Incassobureau voor ZZP en MKB

 
 
No Cure No Pay Incasso Inschakelen

No Cure No Pay Incasso

JIG rekent als zakelijk incassobureau geen kosten indien uw klant na afloop van de minnelijke incasso niet betaald heeft. 100% No Cure No Pay dus!

Betaalt uw klant na onze tussenkomst volledig? Ook dan heeft u geen kosten aan onze dienstverlening. Wij noemen dat Cure and No Pay.

 
 
Incassobureau Inschakelen ZZP en MKB

94% Succesratio

Hoewel iedere zaak uniek is, werken wij met een vast Stappenplan. Dit plan kenmerkt zich door korte doorlooptijden en hoog rendement.

JIG haalt een hoog succesratio. Gebleken is dat in 94% van de gevallen door klanten betaald wordt binnen het reguliere Stappenplan.

 
 
 
Zakelijke Incasso Inschakelen

Full Service Incassobureau

Wij kunnen uw incasso van A tot Z begeleiden. JIG ontzorgt u volledig en bewaakt het incasso-proces.

Alles is erop gericht uw gelden zo snel, goedkoop en effectief mogelijk binnen te halen. En dat via de minst ingrijpende weg voor uw klant alsook minst kostbare juridische route voor u als opdrachtgever.

Incassobureau Inschakelen ZZP MKB

Juristen & Specialisten

Onze juristen en zakelijk specialisten incasseren meer dan 12 jaar voor bedrijven (MKB & ZZP).

Juridisch Incassokantoor Geldrop wikkelt uitsluitend binnenlandse vorderingen af. Wij bieden derhalve NL-dekking. Buitenlandse incasso's worden niet afgewikkeld en passen - wat Juridisch incassokantoor Geldrop betreft - niet binnen kwalitatieve en gespecialiseerde No Cure No Pay-dienstverlening.

Onze jarenlange ervaring met zakelijke dossiers - i.c.m. onze unieke aanpak - zorgt dat wij in meer dan 94% succesvol incasseren.

Mocht het ons niet lukken om minnelijk te incasseren, dan kunnen wij incasseren via gerechtelijke incasso. Deze fase is optioneel. Dossiers worden begeleid van inleidende sommatie tot en met executie.

Dossier- en kostenbewaking

Aan ieder dossier wordt een ervaren en academisch geschoolde jurist gekoppeld als vast aanspreekpunt en bewaker van kwaliteit, opportuniteit en continuïteit.

Wij starten geen zinloze expedities. Indien wij incasso niet opportuun achten, gaan wij niet tot invordering over.

Zo weet u als opdrachtgever dat uw dossier u niet 'ontgroeit' en dat enkel de juiste en benodigde stappen gezet worden. Alles wordt telkens afgewogen tegen uw (rechts)belangen, uw financiële situatie alsook juridische haalbaarheid van uw dossier.

Voor specifieke en/of procedurele werkzaamheden beschikken wij over een krachtig netwerk, waaronder gerechtelijk deurwaarders, ervaren procesjuristen en niche advocatenkantoren. Externe expertise laten wij pas invliegen na overleg en akkoord van onze opdrachtgevers.

 
 

Effectief Stappenplan

Zolang er geen juridisch verweer door uw klant wordt gevoerd tegen uw factuur of vordering werken wij in de buitengerechtelijke fase met een vast stappenplan.

Met dit plan incasseren wij in 94% van de gevallen uw factuur of vordering.

Standaard doch zeer effectieve acties en korte doorlooptijden zijn bepalende kenmerken. Indien nodig of gewenst, wordt afgeweken van het reguliere model en wordt er een opmaat-benadering toegepast.

Alles is erop gericht uw gelden zo snel, goedkoop en effectief mogelijk binnen te halen.

En dat via de minst ingrijpende weg voor uw klant alsook minst kostbare juridische route voor u als Opdrachtgever.

Inschakelen Incassobureau ZZP en MKB

Indien nodig of gewenst communiceren onze juristen met uw klant om tot een correcte en efficiënte afwikkeling van het dossier te komen. Dat kan middels een schrijven zijn, een telefoongesprek of het bespreken van een bezwaar dan wel opzetten van een betalingsovereenkomst.

 

Opbouw Stappenplan

 


Stap 1: Sommatie

Uw klant ontvangt van ons een sommatie (incassobrief) per mail of (aangetekend) schrijven. Daarin wordt uw klant gesommeerd om alsnog binnen 5 dagen uw factuur of vordering te voldoen. Richting uw klant is het schuldbedrag (openstaande hoofdsom) verhoogd met incassokosten en rente. Meest wordt er direct betaald en eindigt de incasso.


 


Stap 2: Verweer

In het geval uw klant de vordering of uw factuur juridisch aanvecht, treden wij in overleg met u over de te nemen wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen. Juridische werkzaamheden worden door onze juristen verricht tegen vast uurtarief en enkel na uw instemming. Soms adviseren wij te reageren op een verweer, soms luidt het advies dit juist niet te doen.


