U als Opdrachtgever. Dat betekent dat u bij geslaagde incasso veel meer dan de hoofdsom terugkrijgt van JIG. Dat is bij de meeste incassobureau's, deurwaarders of advocaten geenszins het geval. Zij slokken uw rente meestal grotendeels op. Bij JIG profiteert U als Opdrachtgever altijd mee met geslaagde invordering.

Transparante Werkwijze

JIG pleegt volledig transparant te zijn in haar werkwijze en (eventuele) kosten. Bent u geïnteresseerd in de dienstverlening van JIG? Raadpleeg dan in ieder geval de betaalsituaties en basisregels bij minnelijke incasso.

Juridische Dienstverlening

JIG incasseert meer dan 12 jaar voor bedrijven (MKB) en ondernemers (ZZP). JIG wikkelt uitsluitend binnenlandse vorderingen af en biedt daarmee NL-dekking. Ook biedt JIG hoogwaardige juridische dienstverlening.

Buitenlandse incasso's worden niet afgewikkeld. Datzelfde geldt voor particuliere incasso's.

Mocht het niet lukken om minnelijk te incasseren, dan kan JIG incasseren via gerechtelijke incasso.

Deze fase is optioneel. Dossiers worden dan begeleid tot en met de executiefase.

Effectief Stappenplan

Zolang er geen juridisch verweer door uw klant wordt gevoerd tegen uw factuur of vordering werkt JIG in de buitengerechtelijke fase met een vast stappenplan. Met dit plan incasseert JIG in 94% van de gevallen uw factuur of vordering. Standaard doch zeer effectieve acties en korte doorlooptijden zijn bepalende kenmerken. Indien nodig of gewenst, wordt afgeweken van het reguliere model en wordt er een opmaat-benadering toegepast.

JIG communiceert met uw klant om tot een correcte en efficiënte afwikkeling van het dossier te komen. Dat kan middels een schrijven zijn, een telefoongesprek of het bespreken van een bezwaar dan wel opzetten van een betalingsovereenkomst.

 


Stap 1: Sommatie

Uw klant ontvangt van JIG een sommatie per mail of (aangetekend) schrijven. Daarin wordt uw klant gesommeerd om alsnog binnen 5 dagen uw factuur of vordering te voldoen. Richting uw klant is het schuldbedrag (hoofdsom) verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten en rente. Meestal wordt er direct betaald en eindigt de minnelijke incasso.


 


Stap 2: Verweer

In het geval uw klant de vordering of uw factuur juridisch aanvecht, treedt JIG in overleg met u over de te nemen wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen. Juridische werkzaamheden worden verricht tegen vast uurtarief en enkel na uw instemming. Soms adviseert JIG te reageren op een juridisch verweer, soms luidt het advies dit juist niet te doen.


 


Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval uw klant JIG benadert voor een betalingsregeling, wordt onderzocht in hoeverre dit opportuun en wenselijk is. JIG treedt daartoe in overleg met u. Bij akkoord wordt richting uw klant een overeenkomst tot aflossing opgesteld. Inzet is onverminderd volledige vergoeding van hoofdsom en kosten.


 


Stap 4: Gerechtelijke Incasso

Indien er binnen de gestelde termijn niet betaald wordt en er geen overeenkomst tot aflossing bereikt is, lijkt een gerechtelijke procedure de meest logische vervolgstap. Bedoeld traject wordt door een deurwaarder of advocaat uitgevoerd en omvat dagvaarden, vonnis en executie. Indien u wilt, start JIG voor u een gerechtelijke procedure op.


 

Dossier- en kostenbewaking

Aan ieder dossier werkt een ervaren en academisch geschoolde jurist als vast aanspreekpunt en bewaker van kwaliteit, opportuniteit en continuïteit. JIG start geen zinloze expedities. Indien JIG de incasso niet opportuun acht, wordt niet een invordering opgestart.

Zo weet u als opdrachtgever dat uw dossier u niet 'ontgroeit' en dat enkel de juiste en benodigde stappen gezet worden. Alles wordt telkens afgewogen tegen uw (rechts)belangen, uw financiële situatie alsook juridische haalbaarheid van uw dossier.

 

Voor specifieke en/of procedurele werkzaamheden beschikt JIG over een krachtig netwerk Legal Partners, waaronder gerechtelijk deurwaarders, ervaren procesjuristen en niche advocatenkantoren. Externe expertise wordt pas bij een dossier betrokken na overleg en akkoord van U als opdrachtgever.

 

1. Kunnen particulieren JIG inschakelen?

Nee, dat kan niet. JIG is een incassobureau dat namens bedrijven en zelfstandig ondernemers b2b en b2c-vorderingen afwikkelt. Daarbij dient het te gaan om binnenlandse vorderingen. Indien u een particulier bent raden wij u aan een ander incassobureau in te schakelen.

2. Wanneer Incassobureau Inschakelen?

Het moment van inschakelen van een incassobureau hangt af van diverse factoren. Zo dient U een opeisbare vordering te hebben. Veelal is dat een factuur waarvan de termijn van betaling in strijd met contractuele afspraken geschonden is. Indien u herinneringen hebt gestuurd en betaling blijft uit, kunt u een incassobureau inschakelen indien uw klant een bedrijf is.

Indien u als bedrijf handelt met consumenten/particulieren is een ingebrekestelling (14-dagenbrief) nodig alvorens u buitengerechtelijke kosten mag verleggen naar uw klant. Zonder een dergelijk brief is uw klant rechtens niet in verzuim.

