Incasso Indienen
   

Incassobureau voor ZZP & MKB

Zoekt u een Full Service Incassobureau voor ZZP & MKB? Dan is Juridisch Incassokantoor Geldrop (JIG) graag uw incasso-partner. Ons kantoor heeft meer dan 12 jaar ervaring in uiteenlopende incasso-dossiers.

Wij zijn deskundig, daadkrachtig en resultaatgericht. Onze werkwijze is transparant en onze communicatie valt te typeren als ‘no-nonsense’. Naar debiteuren incasseren wij altijd met menselijke maat. Redelijkheid en billijkheid zijn belangrijke speerpunten in ons incasso-beleid.

Zakelijke Incasso

JIG incasseert vorderingen/facturen welke zijn ontstaan in b2b of b2c-verband. Als uw klant niet betaalt, kunt u als bedrijf of ondernemer JIG als incassobureau inschakelen. U heeft conform afspraak gepresteerd en bijgevolg recht op betaling. JIG werkt in de minnelijke fase op basis van No Cure No Pay.

Wij wikkelen geen buitenlandse incasso’s af en houden ons ook niet bezig met particuliere incasso. Enkel binnenlandse zakelijke vorderingen worden afgewikkeld.

Opdrachtgevers

Onze Opdrachtgevers komen uit diverse sectoren, waaronder:

Ook incasseren wij namens Medisch Hulpverleners en uiteenlopende Zorgverleners (o.a. Tandartsen, Fysio’s, Medisch Specialisten, Psychologen & Psychotherapeuten).

Incassobureau voor ZZP & MKB

No Cure No Pay Incasso

Is uw factuur of vordering € 250,- of hoger? En, wordt er geen verweer gevoerd door uw klant? In dat geval komt u in aanmerking voor onze No Cure No Pay-service.

Bij JIG betaalt U nimmer dossierkosten, opstartkosten, abonnementskosten of provisie. Op basis van onze No Cure No Pay-formule vindt beloning aan ons kantoor enkel plaats als wij succesvol incasseren. U hoeft dus niet(s) te betalen als wij niet(s) incasseren. 100% No Cure No Pay dus!

Betaalt uw debiteur volledig, dan kosten wij ook niets. Door debiteur betaalde Incassokosten en rente vormen in dat geval ons honorarium. U ontvangt uw factuurbedrag 100% terug.

Dit alles veronderstelt natuurlijk wel dat wij door u daadwerkelijk in staat worden gesteld om uw vordering/factuur te incasseren. Meer weten over onze No Cure No Pay-Service? Check dan onze basisregels van onze incasso-dienstverlening.

Effectief Stappenplan

Hoewel iedere zaak uniek is, werken wij binnen onze No Cure No Pay-Service met een Vast Stappenplan in de buitengerechtelijke fase. Het resultaat van onze klantgerichte en daadkrachtige werkwijze ziet u terug in hoogwaardige kwaliteit en korte doorlooptijden.

Gebleken is dat in 94% van de gevallen door debiteuren betaald wordt binnen het reguliere Stappenplan. Zolang er geen juridisch verweer door uw klant wordt gevoerd werken wij met ons vaste stappenplan.

Stap 1: Incasso-brief

Uw klant ontvangt van ons een schriftelijke herinnering. In deze incasso-brief wordt uw klant gesommeerd om binnen vijf werkdagen alsnog aan uw vordering/factuur te voldoen. In het overgrote deel van de gevallen (87%) blijkt dit voldoende en wordt er alsnog voldaan. Uw vordering/factuurbedrag is door ons richting uw klant verhoogd met incassokosten en rente.

Stap 2: Juridisch Verweer

In het geval uw klant uw vordering juridisch aanvecht treden wij in overleg met u om te bezien wat de wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen zijn. Juridische werkzaamheden worden verricht tegen vast uurtarief. Onze ervaren incassojuristen staan u graag met raad en daad bij. Voert uw klant geen verweer, dan vervolgt de No Cure No Pay Incasso.

Stap 3: Betalingsverzoek

In het geval van een inkomend verzoek tot gespreide betaling wordt onderzocht in hoeverre een betalingsregeling met uw klant wenselijk en haalbaar is. Uw klant moet een realistisch aflossingsvoorstel doen. Wij zullen dit met u bespreken. Daarna wordt er door JIG een betalingsovereenkomst opgesteld met uw klant. Wij blijven het proces vervolgens monitoren.

Stap 4: Gerechtelijke Incasso

Indien er binnen de gestelde termijn niet door uw klant betaald is of geen betalingsregeling tot stand is gekomen, eindigt de gratis incasso. Een gerechtelijke procedure is het meest logische vervolg van de incasso. Bedoeld traject wordt door de gerechtsdeurwaarder uitgevoerd en omvat dagvaarden, vonnis en executie (bij. beslaglegging).