 


Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval uw klant ons benadert voor een betalingsregeling, wordt onderzocht in hoeverre dit opportuun en wenselijk is. Wij treden daartoe in overleg met u. Bij akkoord zullen wij richting uw klant een overeenkomst tot aflossing opstellen en het proces van aflossing vervolgens monitoren. Inzet is onverminderd volledige vergoeding van hoofdsom en kosten.


 


Stap 4: Gerechtelijke Incasso

Indien er binnen de gestelde termijn niet betaald wordt en er ook geen overeenkomst tot aflossing bereikt is, lijkt een gerechtelijke procedure de meest logische vervolgstap. Bedoeld traject wordt door een deurwaarder of advocaat uitgevoerd en omvat dagvaarden, vonnis en executie. Indien u wilt, starten wij een gerechtelijke procedure namens u op. De dagvaardingsprocedure wordt formeel opgestart tegen uw klant.


 
 

Veelgestelde Vragen

 

1. Kunnen particulieren JIG als incassobureau inschakelen?

Nee, dat kan niet.

JIG treedt enkel op voor bedrijven (MKB) en zelfstandig ondernemers (ZZP). Juridisch Incassokantoor Geldrop is derhalve een zakelijk incassobureau. Wij incasseren opeisbare facturen en vorderingen in b2b en b2c verband.

Indien u een particulier bent raden wij u aan een ander incassobureau in te schakelen.

2. Wanneer JIG als Incassobureau Inschakelen?

Het moment van inschakelen van een Incassobureau hangt af van diverse factoren.

U dient een opeisbare vordering te hebben. Veelal is dat een factuur waarvan de termijn van betaling in strijd met contractuele afspraken geschonden is.

Indien u herinneringen hebt gestuurd en betaling blijft uit, kunt u een incassobureau inschakelen indien uw klant een bedrijf is.

Indien u als bedrijf handelt met consumenten/particulieren is altijd eerst een ingebrekestelling ofwel 14-dagenbrief nodig alvorens u buitengerechtelijke kosten mag verleggen naar uw klant.

U kunt zelf een ingebrekestelling sturen naar uw particuliere klant dan wel dit laten uitvoeren door JIG. Wij noemen dit pre-incasso.

3. Vanaf welk bedrag kan ik JIG als incassobureau inschakelen?

Om in aanmerking te komen voor onze No Cure No Pay-dienstverlening dient uw vordering of factuur minimaal € 250,- te zijn. Facturen welke tegen een bepaalde klant openstaan dienen bij het indienen van incasso bij elkaar opgeteld te worden. Dat is wettelijk verplicht.

Vorderingen onder het drempelbedrag worden niet door JIG in behandeling genomen. Uitzondering hierop vorm zogeheten bulk-incasso. Daarbij zijn met Opdrachtgevers afwijkende afspraken gemaakt gelet op de hoeveelheid aan te bieden dossiers.

4. Wat is de Geografische Dekking van JIG?

JIG treedt op voor bedrijven en zelfstandig ondernemers in Nederland. Wij doen geen buitenlandse incasso. Dat past niet binnen kwalitatieve No Cure No Pay-dienstverlening. Aan internationale incasso kleven andere risico's en veelal hogere kosten. Wij bieden dus NL-dekking voor onze dienstverlening.

5. Wat is Full Service Incasso?

Met Full Service van JIG bedoelen wij dat wij als incassopartner uw incasso van A tot Z kunnen verzorgen.

Anders gezegd: van eerste sommatie tot en met de deurwaarder en/of executie-traject. U heeft met JIG 1 aanspreekpunt. Bovendien hebben wij als professioneel incassopartner een controlerende functie.

Zo controleren wij de inzet van deurwaarders en advocaten. Op deze wijze ontgroeit uw dossier u niet, houden wij controle op kosten en bewaken wij de opportuniteit van inzet van rechtsmiddelen.

6. Binnen welke sectoren is JIG actief?

Juridisch Incassokantoor Geldrop wikkelt incasso's af voor uiteenlopende bedrijven in heel Nederland. Daarbij zijn wij onder meer actief in verschillende branches zoals onder andere:


Bovenstaande lijst is niet uitputtend bedoeld en omvat derhalve niet alle sectoren waarbinnen wij als zakelijk incassobureau werkzaam zijn.

U kunt Juridisch Incassokantoor Geldrop voor iedere sector als professioneel incassopartner inschakelen zolang het om binnenlandse zakelijke incasso (b2b en b2c) gaat.

7. Wat gebeurt er nadat ik JIG als incassobureau heb ingeschakeld?

Nadat u uw vordering, factuur of facturen bij ons via het opdrachtformulier ter incasso hebt ingediend, gaan wij voor u aan de slag.