3. Vanaf welk bedrag JIG inschakelen?

Om in aanmerking te komen voor No Cure No Pay Incasso-dienstverlening van JIG dient uw vordering of factuur minimaal € 250,- te zijn. Facturen welke tegen een bepaalde klant openstaan dienen bij het indienen van incasso bij elkaar opgeteld te worden. Dat is wettelijk verplicht.

4. Wat is het honorarium van JIG?

De incassokosten vormen vast onderdeel van het honorarium van JIG bij geslaagde incasso. Geïncasseerde rente wordt voor 90% uitgekeerd. Opdrachtgevers profiteren optimaal van geslaagde invordering. Voor meer informatie wordt verwezen naar betaalsituaties.

5. Wat is Full Service Incasso?

Met Full Service van JIG wordt bedoeld dat JIG als professioneel incassobureau uw incasso van A tot Z verzorgt. Anders gezegd: van sommatie tot en met deurwaarder en/of executie. U heeft met JIG 1 aanspreekpunt.

JIG controleert en bewaakt de inzet van betrokken deurwaarders en advocaten. Op deze wijze ontgroeit uw dossier u niet, houdt JIG controle op kosten en wordt de opportuniteit van inzet van rechtsmiddelen bewaakt.

6. Binnen welke sectoren is JIG actief?

Juridisch Incassokantoor Geldrop wikkelt incasso's af voor uiteenlopende bedrijven en zelfstandig ondernemers in heel Nederland. JIG is werkzaam in verschillende branches zoals:


Bovenstaande lijst is niet uitputtend bedoeld en omvat derhalve niet alle incasso sectoren waarbinnen JIG als zakelijk incassobureau werkzaam is.

7. Veilig Indienen

U kunt als bedrijf dan wel zelfstandig ondernemer uw vordering gratis en veilig indienen met het daartoe bestemde online opdrachtformulier. Uw gegevens worden versleuteld verzonden naar de online omgeving van JIG. Uw privacy en veiligheid zijn hierdoor optimaal beschermd.

Juridisch Incassokantoor Geldrop | Incassobureau ZZP en MKB

 

8. Wat gebeurt er nadat ik JIG heb ingeschakeld?

Nadat u uw vordering, factuur of facturen bij JIG via het online opdrachtformulier ter incasso hebt ingediend, gaat JIG voor u aan de slag.

Een dossier wordt aangelegd en de incassobrief wordt opgemaakt en verzonden naar uw klant. Verzending geschiedt per post of zakelijke mail. Daarna geldt het reguliere Stappenplan.

9. Klant Betaalt Niet. Wat kan ik zelf doen?

Grote kans dat u als ZZP’er of MKB er al eens mee te maken heeft gehad. Een klant die ondanks (schriftelijke) herinnering niet betaalt.

Dit terwijl u wel conform afspraken gepresteerd hebt. Wellicht heeft u zelfs investeringen gedaan.

Hoe zorgt u dat een niet-betaalde factuur alsnog door uw klant wordt voldaan? En, hoe realiseert u klantbehoud? Lees de gratis blog van JIG en bekijk de tips bij wanbetaling.

10. Wat is een Ingebrekestelling?

De ingebrekestelling (of veertiendagenbrief indien er met consumenten handel gedreven wordt) is de schriftelijke mededeling van de schuldeiser waarbij de schuldenaar wordt aangemaand om de overeengekomen prestatie alsnog (kosteloos) te verrichten binnen een redelijke termijn.

In het geval een bedrijf met consumenten handelt bedraagt deze termijn minimaal 14 dagen na ontvangst van het schrijven.

11. Gerechtelijke Incasso Verplicht?

Nee, een gerechtelijke incasso (procedure rechter) is bij JIG optioneel. U kunt na afloop van de minnelijke incasso de incasso kosteloos stopzetten, tenzij JIG in uw opdracht juridisch werk heeft verricht. Juridische werkzaamheden in uw opdracht verricht vallen buiten de No Cure No Pay-Service.

12. Kosten-Baten Analyse

Alles is erop gericht uw gelden zo snel, goedkoop en effectief mogelijk binnen te halen. En dat via de minst ingrijpende weg voor uw klant alsook minst kostbare juridische route voor u als opdrachtgever.

Soms blijkt een gerechtelijke procedure noodzakelijk of wenselijk. In dat geval voert JIG een opportuniteitstoets uit alvorens tot actie overgegaan wordt. JIG start geen zinloze expedities.

13. Zijn er Gratis Voorbeeldbrieven?

Op de website van JIG treft U diverse voorbeeldbrieven aan. Deze zijn geheel gratis en zonder enige verplichting te downloaden. Wel geldt een disclaimer voor gebruik.

14. Wat is Pre Incasso?

Met de klantvriendelijke incasso-tool pre incasso schakelt u JIG in om uw factuurbedrag te incasseren, maar dan zonder bijkomende kosten voor uw klant. Het is een laatste formele waarschuwing.

Deze wijze van invordering wordt gezien als klantvriendelijk en is bedoeld om vaste of gewichtige klanten niet direct te confronteren met kosten van incasso.

15. Wat is de Geografische Dekking van JIG?

JIG treedt op voor bedrijven (MKB) en zelfstandig ondernemers (ZZP) in Nederland en is daarbij werkzaam in ieder gerechtelijk arrondissement. Buitenlandse ofwel internationale incasso valt buiten de dienstverlening van JIG.

 
 

100% No Cure No Pay | Geen Verborgen Kosten | Kantoorhoudend Regio Eindhoven | MKB en ZZP Incassobureau | > 12 jaar Ervaring | Duidelijke Taal | Gratis Voorbeeldbrieven