Gerechtelijke incasso

Gerechtelijke Incasso zien wij als ultimum remedium. Een laatste redmiddel dat pas ingezet moet worden wanneer buitengerechtelijke rechtsmiddelen niet het gewenste resultaat bereikt hebben. Dat zal zijn indien standpunten van partijen zodanig uit elkaar liggen dat er geen minnelijke oplossing geconstrueerd kan worden.

In het geval van een gerechtelijk incasso-traject wordt er door ons een deurwaarder ingeschakeld om een gerechtelijke procedure te starten. Een dagvaarding wordt aan uw klant door de deurwaarder betekend. Daarmee wordt uw klant uitgenodigd om voor de rechter te verschijnen. De dagvaardingsprocedure is gestart.

Lage of Hoge Vordering?

JIG maakt bij haar incasso’s onderscheid tussen lage vorderingen en hoge vorderingen.

Lage Vorderingen

Bij vorderingen tot € 10.000,- bepaalt u na beëindiging van de buitengerechtelijke incasso zelf of u wilt procederen. Wij procederen enkel met uw uitdrukkelijke instemming/toestemming.

Wij helpen u uiteraard graag bij het maken van uw uiteindelijke keuze. Deze moet wat ons betreft verantwoord en opportuun zijn. Wilt u liever niet procederen? Dan kunt u de incasso-opdracht kosteloos laten stopzetten.

Hoge Vorderingen

Bij vorderingen hoger dan € 10.000,- starten wij na afloop van de buitengerechtelijke incasso – behoudens uw opdracht tot stopzetting – een gerechtelijke procedure. Wij gaan er van uit dat het geldelijk belang dusdanig groot is dat snel doorpakken richting rechters gewenst is.

Groot voordeel van deze opzet is dat wij deze zaken tijdig kunnen inplannen bij onze deurwaarder(s).

Noodzakelijke administratieve en (inleidende) juridische werkzaamheden worden gedurende de minnelijke incasso gratis verricht. Dossier-opbouw ten faveure van gerechtelijke afdoening vindt vanaf de start plaats.

U kunt na afloop van de buitengerechtelijke incasso besluiten om de invordering stop te zetten en niet te procederen. Check wel even de voorwaarden waaronder u dit kunt.

Pre Incasso

Voor sommige bedrijven gaat het direct inzetten van een incassotraject net een stap te ver. Bij Juridisch Incassokantoor Geldrop heeft u de mogelijkheid een pre-incasso te starten.

Pre-Incasso onderscheidt zich van reguliere incasso omdat er nog geen kosten voor uw debiteur/klant zijn. Het betreft hier een laatste formele waarschuwing zonder kosten.

Deze klantvriendelijke incasso-tool wordt vaak toegepast bij vaste klanten of klanten met grote impact op de financiële bedrijfsvoering. Met het direct starten van een reguliere incasso zouden klanten weggejaagd kunnen worden, hetgeen meer kwaad dan goed doet.

Pre-Incasso valt buiten onze No Cure No Pay-dienstverlening.

Full Service Incassobureau

Juridisch Incassokantoor Geldrop is een Full Service Incassobureau sinds 2012 gevestigd in het centrum van Geldrop, slechts enkele kilometers van Eindhoven.

Full Service omdat wij kunnen uw incasso kunnen begeleiden van A tot Z; van inleidende sommatie tot en met inschakelen van de deurwaarder en van gerechtelijke procedure tot met executie door de deurwaarder.

Wij ontzorgen u volledig en zorgen ervoor dat het hele proces bewaakt wordt. Indien nodig sturen wij betrokken deurwaarders of andere externe partijen aan en controleren wij hun kosten. U heeft 1 aanspreekpunt met korte lijnen.

Bij JIG werken uitsluitend academisch opgeleide juristen aan uw dossier. Deze worden ondersteund door een klantvriendelijke frontoffice. Onze juristen maken voortdurend kosten-baten analyses. Kansarme of te kostbare expedities worden door ons uitdrukkelijk afgeraden.

Incassobureau voor ZZP & MKB

Contact

Heeft u vragen over onze dienstverlening? U kunt op werkdagen tussen 09.30 uur en 17.30 uur bellen. Onze telefonistes helpen u graag vooruit.

Heeft u juridisch-inhoudelijke vragen of behoefte om vrijblijvend te sparren met een jurist? In dat geval wordt u z.s.m. teruggebeld door een ervaren incasso-jurist.

   
T. 040-7800 963 Incasso Indienen