Een dossier wordt aangelegd en de incassobrief wordt door onze juristen opgemaakt en verzonden naar uw klant. Verzending geschiedt per post of zakelijke mail.

Daarna geldt het reguliere Stappenplan.

Op de pagina aanmelding gelukt treft u informatie aan over de standaard werkzaamheden na indiening.

8. Klant Betaalt Factuur Niet. Wat kan ik zelf doen?

Grote kans dat u als ZZP’er of MKB er al eens mee te maken heeft gehad. Een klant die ondanks (schriftelijke) herinnering niet betaalt.

Dit terwijl u wel conform afspraken gepresteerd hebt. Wellicht heeft u zelfs investeringen gedaan.

Hoe zorgt u dat een niet-betaalde factuur alsnog door uw klant wordt voldaan? En, hoe realiseert u klantbehoud? Lees onze blog en bekijk de tips bij wanbetaling.

9. Wat is een Ingebrekestelling?

De ingebrekestelling (veertiendagenbrief genoemd indien u met consumenten handelt drijft) is de schriftelijke mededeling van de schuldeiser waarbij de schuldenaar wordt aangemaand om de overeengekomen prestatie alsnog (kosteloos) te verrichten binnen 14 dagen na ontvangst van uw schrijven.

In het schrijven staat (exact) vermeld wat de incassokosten zijn bij overschrijding van de gestelde termijn alsook de mededeling dat u een incassobureau inschakelt voor invordering.

Meer informatie over dit onderwerp treft u aan op onze Gratis Blog.

10. Is Gerechtelijke Incasso Bij JIG Verplicht?

Nee, een gerechtelijke incasso (procedure rechter) is enkel optioneel.

U kunt na afloop van de minnelijke incasso (u wordt daartoe door JIG genotificeerd) de incasso kosteloos stopzetten, tenzij wij in uw opdracht juridisch werk hebben verricht. Bijvoorbeeld ter weerlegging van een verweer door uw klant. Juridisch werk valt buiten de No Cure No Pay-Service.

Wilt u na afloop van de minnelijke incasso procederen? Wij helpen u graag verder. Lees wel eerst onze informatieve pagina Kosten Rechtszaak of laat u adviseren door een van onze ervaren (incasso)specialisten.

11. Kosten-Baten Analyse inzet Rechtsmiddelen

Alles is erop gericht uw gelden zo snel, goedkoop en effectief mogelijk binnen te halen. En dat via de minst ingrijpende weg voor uw klant alsook minst kostbare juridische route voor u als opdrachtgever.

Soms blijkt een gerechtelijke procedure noodzakelijk of wenselijk.

In dat geval voeren wij opportuniteitstoetsen (haalbaarheidstoets) uit alvorens tot actie overgegaan wordt. Wij starten geen zinloze expedities.

12. Zijn er Gratis Voorbeeldbrieven?

Op onze site staan diverse voorbeeldbrieven. Deze zijn geheel gratis en zonder verplichting te downloaden.

Zo zijn er schriftelijke herinningen, sommaties en voorbeelden van ingebrekestelling / 14-dagenbrief gratis te downloaden.

13. Wat is Pre Incasso?

Bij pre incasso schakelt u JIG in om uw factuurbedrag te incasseren, maar dan zonder bijkomende kosten voor uw klant. Het is een laatste formele waarschuwing.

Deze wijze van invordering wordt gezien als klantvriendelijk en is bedoeld om vaste dan wel gewichtige klanten niet direct te confronteren met kosten van incasso hetgeen een einde aan samenwerking kan inhouden.

14. Vordering ter Incasso indienen?

U kunt als bedrijf uw vordering gratis en veilig indienen met het daartoe bestemde online opdrachtformulier. Druk op de blauwe knop om uw factuur dan wel vordering online ter incasso in te dienen.

Uw gegevens worden versleuteld verzonden naar de online omgeving van ons kantoor. Uw privacy en veiligheid zijn hierdoor optimaal beschermd.

Inschakelen Incassobureau voor ZZP en MKB
 
 

Incasso Blog

Rechtspraak, Achtergrondartikelen en Nieuwsberichten.

Gratis toegang tot uiteenlopende (achtergrond)artikelen, jurisprudentie en nieuws op het gebied van incasso.

Continu bijgewerkt door ervaren incassojuristen.

Doelgroep: ZZP, MKB & Grootbedrijf

 

100% No Cure No Pay | Geen Verborgen Kosten | Snelle Uitbetaling | NL Dekking | Gevestigd in regio Eindhoven & Helmond | MKB en ZZP | > 12 jaar Ervaring | Duidelijke Taal | Juridische Ondersteuning | Incassokosten Berekenen | Gratis Voorbeeldbrieven | Zakelijk Incassobureau Inschakelen | Deurwaarder Inschakelen | Informatie Kosten Rechtszaak